reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowisko dyrektora, wicedyrektora; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm. ), art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 oraz art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska Brzegu, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące rozmiary obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, uzależnione od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy:

1) dla dyrektora przedszkola liczącego:

a) do 5 oddziałów - 6 godzin,

b) 6 i więcej oddziałów - 8 godzin,

2) dla wicedyrektora przedszkola liczącego 6 i więcej oddziałów - 12 godzin,

3) dla dyrektora przedszkola integracyjnego liczącego:

a) do 4 oddziałów - 6 godzin,

b) 5 i więcej oddziałów - 8 godzin,

4) dla wicedyrektora przedszkola integracyjnego liczącego 5 i więcej oddziałów - 12 godzin,

5) dla dyrektora szkoły podstawowej liczącej:

a) do 12 oddziałów - 4 godziny,

b) 12 i więcej oddziałów - 6 godzin,

6) dla wicedyrektora szkoły podstawowej liczącej 12 i więcej oddziałów - 9 godzin,

7) dla dyrektora gimnazjum i zespołu szkół liczącego:

a) do 12 oddziałów - 3 godziny,

b) 12 i więcej oddziałów - 5 godzin,

8) dla wicedyrektora gimnazjum i zespołu szkół liczącego 12 i więcej oddziałów - 8 godzin.

§ 2. Ustalone w § 1 obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dotyczą także nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, z tym że obowiązują one od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo.

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowisku:

1) pedagog - 26 godzin,

2) psycholog - 26 godzin,

3) logopeda- 26 godzin,

4) doradca zawodowy - 26 godzin,

5) specjalista realizujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych terapeutycznych oraz rewalidacyjno-wychowawczych- 26 godzin.

§ 4. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i specjalistycznych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się według wzoru: P = (g1 + g2 + …) : ( g1: p1 + g2 : p2 + …), gdzie: P - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli; g1, g2 … - oznacza tygodniową ilość godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły; p1, p2 … - oznacza pensum określone dla poszczególnych stanowisk odrębnymi przepisami prawa.

2. Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnej godziny, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny zaokrągla się w dół, a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrągla się w górę.

3. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/69/11 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, za wyjątkiem §1 i §3, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama