reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/199/13 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - budynki jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne, jeżeli na terenie nieruchomości nie ma wybranego przez właścicieli lokali zarządu, a nieruchomość wspólna nie prowadzi zarządca:

1) z gospodarstwa 1-osobowego - jeden pojemnik o pojemności 80 l na odpady zmieszane (częstotliwość odbioru co 4-tygodnie);

2) z gospodarstwa od 2 do 4 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane (częstotliwość odbioru co 4-tygodnie);

3) z gospodarstwa od 5 do 7 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane (częstotliwość odbioru co 2-tygodnie);

4) z gospodarstwa 8-osobowego i większych - jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady zmieszane (częstotliwość odbioru co 2-tygodnie);

2. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmujące frakcje: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkałych określonych w §2 ust.1, raz w miesiącu, bez limitu litrażowego / kilogramowego, w workach plastikowych, według następującego sposobu zbiórki:

a) makulatura + opakowania wielomateriałowe;

b) szkło;

c) tworzywa sztuczne + metale.

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - budynki wielorodzinne (z wyłączeniem budynków ujętych w § 2 ust. 1):

1) jeden pojemnik o pojemności 1100 l na odpady zmieszane na każde 40 osób - częstotliwość wywozu co 2 tygodnie,

2) jeden pojemnik o pojemności 1100 l na odpady ulegające biodegradacji na każde 100 osób - częstotliwość wywozu co 2 tygodnie.

2. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmujące frakcje: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkałych określonych w § 3 ust.1, raz w miesiącu, bez limitu litrażowego / kilogramowego, w pojemnikach 1100l według następującego sposobu zbiórki:

a) makulatura + opakowania wielomateriałowe;

b) szkło;

c) tworzywa sztuczne + metale.

§ 4. 1. Odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące frakcje: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku kalendarzowym (termin wiosenny, termin jesienny), bez limitu litrażowego / kilogramowego.

2. Odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące frakcje: opony samochodowe osobowe, opony rowerowe, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w następującej ilości: 4 sztuki z gospodarstwa domowego podczas każdej zbiórki.

§ 5. Odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące frakcje: odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne, farby, opakowania po farbach, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia) odbierane są w specjalnych pojemnikach, zlokalizowanych na terenie każdego sołectwa Gminy Dąbrowa oraz raz w roku w specjalnie utworzonych mobilnych punktach do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, bez limitu litrażowego / kilogramowego.

§ 6. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomość właściciela zostanie wyposażona w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów.

§ 7. 1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) szkło;

2) makulatura;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) metale;

6) odpady wielkogabarytowe;

7) odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) zużyte opony samochodowe osobowe, opony rowerowe.

2. Za dodatkową opłatą, od właściciel nieruchomości będą odbierane w PSZOK-u:

1) odpady budowlane i rozbiórkowe;

2) odpady ulegające biodegradacji.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK zebrane w sposób selektywny odpady, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem wywozu z terenu nieruchomości.

4. Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK określi Regulamin PSZOK.

§ 8. 1. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości - budynki jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne, jeżeli na terenie nieruchomości nie ma wybranego przez właścicieli lokali zarządu, a nieruchomość wspólna nie prowadzi zarządca,realizowany jest za dodatkową odpłatnością na zgłoszenie, w workach lub pojemnikach.

2. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych realizowany jest za dodatkową odpłatnością na zgłoszenie, w kontenerach lub workach typu big - bag.

§ 9. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Dąbrowa z przedsiębiorcą prowadzącym działalność z zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez gminę w drodze przetargu, udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

§ 10. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 12. Uchyla się Uchwałę Nr XXIV/167/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r., przy czym § 7 wchodzi z dniem uruchomienia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady Gminy


prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama