reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/244/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2013 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami: z 2004 r. Nr 69 poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959, z 2005 r. Nr 33 poz. 289, Nr 175 poz. 1462, z 2006 r. Nr 249 poz. 1830, z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 668, Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 47 poz. 278, z 2012 r. Nr 230 poz. 1373, poz. 908, poz. 985) Rada Miejska w Korfantowie uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2013 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący


Kazimierz Didyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/244/2013
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 27 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2013 roku

I. Cel wprowadzenia Programu

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Korfantów oraz zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku.

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację, kastrację i usypianie ślepych miotów.

4. Opieka nad zwierzętami gospodarskimi pozbawionymi właściwej opieki.

5. Prowadzenie kampanii edukacyjnej zwiększającej świadomość mieszkańców w kwestii opieki nad zwierzętami.

II. Realizacja założonych celów

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Korfantów oraz zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku

1.1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Korfantów i zapewnienie im należytej opieki poprzez:

- odławianie bezdomnych zwierząt przez uprawniony podmiot,

- przewożenie odłowionych zwierząt bezdomnych do schroniska lub oddawanie ich do adopcji,

- odławianie bezdomnych zwierząt za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

1.2. Zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom, do czasu przekazania ich do schroniska lub zainteresowanym do adopcji poprzez:

- współpracę z lekarzem weterynarii,

- zakup pożywienia dla zwierząt bezdomnych przez Gminę,

- współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami fizycznymi,

- zapewnienie tymczasowego schronienia dla odłowionych zwierząt do czasu ich przekazania do adopcji lub schroniska,

- pozyskiwanie podmiotów społecznych, w tym osób fizycznych i organizacji pozarządowych, którym Gmina powierzy opiekę i dokarmianie zwierząt bezdomnych, w tym wolno żyjących kotów.

1.3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych poprzez:

- umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej urzędu i tablicach ogłoszeń,

- współpracę z organizacjami pozarządowymi,

- współpracę ze szkołami z terenu Gminy Korfantów.

1.4. Oddawanie do schroniska zwierząt nie przekazanych do adopcji.

2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Gmina zawrze stosowną umowę z lekarzem weterynarii na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację, kastrację i usypianie ślepych miotów

3.1. Wyłapane zwierzęta będą obligatoryjnie poddawane sterylizacji lub kastracji.

3.2. Gmina pokryje koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, jak również wolno żyjących kotów pozostających pod opieką gminy, a nie przekazanych do schroniska lub adopcji.

3.3. Gmina zawrze umowę z lekarzem weterynarii na dokonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt oraz opiekę pooperacyjną.

3.4. Powinna zostać nawiązana współpraca ze społecznymi opiekunami bezdomnych zwierząt w zakresie ograniczenia ich rozrodczości.

3.5. Gmina pokryje koszty usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów.

3.6. Zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawrze umowę na świadczenie usług w tym zakresie.

4. Opieka nad zwierzętami gospodarskimi

Gospodarstwo rolne właściwe do zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, pozbawionych właściwej opieki ze strony właściciela, zostanie ustalone w drodze umowy zawartej między Burmistrzem Korfantowa i rolnikiem, który podejmie się tego zadania.

5. Prowadzenie kampanii edukacyjnej zwiększającej świadomość mieszkańców w kwestii opieki nad zwierzętami

5.1. Prowadzenie kampanii edukacyjnej w szkołach poprzez zachęcanie nauczycieli do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych, standardami opieki nad zwierzętami oraz potrzebą ograniczania liczby zwierząt.

5.2. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt.

5.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

5.4. Organizowanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Korfantów na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.

5.5. Prowadzenie kampanii uświadamiającej mieszkańcom, że zwierzę to nie zabawka, a decyzja o nabyciu zwierzęcia wymaga dużej odpowiedzialności.

5.6. Prowadzenie kampanii nawołującej do sprzątania po swoim zwierzaku, poprzez uświadomienie mieszkańców, że posiadanie zwierzęcia to nie tylko przyjemność, ale również obowiązek. Kampania ta ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańcom miasta na rosnący problem zanieczyszczenia psimi odchodami ulic, skwerów i chodników.

III. Źródła finansowania realizacji programu

1. W corocznym budżecie Rada Miejska w Korfantowie określi kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt.

2. Przewidywana wysokość środków na rok 2013 kształtuje się na poziomie 13 000 zł.

3. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną m.in. na bieżące wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizację, kastrację oraz obsługę weterynaryjną.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama