reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/121/2012 Rady Gminy Izbicko

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), Rada Gminy Izbicko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, składane bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o ustawie rozumie się przez to, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536 ze zm.)

3. Zadania publiczne, podlegające realizacji w ramach inicjatywy lokalnej w trybie określonym niniejszą uchwałą, obejmują zadania określone w art. 19 b ust. 1 ustawy, należące do zadań gminy.

§ 2. Wnioski o realizację zadania publicznego mogą złożyć osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Izbicko, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy, posiadających siedzibę na terenie gminy Izbicko

§ 3. 1. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Izbicku, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku w przypadku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, należy dołączyć:

a) statut,

b) aktualny odpis z rejestru (dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

c) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika),

d) oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych.

e) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów społecznych i nieformalnych grup mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia, o które wnioskują ze wskazaniem osób które będą ich reprezentować. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach bądź w kserokopiach potwierdzonych na każdej stronie "za zgodność z oryginałem".

4. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Inicjatywa lokalna", nazwą wnioskodawcy, w sekretariacie Urzędu Gminy w Izbicku do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

5. W przypadku nadsyłania wniosków drogą pocztową o ich terminowym wpływie decyduje data stempla pocztowego.

6. Wnioski rozpatruje Wójt w możliwie najszybszym terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

7. W sprawach wymagających szczegółowych ustaleń i uszczegółowienia okoliczności wskazanych we wniosku, termin może zostać przedłużony.

8. O nowym terminie rozpatrzenia wniosku zawiadamia się pisemnie Wnioskodawców.

§ 4. 1. Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) rodzaj zadania publicznego z uwzględnieniem celowości z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej

2) zakres i rodzaj zobowiązania Wnioskodawcy w przeprowadzenie inicjatywy lokalnej

3) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę

4) wysokość udziału finansowego Wnioskodawcy

5) zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku

2. 1) po rozpatrzeniu wniosku Wójt przyjmuje go do realizacji lub oddala z podaniem uzasadnienia.

2) o sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt informuje Wnioskodawcę na piśmie w terminie 7 dni od dnia jego rozpatrzenia.

§ 5. 1. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Gmina zawiera umowę z Wnioskodawcą o realizację inicjatywy lokalnej.

2. Przed zawarciem umowy strony wspólnie opracują rodzaj i formę dokumentów niezbędnych do wykonania umowy (harmonogramu realizacji zadania i kosztorys).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko


Henryk Zettelmann


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/121/2012
Rady Gminy Izbicko
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/121/2012
Rady Gminy Izbicko
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Oświadczenie

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama