| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/434/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) ), art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857, z późn. zm.[2]) ) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[3]) ) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa:

1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w tym:

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,

b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,

c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego.

2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Kędzierzyn-Koźle zamierza osiągnąć.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.[4]) ).

3. O dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się każdy klub sportowy nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który ma siedzibę na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle i prowadzi na jej terenie działalność sportową.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową w rozumieniu art. 126 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), która jest przeznaczona na dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3,

2) klubie sportowym - należy przez to rozumieć prowadzącą działalność sportową osobę prawną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów, w tym uczniowski klub sportowy,

3) zadaniu - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3,

4) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Gminą Kędzierzyn-Koźle a klubem sportowym, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt. 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się, że cel publiczny, jaki Gmina Kędzierzyn-Koźle zamierza osiągnąć w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kędzierzyn-Koźle obejmuje:

1) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle,

2) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,

3) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,

4) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

5) promocja sportu i aktywnego stylu życia.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, udzielana dotacja może być przeznaczona w szczególności na pokrycie:

1) wydatków na realizację programów szkolenia sportowego,

2) wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu,

3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

4) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

6) wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,

7) wydatków z tytułu przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych,

8) kosztów związanych z organizacją imprez,

9) wydatków z tytułu udziału w imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym.

2. Dotację na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1) realizuje cel publiczny wskazany w § 3 niniejszej uchwały,

2) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miasta Kędzierzyn-Koźle,

3) promuje wizerunek Gminy Kędzierzyn-Koźle w dziedzinie sportu,

4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

3. Z dotacji, o której mowa w ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone,

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także z tytułu podatków i składek ZUS,

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego służącego do uprawiania sportu,

6) zakupu urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

4. Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% planowanych kosztów realizacji zadania.

5. Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy klubu sportowego wskazany w umowie.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 5. 1. Udzielenie dotacji dokonuje się w drodze otwartego konkursu, który ogłasza Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

2. Ogłoszenie otwartego konkurs określa:

1) rodzaj zadania,

2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz tryb i formę wypłaty dotacji,

3) zasady przyznawania dotacji,

4) termin realizacji zadania, nie dłuższy niż do dnia 20 grudnia każdego roku, w którym udzielono dotację,

5) warunki realizacji zadania oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku,

6) termin składania wniosków o udzielenie dotacji,

7) termin wyboru wniosków o udzielenie dotacji.

3. Ogłoszenie otwartego konkurs zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kedzierzynkozle.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32.

4. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3.

5. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji na realizację zgłoszonego projektu sporządza się na formularzu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Wniosek z zakresu sportu powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty wskazane w ogłoszeniu konkursowym, o którym mowa w ust. 3.

7. Za datę złożenia wniosku przez klub sportowy uznaje się dzień wpływu do kancelarii ogólnej w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle.

8. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

§ 6. 1. Konkurs ofert opiniuje Komisja Konkursowa, powołana w drodze Zarządzenia przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

2. Decyzję o wyborze oferty podejmuje Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle w drodze Zarządzenia po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

3. Zarządzenie jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę, pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia.

§ 7. Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kedzierzynkozle.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32.

Rozdział 4.
Umowa o dotację

§ 8. 1. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zawiera umowę na realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek na realizację zadania.

3. Dotację przekazuje się w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy klubu sportowego wskazany w umowie. Termin i sposób przekazania dotacji (jednorazowo lub w transzach) określa umowa.

4. Klub sportowy nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację zadania na cele inne niż określone w umowie.

5. W treści umowy dotacji dotyczącej dofinansowania części kosztów zadania, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.

6. W treści umowy można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi pozycjami kosztorysu zawartego we wniosku do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej .

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 9. 1. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle może kontrolować realizację zadania.

2. Zakres kontroli obejmuje:

1) stan realizacji zadania,

2) efektywność i rzetelność jego wykonania,

3) poprawność wykorzystania środków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle,

4) prowadzenie dokumentacji księgowo - rachunkowej w zakresie wykorzystania środków dotacji z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle.

3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się klub sportowy wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzenia.

4. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.

6. Na podstawie protokołu kontroli Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji - kieruje do klubu sportowego realizującego zadanie stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

7. W przypadku, gdy klub sportowy nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe na realizację zadania wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami do budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zgodnie z odrębnymi przepisami określonymi w ustawie o której mowa w § 2 pkt 1.

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji

§ 10. 1. Klub, któremu przyznano dotację, rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz przedstawia sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Prezydent Kędzierzyn-Koźle może żądać częściowych rozliczeń dotacji z wykonywania zadania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą na adres Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, na które udzielona była dotacja.

4. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które klub sportowy poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy.

5. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie.

6. O rozliczeniu dotacji Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle powiadamia klub sportowy pisemnie.

Rozdział 7.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Elżbieta Czeczot


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/434/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/434/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz. 1281 z 2012 r. poz. 567.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i poz. 1241.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 i z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz. 1707.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 i Nr 149 poz. 887 Nr 205 poz. 1211r. Nr 209 poz. 1244; Nr 208 poz. 1241.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »