| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/212/13 Rady Gminy Łubniany

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

R a d a G m i n y Ł u b n i a n y uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

I. Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 79.581,00 zł:

1. Dział 750 - Administracja publiczna - 2.634,00 zł:

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 2.634,00 zł,

§ 0740 - wpływy z dywidend - 1.384,00 zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki - 50,00 zł,

§ 8510 -wpływy z różnych rozliczeń - 1.200,00 zł.

2. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 52.000,00 zł:

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.000,00 zł.

§ 0340 - podatek od środków transportowych - 2.000,00 zł,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 50.000,00 zł.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych - 50.000,00 zł,

3. Dział 758 - Różne rozliczenia - 5.000,00 zł:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 5.000,00 zł.

§ 0920 - pozostałe odsetki - 5.000,00 zł,

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 17.315,00 zł:

Rozdział 80104 - Przedszkola - 17.315,00 zł.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 4.050,00 zł,

§ 0830 - wpływy z usług - 13.230,00 zł,

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 35,00 zł.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna - 632,00 zł:

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 118,00 zł.

§ 0920 - pozostałe odsetki - 50 ,00 zł,

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 68,00 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 64,00 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 64,00 zł,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 450,00 zł.

§ 8510 - wpływy z różnych rozliczeń - 450,00 zł.

6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.000,00 zł:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2.000,00 zł.

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - 2.000,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 736.000,00 zł:

1. Dział 750 - Administracja publiczna - 736.000,00 zł,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 736.000,00 zł.

§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 736.000,00 zł.

III. Zwiększa się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 50.008,52 zł:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 50.008,52 zł:

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 50.008,52 zł.

§ 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - 50.008,52 zł.

§ 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie przychodów:

I. Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 933.000,00 zł.

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - - 933.000,00 zł

§ 3. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

I. Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 526.959,52 zł.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 30.000,00 zł:

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 30.000,00 zł.

z tego: wydatki jednostek budżetowych - 30.000,00 zł,

- z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 30.000,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność - 231.589,52 zł:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 231.589,52 zł.

z tego: wydatki jednostek budżetowych - 231.589,52 zł,

- z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 231.589,52 zł.

3. Dział 750 - Administracja publiczna - 1.500,00 zł:

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 1.500,00 zł.

z tego: dotacje na zadania bieżące - 1.500,00 zł.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 13.870,00 zł:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 13.870,00 zł.

z tego: wydatki jednostek budżetowych - 13.870,00 zł,

- z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 13.870,00 zł.

5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 250.000,00 zł:

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 250.000,00 zł.

z tego: wydatki jednostek budżetowych - 250.000,00 zł,

- z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 250.000,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 881.000,00 zł:

1. Dział 750 - Administracja publiczna - 881.000,00 zł:

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 881.000,00 zł.

- z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 881.000,00 zł,

- z tego zadanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Łubniany - 881.000,00 zł.

III. Zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 973.000,00 zł:

1. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 973.000,00 zł:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 973.000,00 zł.

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 973.000,00 zł,

- z tego zadanie: Budowa kanalizacji w miejscowości Łubniany - etap II - 933.000,00 zł,

- z tego zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jełowa - etap V ( środki własne gminy - 40.000,00 zł ).

IV. Zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 292.370,00 zł:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 170.000,00 zł:

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 170.000,00 zł.

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 170.000,00 zł,

- z tego zadanie: Budowa ulicy Leśnej w m. Łubniany - 170.000,00 zł.

2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 13.870,00 zł:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 13.870,00 zł.

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 13.870,00 zł,

- z tego zadanie: Zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej - 13.870,00 zł.

3. Dział 926 - Kultura fizyczna - 108.500,00 zł:

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 108.500,00 zł.

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 108.500,00 zł,

- z tego zadanie: Budowa terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Łubniany - 108.500,00 zł (środki własne gminy).

§ 4. W Uchwale Nr XXIV / 179 /12 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r. następujące załączniki:

1. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne na 2013 r. - otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 - Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany na 2013 r. - otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2013 r. stanowi kwoty:

DOCHODY: 24.063.305,32 zł

- w tym bieżące: 21.940.246,80 zł,

- w tym majątkowe: 2.123.058,52 zł,

PRZYCHODY: 4.742.228,72 zł

Razem: 28.805.534,04 zł

WYDATKI: 27.668.834,04 zł

- w tym bieżące: 20.140.240,62 zł,

- w tym majątkowe: 7.528.593,42 zł,

ROZCHODY: 1.136.700,00 zł

Razem: 28.805.534,04 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany


Albert Wiench


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/212/13
Rady Gminy Łubniany
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Przychody i rozchody budżetu na 2013 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/212/13
Rady Gminy Łubniany
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zadania inwestycyjne na 2013 r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/212/13
Rady Gminy Łubniany
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany na 2013 r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »