reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/353/13 Rady Powiatu w Strzeleckiego

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595) oraz art. 211 , art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1- 3, art. 236 ust. 1-4, art. 237 ust.2 pkt 3, art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 , Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 484.000 zł

1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 30.000 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 30.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 30.000 zł; z tego:

- w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 30.000 zł

2) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 450.000 zł

a) w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 450.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 450.000 zł; z tego:

- w § 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 450.000 zł

3) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.000 zł

a) w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 4.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 4.000 zł; z tego:

- w § 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych o kwotę 4.000 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 156.467 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 8.061 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 8.061 zł

1) dochody bieżące o kwotę 8.061 zł; z tego:

- w § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 2.508 zł

- w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 1.552 zł

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.001 zł

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.150 zł

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 7.150 zł

1) dochody bieżące o kwotę 7.150 zł; z tego:

- w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 7.150 zł

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.500 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 1.500 zł

1) dochody bieżące o kwotę 1.500 zł; z tego:

- w § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 1.500 zł

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 22.307 zł

a) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 12.307 zł

1) dochody ogółem o kwotę 12.307 zł; z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 1.989 zł; z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.989 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 10.318 zł; z tego:

- w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 10.318 zł

b) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 10.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 10.000 zł; z tego:

- w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 10.000 zł

5) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 101.680 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 101.520 zł

1) dochody bieżące o kwotę 101.520 zł; z tego:

- w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 100.790 zł

- w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 730

b) w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 160

1) dochody bieżące o kwotę 160 zł; z tego:

- w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 50

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 110

6) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.769 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 769

1) dochody ogółem o kwotę 769 zł; z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 721 zł; z tego:

- w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 721

b) dochody majątkowe o kwotę 48 zł; z tego:

- w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 48

b) w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 15.000 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 15.000 zł; z tego:

- w § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 15.000 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 334.254 zł

1) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14.854 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 14.854 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 14.854 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.854 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.854 zł

2) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 125.709 zł

a) w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 125.709 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 125.709 zł; z tego:

- wydatki na obsługę długu powiatu o kwotę 125.709 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 146.660 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 13.536 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 13.536 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.536 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 13.536 zł

b) w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 11.259 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 11.259 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.259 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 11.259 zł

c) w rozdziale 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 39.865 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 39.865 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 37.665 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.665 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.200 zł

d) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 82.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 82.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 82.000 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 82.000 zł

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 47.031 zł

a) w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 30.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł; z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 30.000 zł; z tego: w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł

b) w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 10.227 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 10.227 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.227 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.227 zł

c) w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 6.804 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 6.804 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.804 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.804 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 409.466 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 86.574 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 86.574 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 86.574 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 86.574 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 86.574 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.533 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 1.133 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 1.133 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.133 zł; z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.133 zł

b) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 2.400 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.400 zł; z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 2.400 zł; z tego: (9) o kwotę 2.400 zł

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14.854 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 14.854 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 14.854 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.854 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 14.854 zł

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 171.988 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 119.200 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 119.200 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 117.000 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 117.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.200 zł

b) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 12.307 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 12.307 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.307 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 12.307 zł

c) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 13.021 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 13.021 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.021 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 13.021 zł

d) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 27.460 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 27.460 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 27.460 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 27.460 zł

5) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 131.619 zł

a) w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 28.981 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 28.981 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 28.981 zł

b) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 101.520 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 101.520 zł; z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 730 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 730 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 730

b) wydatki majątkowe o kwotę 100.790 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.790 zł; z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.790 zł

c) w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1.118 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.118 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.118 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.118 zł

6) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 748

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 748

1) wydatki bieżące o kwotę 748 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 748 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 748

7) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 150

a) w rozdziale 92695 - Pozostała działalność o kwotę 150

1) wydatki bieżące o kwotę 150 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 150 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 150

§ 3. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU POWIATU

- Zmniejsza się planowany na rok 2013 wynik budżetu powiatu - nadwyżkę budżetu o kwotę 402.745 zł, z kwoty 1.120.104 zł do 717.359 zł.

§ 4. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1) Zmniejsza się plan rozchodów budżetu powiatu na rok 2013 z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów o kwotę 402.745 zł; z tego w wyniku:

a) zmniejszenia spłat w 2013 roku rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku o kwotę 402.745 zł.

§ 5. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2013 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 67.497.340 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 63.922.975 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:6.162.444

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3:2.643.047 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:126.948 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:12.600 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska:175.000 zł

2) Dochody majątkowe: 3.574.365 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:391.262 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:3.092.737

c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:65.000 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 2.431.455 zł; z tego:

1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950): 1.231.455 zł

2) Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (§ 952): 1.200.000 zł

3. WYDATKI OGÓŁEM: 66.779.981 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 60.449.575 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych:48.758.586 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:36.799.619 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:11.958.967 zł;w tym: rezerwy ogólne i celowe:366.463 zł,z tego: (rezerwa ogólna:157.072 zł;rezerwy celowe:209.391 zł)

b) dotacje na zadania bieżące:6.185.091zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:975.045 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:1.994.495 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu:2.901.765

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2013:115.200

f) wydatki na obsługę długu powiatu:494.438 zł

2) Wydatki majątkowe: 6.330.406 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 5.348.501 zł; wtym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu:3.914.769 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 981.905 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu:29.580 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:147.277 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:121.860 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:50.000 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały)

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 3.148.814 zł; z tego:

1) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2008 r.:760.008 zł,

2) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.:1.112.982 zł,

3) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.:587.367 zł,

4) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.:402.743 zł,

5) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.:285.714 zł.

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2013 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Bartoszek


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/353/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych do udzielenia w roku 2013 z budżetu powiatu strzeleckiego kwot dotacji,
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/353/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2013

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXIV/353/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym 2013 ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu unii europejskiej oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między radą ministrów a samorządem województwa, w części związanej z realizacją zadań powiatu strzeleckiego

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXXIV/353/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik6b.pdf

Wykaz projektów (planowanych do realizacji/realizowanych) w roku budżetowym 2013 w ramach poszczególnych programów operacyjnych z wyszczególnieniem wysokości środków planowanych na ich realizację, w tym stanowiących wkład własny powiatu na rok budżetowy

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/353/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Plan rozchodów budżetu Powiatu na rok 2013

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama