reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV.275.2013 Rady Miejskiej w Białej

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 w związku z art. 233 oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 4 i art. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, zm. Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, Nr 234, poz. 1385; z 2012 r. poz 354; z 2013 r. poz. 193) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2013 r.

1. ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW o kwotę 1.234.000,00 zł.

1) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.180.000,00 zł.

a) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.180.000,00 zł.

- wydatki majątkowe o kwotę 1.180.000,00 zł.

2) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 54.000,00 zł.

a) w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 54.000,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 54.000,00 zł. w tym:

obsługa długu publicznego o kwotę 54.000,00 zł.

2. ZMNIEJSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW o kwotę 54.000,00 zł.

1) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 54.000,00 zł.

a) w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 54.000,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 54.000,00 zł. w tym:

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym o kwotę 54.000,00 zł.

3. ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE PRZYCHODÓW o kwotę 1.180.000,00 zł.

1) w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.180.000,00 zł.

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu 32.278.581,63

2. Plan wydatków budżetu 36.505.899,63

3. Różnicę pomiędzy wielkością dochodów a wydatków zrównoważono:

1) Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.584.488,00 zł.

2) Przychodami w kwocie 3.692.022,00 zł. (w tym pożyczką na zadania finansowane ze środków europejskich - 52.022,00 zł.),

3) Rozchodami w kwocie 1.049.192,00 zł. (w tym spłata pożyczki na zadania finansowane ze środków europejskich - 349.192,00 zł.)

§ 3. W uchwale Nr XIX.226.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.227.318,00 zł. pokryty zostanie przychodami z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat

ubiegłych w kwocie 1.584.488,00 zł.

2) kredytów w kwocie 2.642.830,00 zł.".

2. § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu Gminy Biała na kwotę 5.276.510,00 zł.".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicach Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 6. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Robert Roden

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama