reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/172/13 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594), art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz.1456, poz.1530 i poz.1548) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 670.660,-zł,z tego:

- § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych - 670.660,-zł

§ 2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 239.500,-zł,z tego:

- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 239.500,-zł w tym: - pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu 239.500,-zł

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 57.486,-zł,z tego:

- dział 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-209,-zł,w tym:

- § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych209,-zł,w tym: dochody bieżące - 209,-zł (rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy w tym: -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - 209,-zł)

- dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-57.277,-zł,w tym:

- § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych57.277,-zł,w tym: dochody majątkowe - 57.277,-zł (rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: -dotacja Starostwa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. - 57.277,-zł")

§ 4. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.170.660,-zł,z tego:

- dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-670.660,-zł,w tym:

- § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich670.660,-zł,w tym: dochody majątkowe - 670.660,-zł (rozdział 90095 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: -dofinansowanie projektu pn. "Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy" - 670.660,-zł)

- dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-500.000,-zł,w tym:

- § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich500.000,-zł,w tym: dochody majątkowe - 500.000,-zł (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: -dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich" - 500.000,-zł)

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 332.639,-zł,z tego:

- dział 010Rolnictwo i łowiectwo-10.000,-zł,w tym:

- rozdział 01095 Pozostała działalność -10.000,-zł,w tym:

- konserwacja bieżąca rowów gminnych - 10.000,-zł,w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 10.000,-zł

- dział 600Transport i łączność-136.600,-zł,w tym:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne -36.600,-zł,w tym:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 8.000,-zł,w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 8.000,-zł

- budowa chodnika przy ul. Polnej w Leśnicy - 8.600,-zł,w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 8.600,-zł

- wykonanie nowych witaczy dla miasta Leśnica - 20.000,-zł,w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 20.000,-zł

- rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -100.000,-zł,w tym:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 100.000,-zł,w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 80.000,-zł, § 4300 - 20.000,-zł

- dział 710Działalność usługowa-1.000,-zł,w tym:

- rozdział 71095 Pozostała działalność -1.000,-zł,w tym:

- realizacja projektu "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"-1.000,-zł,w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 1.000-zł

- dział 750Administracja publiczna-70.713,-zł,w tym:

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe -8.008,-zł,w tym:

- montaż barier chodnikowych "Typ Olsztyński" w ciągu drogi powiatowej 1401 O w m.Leśnicaul.Zdzieszowicka - dotacja dla Starostwa-8.008,-zł,w tym: wydatki majątkowe - § 6300 - 8.008-zł

- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -60.000,-zł,w tym:

- zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Leśnicy-60.000,-zł,w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 60.000-zł

- rozdział 75095 Pozostała działalność -2.705,-zł,w tym:

- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych oraz słupów - teren gminy, w tym: wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - sołectwo Góra Św. Anny- 2.705,-zł,w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 2.705-zł

- dział 852Pomoc społeczna-209,-zł,w tym:

- rozdział 85295 Pozostała działalność -209,-zł,w tym:

- wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy - refundacja PUP Strzelce Op. - 209,-zł,w tym: wydatki bieżące - § 3110 - 209,-zł w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 209-zł

- dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-94.117,-zł,w tym:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -57.277,-zł,w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesie Śląskim - 57.277,-zł,w tym: wydatki majątkowe - § 6059 - 57.277,-zł w tym: - dotacja Starostwa - 57.277,-zł

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -340,-zł,w tym:

- utrzymanie zieleni, w tym: wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - sołectwo Góra Św. Anny-340,-zł,w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 340-zł

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -29.000,-zł,w tym:

- realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych - 6.000,-zł,w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 6.000,-zł

- wymiana latarni oświetleniowych na ul. Zdzieszowickiej w Leśnicy - 12.000,-zł,w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 12.000,-zł

- budowa przyłącza oświetleniowego w m. Dolna na ul. Biskupa Cedzicha - 11.000,-zł,w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 11.000,-zł

- rozdział 90095 Pozostała działalność -7.500,-zł,w tym:

- remont muru na Placu Targowym w Leśnicy - 7.500,-zł,w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 7.500,-zł

- dział 926Kultura fizyczna-20.000,-zł,w tym:

- rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej -20.000,-zł,tym:

- zapewnienie niezbędnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla rozwoju transgranicznychkontaktów mieszkańców - 20.000,-zł,w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 20.000,-zł

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.014.653,-zł,z tego:

- dział 600Transport i łączność-226.108,-zł,w tym:

- rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -226.108,-zł,w tym:

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych - 8.000,-zł,w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 8.000,-zł

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Raszowa działki nr 678, 726/2, 618/5, 619/5,621/3, 623/5, 624/5, 675/2 -73.108,-zł,w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 218.108,-zł

- dział 710Działalność usługowa-26.000,-zł,w tym:

- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -26.000,-zł,w tym:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy- 26.000,-zł,w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 26.000-zł

- dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-242.034,-zł,w tym:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -239.500,-zł,w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesie Śląskim - 239.500,-zł,w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 60.000,-zł, § 6059 - 179.500,-zł, w tym: - pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu - 239.500,-zł

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -2.534,-zł,w tym:

- urządzanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie, w tym: wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - sołectwo Góra Św. Anny-2.534,-zł,w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 2.534-zł

- dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-500.511,-zł,w tym:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -500.511,-zł,w tym:

- remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej, w tym: wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli - sołectwo Góra Św. Anny-511,-zł,w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 511-zł

- rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich - 500.000,-zł,w tym: wydatki majątkowe - § 6057 - 500.000,-zł

- dział 926Kultura fizyczna-20.000,-zł,w tym:

- rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej -20.000,-zł,w tym:

- budowa kompleksu sportowego w Raszowej - 20.000,-zł,w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 20.000,-zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Ryszard Froń

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama