reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/476/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 15 ust. 1 pkt 10 i art. 46 ust. 1 pkt 6 lit. "a" ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.[1])), oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.[2])) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/254/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 662) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu "§ 5a. Jeżeli osoba posiada więcej niż jedno uprawnienie do ulgowych przejazdów, wynikające z niniejszej uchwały lub przepisów ustawowych, może korzystać tylko z jednego uprawnienia.";

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Wojciech Jagiełło


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/476/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Uprawnienia gminne do przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn-Koźle.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/476/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokość opłaty manipulacyjnej.

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty dodatkowej

1.

opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu

260,00 zł, to jest 100-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego

2.

za niewypisany bilet okresowy imienny

104,00 zł, to jest 40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego

3.

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego

104,00 zł, to jest 40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego

4.

opłata dodatkowa za zabranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków

104,00 zł, to jest 40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego

5.

opłata dodatkowa za spowodowanie przez pasażera, bez uzasadnionej przyczyny (w tym również związanej z koniecznością ustalenia jego tożsamości) zatrzymania lub zmiany trasy autobusu

520,00 zł, to jest 200-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego

6.

opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej

10,40 zł, to jest 4-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych

Podstawa uprawnienia, dokument poświadczający uprawnienie

1.

Dzieci w wieku do 3 lat.

Oświadczenie opiekuna lub dokument stwierdzający wiek dziecka

2.

Osoby, które ukończyły 70 rok życia.

Dokument potwierdzający wiek i tożsamość, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej - odpowiedni dokument wystawiony przez uprawniony organ.

3.

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa
inwalidzka) oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.

Wypis z orzeczenia właściwej komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidzkiej, wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (rzeczoznawcy KRUS) stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, wypis z orzeczenia właściwego organu stwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności, zaświadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidzkiej bądź uznanie w tym samym trybie niezdolności do samodzielnej egzystencji, względnie legitymacje: rencisty wojskowego, Polskiego Związku Niewidomych, Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, lub osoby niepełnosprawnej - wystawione przez uprawniony organ, zawierające adnotacje o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej, uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej - odpowiedni dokument wystawiony przez uprawniony organ.
W przypadku widocznego inwalidztwa lub niepełnosprawności nie jest wymagane posiadanie i okazywanie przez osobę uprawnioną dokumentów poświadczających uprawnienie do korzystania z przejazdów na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

4.

Osoby niewidome, ociemniałe oraz niedowidzące, wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe lub psem przewodnikiem.

Wypis z orzeczenia właściwej komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, legitymacje:, Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Niewidomych a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej - odpowiedni dokument wystawiony przez uprawniony organ.
W przypadku widocznego inwalidztwa lub niepełnosprawności nie jest wymagane posiadanie i okazywanie przez osobę uprawnioną dokumentów poświadczających uprawnienie do korzystania z przejazdów na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

5.

Osoby głuche i głuchonieme.

Wypis z orzeczenia właściwej komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, legitymacje: Polskiego Związku Głuchych, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej - odpowiedni dokument wystawiony przez uprawniony organ.

6.

Osoby niepełnosprawne, inne niż wymienione w pkt. 3, 4 i 5 uczęszczające do dziennych ośrodków rehabilitacyjnych lub ośrodków terapii zajęciowej - z tym, że uprawnienie obejmuje wyłącznie przejazd na odcinku linii autobusowej od miejsca zamieszkania lub pobytu do ośrodka i z powrotem.

Wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający niepełnosprawność wraz ze skierowaniem do ośrodka a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej - odpowiedni dokument wystawiony przez uprawniony organ.

7.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niedostosowana społecznie, objęta kształceniem specjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty a także niepełnosprawne dzieci pięcioletnie objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz towarzyszący tym osobom opiekunowie - z tym, że uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd na odcinku linii autobusowej od miejsca zamieszkania lub pobytu do właściwego ośrodka (miejsca kształcenia specjalnego, miejsca odbywania przygotowania przedszkolnego, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej) i z powrotem w dni nauki.

W zależności od tytułu uprawnienia:
1) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych albo legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentów w ust. 2;
2) legitymacje Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Głuchych, Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Krajowego Komitetu Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ, duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego, wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów albo całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji lub też całkowitą albo
częściową niezdolność do pracy, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej - odpowiedni dokument
wystawiony przez uprawniony organ.

8.

Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej.

Legitymacja służbowa lub książeczka wojskowa.

9.

Pracownicy operatora publicznego transportu zbiorowego oraz członkowie ich rodzin na zasadach ustalonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy.

Legitymacja pracownicza.

10.

Właściciele i współwłaściciele samochodów osobowych podróżujący w dniu 22 września każdego roku ("Dzień bez samochodu").

Ważny dowód rejestracyjny samochodu, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest pasażer, dokument potwierdzający tożsamość.

11.

Honorowi Obywatele Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Legitymacja wydana przez Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.

12.

Honorowi Dawcy Krwi mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla.

Dokument tożsamości oraz legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej "zasłużony Honorowy Dawca Krwi", o której mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy dawca Krwi".

Uprawnienia gminne (ulga w wysokości 50%) do przejazdów ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych

Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający uprawnienie.

1.

Dzieci od ukończenia 3 lat do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Oświadczenie opiekuna lub dokument stwierdzający wiek dziecka

2.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia

Aktualna legitymacja szkolna ważna na dany rok kalendarzowy, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej - odpowiedni dokument wystawiony przez uprawniony organ.

3.

Emeryci i renciści.

Dowód osobisty emeryta lub rencisty albo inny dokument tożsamości ze zdjęciem, łącznie z dokumentem potwierdzającym pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej - odpowiedni dokument wystawiony przez uprawniony organ.

4.

Rodzice, opiekunowie prawni rodzin wielodzietnych posiadający kartę "Dla Rodziny Trzy Plus".

Karta "Dla Rodziny Trzy Plus" oraz dokument potwierdzający tożsamość posiadacza karty.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 oraz Nr 244, poz. 1454.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama