reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/227/13 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212 i art. 263 ust. 7 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 105.740,17 zł z tego:

Dział 010

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

10 000,00

Rozdział 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

10 000,00

dochody bieżące:

§ 2467

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000,00

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

50 000,00

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

50 000,00

dochody bieżące:

§ 0360

Podatek od spadków i darowizn

50 000,00

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

25 740,17

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe

25 740,17

dochody majątkowe:

§ 6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

25 740,17

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

20 000,00

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 000,00

dochody bieżące:

§ 0920

Pozostałe odsetki

5 000,00

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

15 000,00

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 560.750,00 zł, z tego:

Dział 010

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

500 000,00

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

500 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

500 000,00

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

55 000,00

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

5 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

5 000,00

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne

50 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 000,00

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

5 750,00

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

5 750,00

wydatki bieżące, w tym:

rezerwa ogólna

5 750,00

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 266.489,97 zł z tego:

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

77 878,00

Rozdział 60017

Drogi wewnętrzne

77 878,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

55 000,00

wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

22 878,00

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 062,16

Rozdział 71095

Pozostała działalność

1 062,16

wydatki majątkowe, w tym:

dotacja

1 062,16

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

115 549,81

Rozdział 75023

Urzędy gmin

115 249,81

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

115 249,81

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

300,00

wydatki bieżące, w tym:

dotacja

300,00

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

20 000,00

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 000,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

20 000,00

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

48 500,00

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

38 500,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

38 500,00

Rozdział 90095

Pozostała działalność

10 000,00

wydatki bieżące, w tym:

wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst

10 000,00

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA

3 500,00

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

3 500,00

wydatki bieżące, w tym:

zadania związane z realizacją zadań statutowych

3 500,00

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy o kwotę 500.000,00 zł, z tego:

§ 903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

500 000,00

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 500.000,00 zł, z tego:

§ 931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

500 000,00

§ 6. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy o kwotę 400.000,20 zł, z tego:

§ 992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

400 000,20

§ 7. Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy wynosi:

Dochody

23 846 664,40

Przychody

6 183 280,58

RAZEM

30 029 944,98

Wydatki

26 336 886,05

Rozchody

3 693 058,93

RAZEM

30 029 944,98

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie: 2.490.221,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Dąbrowa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/227/13
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2013 r.

§

Treść

Plan

1

2

3

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 500 000,00

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

3 500 000,00

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

223 280,58

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

960 000,00

PRZYCHODY OGÓŁEM

6 183 280,58

§

Treść

Plan

1

2

3

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1 570 658,73

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2 122 400,20

ROZCHODY OGÓŁEM

3 693 058,93

Przewodniczący Rady Gminy


prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/227/13
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Plan

Jednostka realizująca

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

1 600 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 600 000,00

Uzbrojenie terenów budowlanych

100 000,00

UG Dąbrowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach

1 500 000,00

UG Dąbrowa + UE

600

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

31 156,20

60017

Drogi wewnętrzne

22 878,00

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic: Lipowej, Akacjowej, Nowej, Zielonej i Działkowej w Dąbrowie

22 878,00

UG Dąbrowa

60095

Pozostała działalność

8 278,20

Utwardzenie części działki nr 97 poprzez wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - II etap (fundusz sołecki - Nowa Jamka)

8 278,20

UG Dąbrowa

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

15 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15 000,00

Zakup nieruchomości gruntowych

15 000,00

UG Dąbrowa

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 062,16

71095

Pozostała działalność

1 062,16

Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

1 062,16

UM Opole / UG Dąbrowa

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5 000,00

75023

Urzędy gmin

5 000,00

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

5 000,00

UG Dąbrowa

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

10 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

10 000,00

Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego dla OSP Sławice

10 000,00

UG Dąbrowa

801

OŚWIATA i WYCHOWANIE

1 610 000,00

80110

Gimnazja

1 610 000,00

Budowa sali gimnastycznej w Dąbrowie

1 610 000,00

UG Dąbrowa + FRKF

900

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

13 560,00

UG Dąbrowa

90002

Gospodarka odpadami

5 000,00

Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi

5 000,00

UG Dąbrowa

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

8 560,00

Położenie kostki brukowej w altanie w parku (fundusz sołecki - Chróścina)

8 560,00

UG Dąbrowa

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

57 870,26

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

15 827,26

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki - Karczów)

4 627,26

UG Dąbrowa

Wykonanie ogrodzenia - piłkochwytów przy świetlicy wiejskiej w Skarbiszowie

11 200,00

UG Dąbrowa

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

22 521,50

Wykonanie oświetlenia zabytkowego parku w Sławicach (fundusz sołecki - Sławice)

22 521,50

UG Dąbrowa

92195

Pozostala działalność

19 521,50

Modernizacja przestrzeni publicznej - utworzenie miejsca dla celów kulturalno-rekreacyjnych przy remizie strażackiej OSP - II etap (fundusz sołecki - Dąbrowa)

19 521,50

UG Dąbrowa

926

KULTURA FIZYCZNA

116 344,58

92601

Obiekty sportowe

54 645,54

Zakup i montaż piłkochwytów oraz ogrodzenia wraz z bramą na boisku LZS w Żelaznej

19 500,00

UG Dąbrowa

Zakup materiałów budowlanych do budowy szatni LZS we Wrzoskach (fundusz sołecki - Wrzoski)

8 000,00

UG Dąbrowa

Budowa bieżni wokół boiska sportowego FC-LZS (fundusz sołecki - Żelazna)

18 895,54

UG Dąbrowa

Montaż piłkochwytów przy wielofunkcyjnym boisku w Sławicach

8 250,00

UG Dąbrowa

92695

Pozostała działalność

61 699,04

Postawienie altany na plac zabaw (fundusz sołecki - Chróścina)

5 000,00

UG Dąbrowa

Zakup stołu do ping-ponga (fundusz sołecki - Lipowa)

4 000,00

UG Dąbrowa

Budowa pawilonu biesiadnego (fundusz sołecki - Mechnice)

19 020,00

UG Dąbrowa

Plac zabaw (fundusz sołecki - Narok)

10 000,00

UG Dąbrowa

Utworzenie placu zabaw (fundusz sołecki - Niewodniki)

12 170,55

UG Dąbrowa

Wyposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (fundusz sołecki - Prądy)

11 508,49

UG Dąbrowa

OGÓŁEM:

3 459 993,20

w tym zadania z funduszu sołeckiego:

152 103,04

Przewodniczący Rady Gminy


prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/227/13
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Plan dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2013 r.

Dział

Rozdział

Podmiot

Przeznaczenie dotacji

Plan

1

2

3

4

5

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

109 259,23

60004

Drogi publiczne wojewódzkie

109 259,23

Miasto Opole

Na przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej pomiędzy granicą Miasta Opola a miejscowościami Gminy Dąbrowa

109 259,23

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 062,16

71095

Pozostała działalność

1 062,16

Miasto Opole

Na wkład własny do projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

1 062,16

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

300,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

300,00

Miasto Opole

Na pokrycie kosztów wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską

300,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

14 566,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

14 566,00

Gmina Opole - Beneficjent końcowy

Na realizację inwestycji ekologicznej pn. "Poprawa jakości wody w Opolu" - koszty utrzymania Biura Projektu Funduszu Spójności

14 566,00

Ogółem :

125 187,39

Przewodniczący Rady Gminy


prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama