reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV.180.2013 Rady Gminy Domaszowice

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.154.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 72 ust. 1 i 4, art. 91b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.[1]))

§ 1. W uchwale Nr XXII.154.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 roku załacznik do Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystystających z opieki zdrowotnej przyjmuje brzmienie jak załacznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Gminy


Jan Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XXIV.180.2013
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 24 czerwca 2013 r.

Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

§ 1. 1. Regulamin określa rodzaje świadczeń przyznawanych z funduszu zdrowotnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposoby ich przyznawania.

2. Fundusz zdrowotny, o którym mowa w ust. 1, tworzą środki wyodrębnione w budżecie Gminy przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

3. Obsługę finansowo-księgową funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli prowadzi Gmina Domaszowice.

§ 2. 1. Do otrzymania pomocy finansowej na cele zdrowotne uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1 etatu, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice oraz nauczyciele emeryci i renciści tych placówek, korzystający z opieki zdrowotnej.

2. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach lub przedszkolach w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w każdej, warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony, gdy łącznie zatrudniony jest w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć.

§ 3. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomogi pieniężnej.

2. Nauczyciel może skorzystać z pomocy zdrowotnej raz w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być udzielona 2 razy w roku, pod warunkiem dysponowania przez fundusz zdrowotny środkami na ten cel.

4. Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego nie może być niższa niż 100 zł i wyższa niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim.

5. Świadczenia pieniężne udzielane ze środków na pomoc zdrowotną nie mają charakteru roszczeniowego.

§ 4. 1. Świadczenie pieniężne może być przyznawane w związku z:

1) przewlekłą chorobą nauczyciela,

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym lub z koniecznością dalszego leczenia w domu,

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym, leczeniem uzdrowiskowym,

2. Wysokość przyznanego świadczenia pieniężnego uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych, wpływających na sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalnej diety i lekarstw, zapewnienia dodatkowej opieki choremu, itp.),

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia (wydatki na lekarstwa, za pobyt w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacyjnym, wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, protez, środków opatrunkowych, koszty przejazdu do innej miejscowości ze względu na brak specjalistów w miejscu zamieszkania, itp.),

3) sytuację materialną nauczyciela oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,

4) wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na pomoc zdrowotną.

3. Warunkiem przyznania świadczenia pieniężnego jest złożenie przez nauczyciela wniosku na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu, zgodnie z ust. 8.

4. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego może złożyć dyrektor szkoły, przedstawiciel związków zawodowych, przedstawiciel opieki społecznej lub opiekun prawny osoby niezdolnej do podejmowania czynności w tym zakresie, na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu, zgodnie z ust. 8.

5. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela;

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, zakup lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego, inne koszty ponoszone w związku z długotrwała chorobą);

3) oświadczenie o dochodach na jednego członka rodziny (przeciętne miesięczne dochody brutto ze wszystkich źródeł z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku).

6. Wnioski zawierające błędy formalne oraz niekompletne będą zwracane do uzupełnienia w terminie 14 dni roboczych.

7. W przypadku braku prawidłowego poprawienia bądź uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty w terminie, o którym mowa w ust. 6, wniosek pozostawiony będzie bez rozpoznania, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie przez Komisję, o której mowa w § 5 ust. 1.

8. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4 należy składać do Urzędu Gminy w Domaszowicach w sekretariacie w terminie do dnia 10 czerwca i 10 listopada danego roku kalendarzowego.

§ 5. 1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania środkami na pomoc zdrowotną, Wójt Gminy Domaszowice powołuje Komisję do dysponowania środkami, o których mowa w § 5 ust. 1, w następującym składzie:

1) przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący;

2) dyrektor placówki, w której jest lub był zatrudniony nauczyciel ubiegający się o pomoc zdrowotną;

3) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w szkole.

2. Posiedzenia Komisji odbywają się dwa razy w roku w miesiącach: czerwiec i listopad.

3. Środkami, o których mowa w § 1 ust. 2, dysponuje Komisja, do wysokości środków przyjętych w uchwale budżetowej na dany rok, z tego:

1) 50 % środków finansowych przeznacza się do wykorzystania w I półroczu danego roku budżetowego;

2) 50 % środków finansowych oraz niewykorzystane środki z I półrocza, przeznacza się do wykorzystania w II półroczu danego roku budżetowego.

4. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji o stanie zdrowia i sytuacji materialnej nauczycieli ubiegających się o pomoc zdrowotną.

§ 6. 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który wraz z wnioskami, Przewodniczący przekazuje niezwłocznie do Wójta Gminy Domaszowice.

2. W terminie 7 dni od dnia posiedzenia Komisji, Przewodniczący informuje na piśmie osoby o wysokości przyznanego świadczenia, lub o odmowie jego przyznania - wraz z uzasadnieniem.

3. Wypłata świadczenia pieniężnego wpłynie przelewem na rachunek wskazany przez nauczyciela w terminie 7 dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji.


Załącznik do regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

WNIOSEK
O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ
w formie zasiłku pieniężnego

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: ………………………………..…………………….....……..........………

2. Adres zamieszkania, telefon: ………………………………….………………........………............…….…

3. Szkoła/ placówka, w której nauczyciel jest/był zatrudniony: …................….............……….........………

4. Oświadczenie dyrektora szkoły/placówki potwierdzające, że nauczyciel jest/był pracownikiem szkoły/placówki prowadzonej przez Gminę Domaszowice.

……………………............................... (pieczęć placówki) ……………..….............................…………….

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis dyrektora)

I. Wniosek

1. Proszę o przyznanie mi świadczenia pieniężnego z powodu:

…………………………………………………………………......................................……….....…………

…………………………………………………………………......................................……….....…………

…………………………………………………………………......................................……….....…………

…………………………………………………………………......................................……….....…………

…………………………………………………………………......................................……….....…………

…………………………………………………………………......................................……….....…………

2. Zasiłek pieniężny proszę przekazać na konto:

………………………………………………………………………………….........................………………

II. Oświadczenie wnioskodawcy

Ja, niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że łączne dochody netto (za okres trzech ostatnich miesięcy) osób prowadzących ze mną wspólnie gospodarstwo domowe wynoszą ………….....… zł, co stanowi dochód na 1 osobę ……………………………….. .

III. Informacje wnioskodawcy

W załączeniu do wniosku przedkładam:

1) zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia;

2) oświadczenie o poniesionych kosztach leczenia.

………………………………… ………………………………….

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)


DECYZJA KOMISJI :

Przyznaję zasiłek pieniężny w wysokości: …………...…………….......................…… (słownie złotych: ...................................................................................………………………………………………..)

Przewodniczący: …….............…………………………..……

Członkowie Komisji:

1. ……………………………................................…………

2. ………………………................................………………

3. ……………………................................………………….

4. ……………................................………………………….

Domaszowice, dnia ………………....................................


[1]) Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szkolenia 24 h

internetowy serwis szkoleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama