reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV.181.2013 Rady Gminy Domaszowice

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406.) w zw. z art. 2, 11 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642, poz. 908) Rada Gminy w Domaszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się gminną bibliotekę publiczną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach, zwaną dalej Biblioteką. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2. Siedziba Biblioteki mieści się w Domaszowicach, a terenem działania jest obszar Gminy Domaszowice.

§ 3. Do zadań Biblioteki należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Szczegółowe zadania Biblioteki określa statut.

§ 4. Biblioteka otrzymuje na własność składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Działalność Biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy.

§ 6. Nadaje się Bibliotece Statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc Uchwała XXIII.164.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z zastosowaniem od 01 czerwca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jan Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.181.2013
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 24 czerwca 2013 r.

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO PRZEKAZANE NA WŁASNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOMASZOWICACH

Lp.

KTM - symbol indeksu

Nazwa (Określenie) przedmiotu spisowego

J.m.

Ilość stwierdzona

Cena jednostkowa

Wartość

Uwagi

1.

Dz.III.K.5.p.1/41

Komputery 3 zestawy

szt

3

3008,72

9026,17

2.

Dz.III.K.5.p.2/41

Komputery 3 zestawy

szt

3

3008,72

9026,17

3.

Dz.VI.K.1.p.1/41

Biurko

szt

1

166,16

166,16

4.

Dz.VI.K.2.p.2/41

Biurko

szt

1

166,16

166,17

5.

Dz.VI.K.3.p.2/41

Biurko

szt

1

215,94

215,94

6.

0-18.p.1/78

Biurko

szt

1

0,00

0,00

7.

0-18.p.2/78

Biurko

szt

1

0,00

0,00

8.

0-18.p.3/78

Biurko

szt

1

0,00

0,00

9.

Dz.VI.K.1.p.3/7

Biurko jasne

szt

1

2,24

2,24

10.

Dz.VI.K.1.p.4/7

Biurko ciemne

szt

1

1.75

1,75

11.

0-18.p.4-9/78

Krzesła obrotowe

szt

6

0,00

0,00

12.

Dz.VI.K.55.p.20/7

Mysz IBOX ZEPHYR

szt

1

15,50

15,50

13.

Dz.VI.K.55.p.21/7

Mysz IBOX ZEPHYR

szt

1

15,50

15,50

14.

Dz.VI.K.55.p.22/7

Mysz IBOX ZEPHYR

szt

1

15,50

15,50

15.

Dz.VI.K.55.p.23/7

Mysz IBOX ZEPHYR

szt

1

15,50

15,50

16.

Dz.VI.K.55.p.24/6

Mysz IBOX ZEPHYR

szt

1

15,50

15,50

17.

Dz.VI.K.55.p.25/7

Mysz IBOX ZEPHYR

szt

1

15,50

15,50

18.

Dz.VI.K.14.p.1/7

Regały metalowe

szt

4

3,00

12,00

19.

Dz.VI.K.14.p.2/7

Regały drewniane

szt

22

0,30

6,60

20.

Dz.VI.K.16.p.6/7

Lada biblioteczna

szt

1

3,63

3,63

21.

Dz.VI.K.16.p.7/7

Meblościanka

szt

1

5,61

5,61

22.

Dz.VI.K.3.p.12/7

Fotel pomarańczowy

szt

1

0,64

0,64

23.

Dz.VI.K.55.p.16/7

Globus

szt

1

0,05

0,05

24.

Dz.VI.K.55.p.5/7

Zestaw Katalogowy

szt

1

0,58

0,58

25.

Dz.VI.K.30.p.18/7

Drukarka HP LASERJET P2035

szt

1

870,00

870,00

26.

Dz.VI.K.30.p.19/7

Drukarka HP LASERJET P1005 + kabel usb.

szt

1

583,00

583,00

27.

Księgozbiór

szt

5866

36877,64

36877,64

Razem:

57057,35


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.181.2013
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 24 czerwca 2013 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMASZOWICACH

§ 1

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalne( Dz. U. z 2012 r. , poz. 406.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. , poz. 642, zm. poz. 908 ), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

§ 2

1. Siedziba Biblioteki mieści się w Domaszowicach, a terenem działania jest obszar Gminy Domaszowice

2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Domaszowice

3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Domaszowice

4. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 3

1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Domaszowice oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy Domaszowice,

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Domaszowice,

7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

§ 4

1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

§ 5

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, stosownie do uregulowań zawartych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. 1) Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu.

2) O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt.

3) Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

3. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1. Do osoby, której powierzono zarządzanie Biblioteką stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 6

Wójt opiniuje roczne programy działalności Biblioteki i plany działalności Biblioteki oraz wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach Biblioteki w tym projekt Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Biblioteki.

§ 7

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

a) wyposażenie,

b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,

c) doskonalenie zawodowe pracowników,

d) wynagrodzenia pracowników,

e) utrzymanie i eksploatację majątku.

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:

- wpływów, o których mowa w § 9 ust. 2,

- dotacji z budżetu państwa,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

- innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności.

5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 8

1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Wójta.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.


§ 9

1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobiera opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala Dyrektor w Regulaminie Biblioteki z zastrzeżeniem, iż nie mogą one przekroczyć kosztów wykonania usługi.

§ 10

Biblioteka wszystkie swoje zadania wykonuje w swojej siedzibie

§ 11

Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3.

§ 12

1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

§ 13

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama