reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIV/268/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.[1]))Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/209/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XXXIII/227/13 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr XXXIX/235/13 z dnia 14 marca 2013 r., Nr XL/236/13 z dnia 26 marca 2013 r., Nr XLI/246/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. i Nr XLII/257/13 z dnia 28 maja 2013 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr III/266/13 z dnia 15 stycznia 2013 r., Nr III/300/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r., Nr III/302/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr III/323/13 z dnia 27 maja 2013 r., NrIII/324/13 z dnia 31 maja 2013 r. i Nr III/332/13 z dnia 21 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 613.059,00 zł, z tego:

Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 242.000,00 zł, z tego:
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wprowadza się kwotę 750.000,00 zł.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
§ 0830 - wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 992.000,00 zł.
Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 371.059,00 zł, z tego:
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 109.000,00 zł.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
§ 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 262.059,00 zł.

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 220.000,00 zł, z tego:
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
? wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 220.000,00 zł, z tego:
? związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 220.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 270.000,00 zł, z tego:
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
? wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
? wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł.

3. Zwiększa się przychody o kwotę 663.059,00 zł, z tego:

§ 950 ? wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wprowadza się kwotę 126.000,00 zł.
§ 952 ? przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększa się o kwotę 537.059,00 zł.

4. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/209/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/209/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/209/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

Przewodniczący Rady


Mariusz Nieckarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/268/13
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/268/13
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/268/13
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 142 i, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012, poz. 1456, 1530 i 1548.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama