reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/238/13 Rady Gminy Pakosławice

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 406), art. 11 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r., poz.642 ze zm.)Rada Gminy Pakosławice uchwala, co nastepuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 3. Traci moc Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach przyjęty uchwałą Rady Gminy Pakosławice Nr XV/55/04 z dnia 06 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą " Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Lichwa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/238/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 czerwca 2013 r.

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PAKOSŁAWICACH

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Rady Gminy Pakosławice NR XV/55/04 z dnia 6 lutego 2004 roku.

§ 2. Biblioteka działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz.642 ze zm.).

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

4. Ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

5. Ustawa z 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz.1150, z 2000 r. Nr120, poz. 1268, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr113, poz. 984, z 2003r. Nr 80, poz. 717.)

6. Niniejszego statutu.

§ 3. 1. Siedziba Biblioteki znajduje się w miejscowość Pakosławice pod numerem 38.

2. Terenem działania Biblioteki jest gmina Pakosławice.

3. Gmina jest organizatorem Biblioteki.

4. Organizator ma obowiązek zapewnić Bibliotece w szczególności: lokal, środki na wyposażenie, na

prowadzenie działalności bibliotecznej zwłaszcza na zakup zbiorów bibliotecznych i na doskonalenie

zawodowe pracowników.

§ 4. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6. 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im E.Smołki.

2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Wójt Gminy.

§ 7. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres Biblioteki.

II. CEL I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 8. Biblioteka jest główną biblioteką publiczną gminy Pakosławice zapewniając obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwijaniu i zaspokojeniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnieniu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informatycznego na terenie gminy.

§ 9. Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej na terenie gminy;

3) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych;

4) zachęcanie mieszkańców gminy Pakosławice do czytelnictwa;

5) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego;

6) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników Biblioteki;

7) popularyzacja zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa;

8) ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska w szczególności:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, organizowanie: konkursów, lekcji bibliotecznych, spotkań z czytelnikami, wycieczek promujących dorobek kultury i sztuki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki regionalnej;

2) stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego;

3) organizowanie wystaw oraz spotkań z autorami książek, artystami oraz twórcami kultury;

4) prowadzenie kursów językowych, tańca i innych.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 10. 1. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor organizuje pracą biblioteki i odpowiada za całokształt jej działalności.

3. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go osoba przez niego upoważniona, która wykonuje powierzone zadania.

4. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy.

§ 11. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

2. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteki, w szczególności doradcy.

3. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

4. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i wykonywanych zadań, określone w odrębnych przepisach.

5. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określa regulamin wynagradzania nadany przez dyrektora Biblioteki z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

6. W Bibliotece może zostać powołany przez Dyrektora organ doradczy w formie Komisji.

§ 12. 1. W skład Biblioteki wchodzą : Biblioteka główna zlokalizowana w Pakosławicach nr 38 oraz następujące filie biblioteczne:

- Filia biblioteczna Prusinowice, 48-314 Pakosławice,

- Filia biblioteczna Nowaki, 48-314 Pakosławice.

2. Zakres działania biblioteki głównej oraz filii obejmuje teren gminy Pakosławice.

§ 13. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Biblioteki określa regulamin organizacyjny wydany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Pakosławice działającego w imieniu Organizatora.

§ 14. Biblioteka przy wykonaniu zadań współpracuje z organizacjami młodzieżowymi, klubami sportowymi, parafiami, sołectwami, kołami gospodyń wiejskich i radnymi.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA, W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

§ 15. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie. Zmiany w drodze zarządzenia zatwierdza Dyrektor.

§ 16. 1. Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:

1) podstawowym źródłem finansowania działalności Biblioteki są środki finansowe przekazywane przez Organizatora w formie dotacji:

a) podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej, w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów;

2) dotacje z budżetu państwa;

3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

5) środki z innych źródeł.

2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora Biblioteki przekazanego Wójtowi Gminy Pakosławice.

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Pakosławice.

§ 17. Dyrektor corocznie w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Pakosławice.

§ 18. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem pkt.2.

2. Opłaty mogą być pobierane :

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne, oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

2) za wypożyczenie materiałów audiowizualnych;

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

4) za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

5) za uszkodzenie, zniszczenie, lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa Regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.

§ 19. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą w szczególności:

1) wynajem pomieszczeń;

2) usługi reprograficzne i introligatorskie;

3) organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych innych niż właściwe dla statutowych zadań biblioteki;

4) realizację imprez zleconych;

5) działalność reklamową i promocyjną ( promocja i reklama firm na imprezach organizowanych przez bibliotekę;

6) wypożyczenie sprzętu;

7) sprzedaż biletów na imprezy własne i własnych zespołów;

8) sprzedaż książek;

9) prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów fotograficznych, kursów tańca.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20. Niniejszy Statut może być zmieniony Uchwałą Rady Gminy w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady


Piotr Lichwa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama