reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U . z 2013 roku poz. 594 )oraz na podstawie art. 17 ust.1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. roku poz.182 z późn.zm). Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej przyznawane są z uwzględnieniem rozpoznanej sytuacji życiowej i potrzeb osoby na rzecz której ma być przyznawane świadczenie.

§ 2. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o: - ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu środowiskowego, - ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę, - dokumentację potwierdzającą stan zdrowia wydaną przez lekarza.

§ 3. Wysokość opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na kwotę 15,00 zł.

§ 4. 1. Korzystający z usług są zobowiązani do regulowania należnych opłat w wysokości określonej w decyzji administracyjnej.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kwoty ustalonej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku, poz.182 z późn. zm.).

3. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kwotę o której mowa w ust. 2,ponoszą opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli:

Dochód na osobę w rodzinie w porównaniu do kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usługopiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczychliczona od ceny 1godziny usług ustalonej z usługodawcą (w procentach):

osób samotnych

osób w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% -150%

10%

20%

powyżej 150% -200%

20%

30%

powyżej 200% -250%

30%

40%

powyżej 250% -280%

40%

50%

powyżej 280% -300%

50%

60%

powyżej 300% -320%

60%

80%

powyżej 320%

100%

100%

§ 5. Na wniosek świadczeniobiorcy, jego opiekuna prawnego lub pracownika socjalnego zwalnia się świadczeniobiorcę z ustalonej odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze:

1. całkowicie w przypadku, gdy: - korzysta z co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych - po przedstawieniu dowodu zapłaty za co najmniej jedną usługę, - udokumentuje wystąpienie zdarzenia losowego,

2. częściowo w wysokości 50 % wartości usługi w przypadku gdy: - zaistniała konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo -wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych - po przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty za pobyt, - więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych, - udokumentuje zakupy sprzętu rehabilitacyjnego,

§ 6. Uprawnienie do przyznania specjalistycznej usługi opiekuńczej musi wynikać z potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę, na podstawie odrębnych przepisów, do otrzymania takiej usługi.

§ 7. Opłata o której mowa w § 5 ust. 1 wnoszona jest na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca po miesiącu, w którym wykonana została usługa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIII/165/2004 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 10. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Kołodziej

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Macuga

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama