reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII_340_2013 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 4 lipca 2013 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, póz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707 z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Gogolin mogą być udzielane dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy.

2. Postępowanie w sprawach o udzielenie dotacji ww. podmiotom z wyłączeniem zadań należących do sfery zadań publicznych określonych w art. 4. ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234. póz. 1536 z późn. zm.) odbywa się na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Podmioty składają wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gogolin w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok budżetowy.

2. Wnioski o udzielenie dotacji złożone po uchwaleniu budżetu Gminy rozpatruje się w trybie przepisów w sprawie zmian w budżecie Gminy.

§ 3. Złożony przez podmiot wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i cel zadania;

2) termin realizacji zadania i miejsce jego wykonywania;

3) szczegółowy zakres rzeczowy zadania;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

6) wysokość wnioskowanej dotacji;

7) określenie wkładu własnego wnioskodawcy w realizację zadania, w tym środków finansowych otrzymanych z innych źródeł;

8) informacje o wnioskodawcy/wnioskodawcach, w tym imiona i nazwiska osób reprezentujących wnioskodawców wraz z podpisami.

§ 4. Do wniosku należy załączyć:

1) statut podmiotu;

2) aktualny w dniu złożenia wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

3) inne dokumenty stosownie do rodzaju zadania publicznego np. kosztorys inwestorski, projekty budowlane, itp.

§ 5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Gogolina, uwzględniając w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów Gminy;

2) wysokość środków finansowych z budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom, o których mowa w § l ust. l;

3) przedstawioną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu informacji zawartych we wniosku;

5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności
i terminowości ich realizacji i rozliczenia otrzymanych z budżetu Gminy środków.

§ 6. 1 Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.

2. Wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, wykluczają podmiot z postępowania o udzielenie dotacji.

§ 7. 1 Zlecenie realizacji zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem wnioskującym o dotację.

2. Umowa, o której mowa w ust. l, zawiera dane zawarte w art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

§ 8. Podmiot, którego oferta została odrzucona, zostaje pisemnie poinformowany o odmowie przyznanej dotacji.

§ 9. Burmistrz zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania umów oraz oceny ich realizacji w zakresie:

1) sposobu realizacji zleconego zadania;

2) gospodarowania przekazaną dotacją;

3) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zleconego zadania.

§ 10. 1 Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji, z zachowaniem zasady jawności postępowania następuje na podstawie złożonego sprawozdania z wykonania zadania zawierającego w szczególności:

1) określenie stopnia realizacji planowanych celów:

2) opis wykonania zadania (działań i rezultatów);

3) informacje nt. wydatków poniesionych przy wykonaniu zadania;

4) kserokopii faktur VAT i rachunków dotyczących wydatków podmiotu faktycznie poniesionych na realizację zadania;

5) materiały dokumentujące działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania np. kserokopie dowodów przeprowadzonego postępowania w ramach zamówień publicznych, dokumentację fotograficzną dot. realizacji zadania, itp.

2. Sprawozdanie o którym mowa w ust.1 należy przedłożyć w ciągu 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

§ 11. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych podaje się do publicznej wiadomości w miejskim serwisie internetowym www.gogolin.pl.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie


Franciszek Holeczek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama