reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/151/2013 Rady Gminy Izbicko

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 23 maja 2013 r, poz.594) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm) Rada Gminy Izbicko uchwala co nastepuje:

§ 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2013 (załącznik nr 1a do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXVII/124/2012 z 27.12.2012 r.):

1. Dochody bieżące - zwiększeniakwota 152.742,25 zł:

1) Dział 750 - administracja publiczna

- § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródełkwota 5.840 zł

2) Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- § 0970 - wpływy z różnych dochodówkwota 130.000 zł

3) Dział 852 - pomoc społeczna

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącyc gminkwota 16.202,25

4) Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnejkwota 700

§ 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2013 (załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXVII/124/2012 z 27.12.2012r):

1. Wydatki bieżące - zwiększeniakwota 177.742,25 zł

1) Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowychkwota 15.000 zł

2) Dział 750 - administracja publiczna

a) Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowychkwota 5.040 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanekwota 800

b) Rozdział 75095 - pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowychkwota 130.000 zł

3) Dział 852 - pomoc społeczna

a) Rozdział 85206 - wspieranie rodziny

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanekwota 16.202,25 zł

b) Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowychkwota 10.000 zł

4) Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 - pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowychkwota 700

2. Wydatki bieżące - zmniejszeniakwota 34.000,00 zł

1) Dział 600 - transport i łączność

a) Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowychkwota 9.000 zł

2) Dział 852 - pomoc społeczna

a) Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- świadczenia na rzecz osób fizycznychkwota 10.000 zł

3) Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowychkwota 15.000 zł

§ 3. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2013 (załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXVII/124/2012 z 27.12.2012r):

1. Wydatki majątkowe - zwiększeniakwota 9.000 zł:

1) Dział 600 - transport i łączność

a) Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

- wydatki inwestycyjnekwota 9.000 zł

§ 4. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2013 rok (załącznik nr 4 do Uchwały Budzetowej Rady Gminy Izbicko nr XXVII/124/2012 z 27.12.2012 r.) zgodnie z załącnikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko


Henryk Zettelmann


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/151/2013
Rady Gminy Izbicko
z dnia 24 czerwca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.LpDziałRozdz.§**Nazwa zadania inwestycyjnegoŁączne
koszty
finansowe

Planowane wydatki

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu

rok
budżetowy
2013
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody
własne jst

kredyty i
pożyczki

środki
pochodzące
z innych
źródeł

środki
wymienione
w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
u.f.p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01006

Dotacja dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

5.000

5.000

5.000

0

0

0

Urząd Gminy w
Izbicku

2.

600

60014

Dotacja dla Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Op.

30.000

30.000

30.000

0

0

0

Urząd Gminy w
Izbicku

3.

600

60016

Wykonanie chodnika przy ulicy Mickiewicza w Suchodańcu

200.000

107.000

107.000

0

0

0

Urząd Gminy w
Izbicku

4.

600

60016

Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ulicy Myśliwca w Sprzęcicach

26.000

13.700

13.700

0

0

0

Urząd Gminy w
Izbicku

5.

900

90001

Udziały w spółce międzygminnej WIK Opole

5.250.000

450.000

300.000

150.000

0

0

Urząd Gminy w
Izbicku

OGÓŁEM

605.700

455.700

150.000

0

0

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko


Henryk Zettelmann

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Grajda

Partner Zarządzający, Członek Zarządu MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama