reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Bierawa; Wójta Gminy Cisek; Wójta Gminy Pawłowiczki; Wójta Gminy Polska Cerekiew; Wójta Gminy Reńska Wieś; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kedzierzyńsko-Kozielski Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu

zawarte pomiędzy: Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Pan Artur Widłak - Starosta Kędzierzyńsko-Kozielskim,

2. Pan Jakub Gładysz - Członek Zarządu Powiatu, zwanym dalej "Powiatem",

a

- Gminą Kędzierzyn-Koźle, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -
Pana Tomasza Wantułę,

- Gminą Bierawa, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Pana Ryszarda Gołębowskiego,

- Gminą Cisek, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Pana Alojzego Parysa,

- Gminą Pawłowiczki, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Pana Jerzego Treffona,

- Gminą Polska Cerekiew, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Panią Krystynę Helbin,

- Gminą Reńska Wieś, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Pana Mariana Wojciechowskiego

zwanymi dalej "Gminami".


Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/229/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Bierawa, Gminą Cisek, Gminą Pawłowiczki, Gminą Polska Cerekiew, Gminą Reńska Wieś w sprawie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie założenia i prowadzenia przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Gimnazjum dla Dorosłychw Kędzierzynie-Koźlu w związku z uchwałami: Nr XXXVI/428/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr XX/116/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 grudnia 2012 r., Nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2013 r., Nr XXIV/146/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 lutego 2013 r., Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 4 marca 2013 r., pisemnego oświadczenia woli Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski gimnazjum dla dorosłych,

strony porozumienia postanawiają, co następuje:

§ .1. Powiat z dniem 1 września 2013 r. założy szkołę o nazwie Gimnazjum dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu, które wejdzie w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Mostowa 7 w Kędzierzynie-Koźlu.

2. Gimnazjum dla Dorosłych prowadzone przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski rozpocznie działalność z dniem 1 września 2013 r. od utworzenia klasy pierwszej.

§ 2. Finansowanie prowadzenia szkoły odbywać się będzie z subwencji oświatowej i dochodów własnych Powiatu. Działalność Gimnazjum w 2013 r. (wrzesień - grudzień) będzie sfinansowana przez Powiat ze środków własnych, a w kolejnych latach ze środków przyznanych dodatkowo na ten cel w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

§ 3. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.

2. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron, z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego, z możliwością ukończenia cyklu kształcenia uruchomionych oddziałów.

§ 4. Porozumienie sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden egzemplarz do publikacji.

§ 5. W sprawach nieregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Artur Widłak


Członek Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Jakub Gładysz

Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla


Tomasz Wantuła

z up. Wójta Gminy Bierawa

Z-ca Wójta


Krzysztof Ficoń


Wójt Gminy Cisek


Alojzy Parys


Wójt Gminy Pawłowiczki


Jerzy Treffon


Wójt Gminy Polska Cerekiew


Krystyna Helbin


Wójt Gminy Reńska Wieś


Marian Wojciechowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Łapacz

Radca Prawny, ekspert z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych i prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama