| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/167/13 Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego

Na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin targowiska stałego położonego w Pawłowiczkach przy ul. Plac Jedności Narodu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Malinka


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/167/13
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 27 czerwca 2013 r.

REGULAMIN TARGOWISKA STAŁEGO
POŁOŻONEGO W PAWŁOWICZKACH
PRZY UL. PLAC JEDNOŚCI NARODU

Postanowienia ogólne

§ 1. Prowadzenie targowiska jest zadaniem własnym Gminy Pawłowiczki służącym zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

§ 2. Targowiskiem w rozumieniu niniejszego regulaminu , zwanym dalej "Targowiskiem", jest teren przy Placu Jedności Narodu w Pawłowiczkach przeznaczony do handlu w pawilonach handlowych, ze stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych, koszy, z ręki, skrzynek, wiader.

§ 3. 1. Targowisko jest czynne od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt przypadających w ten dzień tygodnia, w godzinach od 6.00 do 15.00.

2. Informację o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia targowiska prowadzący targowisko poda w czytelny sposób na tablicach ogłoszeń.

Warunki uczestnictwa w targach

§ 4. Sprzedaż może odbywać się w miejscach wyznaczonych przez prowadzącego targowisko.

§ 5. Wykonywanie na targowisku zarobkowych czynności usługowych jest dopuszczalne na ogólnych zasadach wynikających z ustaw w sposób nie utrudniający innym osobom i jednostkom działalności handlowej.

Towary dopuszczone do sprzedaży na targowisku

§ 6. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 7. Na targowisku nie mogą być sprzedawane:

1) nafta, benzyna, spirytus skażony ( denaturat), trucizna, środki lecznicze;

2) broń, amunicja, materiały wybuchowe, pirotechniczne;

3) artykuły szkodliwe dla zdrowia lub stanowiące zagrożenie życia ludzkiego oraz artykuły zepsute, sfałszowane lub fałszywie oznaczone, pochodzące z kradzieży;

4) kamienie szlachetne, platyna, złoto i srebro oraz przedmioty sporządzone z tych kruszców bez wymaganej cechy probierczej;

5) kasety magnetofonowe i magnetowidowe, płyty CD, DVD- bez właściwego zezwolenia;

6) towary nie posiadające wymaganych oznaczeń i atestu;

7) inne towary, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8. Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu towarami spożywczymi oraz wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami określają odrębne przepisy. W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrole prowadzą powołane do tego służby i instytucje, a w szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Weterynaryjna.

Przepisy porządkowe

§ 9. Prowadzący targowisko jest zobowiązany do:

1) utrzymywania w należytym stanie tablicy informacyjnej i umieszczenia na nich aktualnych dokumentów:

a) regulaminu targowiska,

b) uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, wyciągów z obowiązujących przepisów prawa,

c) innych aktualnych informacji;

2) czuwania nad przestrzeganiem regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień;

3) powiadamiania kompetentnych organów o sprzedaży towaru objętego zakazem sprzedaży lub co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia;

4) bieżącego utrzymania czystości na targowisku oraz terenach do niego przyległych, w tym do usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w wyznaczonych do tego miejscach.

§ 10. Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na targowisku obowiązane są przestrzegać regulaminu oraz przepisów higieniczno- sanitarnych i porządkowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem działalności handlowej i obrotem towarami.

§ 11. 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż.

2. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników, ustawionych na terenie targowiska.

3. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel towaru.

4. Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu po zakończeniu handlu wózków, skrzynek, innych opakowań i urządzeń handlowych.

§ 12. Sprzedający i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

§ 13. Zabrania się prowadzenia na targowisku gier hazardowych oraz prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów.

§ 14. 1. Sprzątanie placu targowego i teren wokół targowiska oraz uprzątnięcie nieczystości następuje każdego dnia, w którym prowadzony jest handel bezpośrednio po zakończeniu handlu i opuszczeniu targowiska przez handlujących.

2. W razie potrzeby z uwagi na organizację ruchu i porządek publiczny prowadzący targowisko może zarządzić wcześniejsze zakończenie sprzedaży i opuszczenie targowiska lub jego części.

§ 15. 1. Miejsca do sprzedaży, ustawienia ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętów, miejsca postoju pojazdów oraz kierunek ruchu pojazdów na targowisku wyznacza prowadzący targowisko poprzez wydanie ustnych lub pisemnych poleceń oraz odpowiednie oznakowanie.

2. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach miejsca lub obiektu, z którego prowadzona jest sprzedaż.

3. Towary muszą być wystawione do sprzedaży tak, aby nie przesłaniały widoku sąsiednich obiektów, z których prowadzona jest sprzedaż.

§ 16. Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na targowisku odpowiedzialność ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami. Każdy sprzedawca odpowiada za jakość sprzedawanego przez siebie towaru. Sprzedawcy towarów lub usług obowiązani są do:

1) posiadania przy sobie dowodu tożsamości;

2) uwidocznienia na towarach wystawionych do sprzedaży cen lub wywieszenia cenników, informowania w sposób nie budzący wątpliwości o nazwie towaru, producencie towaru i jego adresie oraz umieszczenia innych oznaczeń i informacji wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 17. 1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie, a mianowicie: metr, kilogram, litr i ich pochodne.

2. Wagi i inne przyrządy miernicze używane na targowisku powinny mieć legalizację i być ustawione w miejscu umożliwiającym nabywcy obserwację czynności ważenia towarów.

3. Za aktualizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.

4. Kontrolę w zakresie określonym przepisami ust. 1 i 2 sprawują stosowne służby i instytucje na podstawie odrębnych przepisów.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Malinka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »