| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/183/13 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) Rada Miejska w Leśnicy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, na okres 2 lat budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej związane z realizacją nowej inwestycji w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) a stanowiące własność lub przedmiot użytkowania wieczystego przedsiębiorcy realizującego projekt inwestycyjny, na warunkach określonych w powołanym wyżej Rozporządzeniu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ustępie 1 dotyczy również nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oddanych w najem lub dzierżawę pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, w przypadku małych i średnich przedsiębiorców co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji.

§ 2. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, przysługuje na warunkach i zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) oraz zgodnie z niniejszą uchwałą.

2. Warunkiem udzielenia pomocy jest zakończenie nowej inwestycji w terminie 3 lat od dnia nabycia prawa do pomocy i spełnienie pozostałych warunków opisanych w § 10 rozporządzenia, o którym mowa w ust.1.

3. Z pomocy nie mogą korzystać przedsiębiorcy posiadający zaległości w płatnościach jakichkolwiek należności stanowiących dochód budżetu Gminy Leśnica.

§ 3. Przedsiębiorca zamierzający ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z wymaganymi Załącznikami Nr 2 i 3, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 4. 1. Zwolnienie przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, w których realizowana będzie nowa inwestycja, objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia;

2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania stanowiących nową inwestycję, od których obowiązek podatkowy powstanie po dniu dokonania zgłoszenia.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, nabyte na podstawie niniejszej uchwały, przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy.

3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 następuje na podstawie złożonej deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości zawierającej dane o zwolnieniach podatkowych od podatku od nieruchomości bądź informacji lub korekty informacji złożonej w sprawie podatku od nieruchomości zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych od podatku od nieruchomości.

§ 5. 1. Po zakończeniu realizacji nowej inwestycji, w terminie do 30 dni, podmiot który dokonał zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy winien złożyć Burmistrzowi Leśnicy:

1) dokument potwierdzający zakończenie realizacji nowej inwestycji tj. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu otrzymaną z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub dokument potwierdzający przyjęcie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy w przypadku budowy lub rozbudowy nieruchomości stanowiącej nową inwestycję bądź dokument zawierający datę podjęcia ostatniej czynności w przypadku innej inwestycji;

2) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz udziale własnym w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą - na druku stanowiącym Załącznik Nr 4 do uchwały;

3) pisemnej informacji o innej pomocy publicznej ze środków publicznych otrzymanych na nową inwestycję - na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312);

4) oświadczenia o utrzymaniu nowej inwestycji przez czas określony w § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) - na druku stanowiącym Załącznik Nr 3 do uchwały.

2. W terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ podatkowy potwierdzi nabycie przez przedsiębiorcę prawa do zwolnienia lub poinformuje o braku takiego prawa.

§ 6. 1. Podmiot korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza Leśnicy o utracie prawa do zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę lub zmianę.

2. Jeżeli przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podmiot zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli są należne.

4. Utrata prawa do zwolnienia następuje w przypadku:

1) posiadania w okresie obowiązywania zwolnienia co najmniej trzymiesięcznej zwłoki w regulowaniu podatków i opłat lokalnych, liczonej od terminu płatności podatku;

2) postawienia podmiotu w stan upadłości lub likwidacji;

3) naruszania przez podmiot warunków zwolnienia;

4) podania nieprawdziwych danych lub nie zaktualizowania danych przedkładanych Burmistrzowi Leśnicy w terminie do 3 miesięcy od ich wystąpienia;

5) wykorzystania pomocy uzyskanej na skutek zwolnienia od podatku od nieruchomości w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

5. Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczania:

1) do 31 stycznia każdego roku, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji oświadczenia o jej utrzymaniu na terenie gminy Leśnica,

2) do 31 stycznia każdego roku w okresie korzystania ze zwolnienia pisemnej informacji o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na nową inwestycję - na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.).

§ 7. Pomoc na warunkach określonych niniejszą Uchwałą może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Ryszard Froń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/183/13
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/183/13
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/183/13
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/183/13
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »