| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/312/13 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405), zgodnie z Uchwałą Nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia) i po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek uchwalonego Uchwałą Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 grudnia 2006 r., Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia), przyjętego Uchwałą Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 26 z 2009 r., poz. 446), zwanego w dalszej części uchwały planem.

§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu - załącznik Nr 2;

3) rozstrzygniecie Rady Miejskiej o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik Nr 3.

§ 3. W treści uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust 1 pkt 14 po wierszu - MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodaje się wiersz w brzmieniu "RM teren zabudowy zagrodowej";

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RM ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabudowę zagrodową.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1) możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem ustaleń § 26 ust. 3 i ust. 8 dla budynku zabytkowego (budynek ul. Szkolna 17);

2) realizację nowej zabudowy zagrodowej;

3) budynki mieszkalne o maksymalnej wysokości 10,0 m i 3-ch kondygnacjach nadziemnych (łącznie z poddaszem użytkowym);

4) budynki gospodarcze i inwentarskie o maksymalnej wysokości 10,0 m;

5) garaże wolnostojące o wysokości nie większej niż 5 m, swą formą architektoniczną, geometrią dachu, kolorystyką i użytymi materiałami elewacyjnymi winny nawiązywać do budynku mieszkalnego;

6) dachy budynków dwuspadowe o kącie nachylenia 30 do 45 stopni, kryte dachówką karpiówką, holenderską (esówka), zakładkową ciągnioną (żłobiona), zakładkową tłoczoną (marsylka) w kolorze ceglastym lub brązowym; w przypadku braku dostępności wymienionych dachówek dopuszcza się inne dachówki, za wyjątkiem dachówki bitumicznej i blachodachówki;

7) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu - maksymalnie 0,40;

8) intensywność zabudowy: minimalna 0,30, maksymalna 0,60;

9) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 30 %;

10) ograniczenie wielkości hodowli i chowu zwierząt gospodarskich do 5DJP, za wyjątkiem istniejących hodowli;

11) dla oznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy ustala się minimalną odległość usytuowania obiektów budowlanych od wschodniej granicy działki (od strony ul. Szkolnej) na 5,0 m;

12) zapewnienie stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki w ilości minimum 2 stanowiska;

13) lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się zakaz:

1) budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (przęsła), blach i muru pełnego;

2) stosowania jako materiałów elewacyjnych listew plastikowych (siding), blachy falistej, trapezowej i innych blach;

3) lokalizacji masztów reklamowych i wolnostojących urządzeń reklamowych.

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:

1) lokalizację budowli związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;

2) sytuowanie budynku w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;

3) prowadzenie robót przy przebudowie i podwyższaniu standardu użytkowego istniejących obiektów w granicy działki;

4) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, budynków gospodarczych i garaży niezbędnych dla obsługi zabudowy.

5. Oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej.

6. Dla terenu 1RM w obszarze oznaczonej graficznie na rysunku zmiany planu strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego obowiązują ustalenia zawarte w § 26 ust. 12.".

§ 4. 1. Na Załącznikach Nr 1 i Nr 2 (Rysunkach Planu Nr 1 i Nr 2) do uchwały Rady Miejskiej w Ozimku przywołanej w § 1, wprowadza się zmiany określone na rysunku zmiany planu, o którym mowa w § 2 pkt 1, a polegające na wprowadzeniu w granicach zmiany planu przeznaczenia terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającym i oznaczonego symbolem literowym "1RM" - teren zabudowy zagrodowej.

2. Na rysunku zmiany planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego zmianą planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi: RM - tereny zabudowy zagrodowej;

5) budynek zabytkowy objęty ochroną ustaleniami planu;

6) granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu ruralistycznego.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Joachim WIESBACH


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/ 312 /13
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ 312 /13
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 23 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia) nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta.W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)" nie złożono żadnej uwagi, wobec czego Rada Miejska nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Joachim Wiesbach


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/ 312 /13
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 23 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz.647 ze zmianami Dz.U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405), w oparciu o "Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu" rozstrzyga się, co następuje

§ 1. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia), gmina Ozimek nie poniesie żadnych wydatków na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku


Joachim Wiesbach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »