| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/241/13 Rady Gminy Pakosławice

z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013r. poz. 21) oraz uchwały Nr XIII/69/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych, Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych zatwierdzonego uchwałą XXV/490/05 Rady Gminy w Pakosławicach z dnia 30 marca 2005r. w granicach określonych na rysunku planu, stwierdzając że nie narusza się ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Pakosławicach Nr XL/173/02 z dnia 4 października 2002 r.

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych, składa się z:

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawartego w niniejszej uchwale;

2) rysunków zmiany miejscowego planu w skali 1:2000, stanowiących integralne załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12 niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiącego załącznik nr 13 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiącego załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych zatwierdzonym uchwałą XXV/490/05 Rady Gminy w Pakosławicach z dnia 30 marca 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1) na terenie wsi Słupice:

a) z części terenu oznaczonego symbolem A.R (dz. nr ewid. 87/1) wydziela się teren oznaczony symbolem KDdg;

2) na terenie wsi Biechów:

a) z części terenu oznaczonego symbolem B.R (dz. nr ewid. 39/4) wydziela się teren oznaczony symbolem B.MN4,

b) z części terenu oznaczonego symbolem B.R (dz. nr ewid. 34/2) wydziela się teren oznaczony symbolem B.MN5,

c) zmienia się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem B.U5 na teren oznaczony symbolem B.MN6,

d) z części terenu oznaczonego symbolem B.R (przysiółek Godkowice) wydziela się teren oznaczony symbolem KDdg;

3) na terenie wsi Rzymiany:

a) zmienia się symbol E.MU na symbolem E.MU1,

b) z części terenu oznaczonego symbolem E.R (dz. nr ewid. 197/2) wydziela się teren oznaczony symbolem E.MU2,

c) z części terenu oznaczonego symbolem E.R (dz. nr ewid. 113) wydziela się teren oznaczony symbolem E.MU3;

4) na terenie wsi Goszowice i w przysiółku Frączków:

a) z części terenu oznaczonego symbolem F.R (dz. nr ewid. 372/19) wydziela się teren oznaczony symbolem F.MN7,

b) dla terenu F.RU4 zmienia się parametry zabudowy i ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenu,

c) z części terenu oznaczonego symbolem F.R (dz. nr ewid. 343/270) wydziela się teren oznaczony symbolem F.US3,

d) zmienia się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem F.R (dz. nr ewid. 343/295) na teren oznaczony symbolem F.US4;

5) na terenie wsi Korzekwice:

a) dla terenu G.RU3 zmienia się parametry zabudowy i ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenu,

b) z części terenu oznaczonego symbolem F.R (dz. nr ewid. 40) wydziela się teren oznaczony symbolem KDdg;

6) na terenie wsi Reńska Wieś:

a) część terenu oznaczonego symbolem I.R włącza się do terenu I.MN8,

b) z części terenu oznaczonego symbolem I.R (dz. nr ewid. 149/2) wydziela się teren oznaczony symbolem I.MN10,

c) z części terenu oznaczonego symbolem I.R (dz. nr ewid. 207/1, 206) wydziela się teren oznaczony symbolem I.MN11,

d) z części terenu oznaczonego symbolem I.R (dz. nr ewid. 104) wydziela się teren oznaczony symbolem F.MN12;

7) na terenie wsi Pakosławice:

a) część terenu oznaczonego symbolem J.R (dz. nr ewid. 335, 336) włącza się do terenu oznaczonego symbolem J.MN13,

b) część terenu oznaczonego symbolem J.P2 (dz. nr ewid. 71/5) włącza się do terenu oznaczonego symbolem J.MU4,

c) z części terenu oznaczonego symbolem J.R (dz. nr ewid. 210) wydziela się teren oznaczony symbolem J.MN16,

d) z części terenu oznaczonego symbolem J.U1 (dz. nr ewid. 38/5) wydziela się do teren oznaczony symbolem J.MU23,

e) z części terenu oznaczonego symbolem J.RM3 (dz. nr ewid. 203/2) wydziela się teren oznaczony symbolem J.MU24,

f) teren oznaczony symbolem J.KDd12 włącza się do terenu oznaczonego symbolem J.MU13,

g) część terenu oznaczonego symbolem J.R (dz. nr ewid. 287) włącza się do terenu oznaczonego symbolem J.MU8;

8) na terenie wsi Strobice:

a) teren oznaczony symbolem K.U2 zmienia się na teren oznaczony symbolem K.MN3;

9) na terenie wsi Prusinowice:

a) część terenu oznaczonego symbolem L.R (dz. nr ewid. 161) oraz teren oznaczony symbolem L.RM12 włącza się do terenu oznaczonego symbolem L.MN2,

b) teren oznaczony symbolem L.RM11 zmienia się na teren oznaczony symbolem L.MN12,

c) z części terenu oznaczonego symbolem L.R (dz. nr ewid. 551/1) wydziela się teren oznaczony symbolem L.MN13,

d) z części terenu oznaczonego symbolem L.R (dz. nr ewid. 603/3 i 605/1) wydziela się teren oznaczony symbolem L.MN14,

e) z części terenu oznaczonego symbolem L.R (dz. nr ewid. 159) wydziela się teren oznaczony symbolem L.MN15,

f) z części terenu oznaczonego symbolem L.R (dz. nr ewid. 708/9) wydziela się teren oznaczony symbolem L.MN16,

g) z części terenu oznaczonego symbolem L.R (dz. nr ewid. 482) wydziela się teren oznaczony symbolem L.MN17,

h) teren oznaczony symbolem L.RM2 zamienia się na teren oznaczony symbolem L.MN17,

i) z części terenu oznaczonego symbolem L.R (dz. nr ewid. 539/1) wydziela się teren oznaczony symbolem L.LZ,

j) teren oznaczony symbolem L.RM13 (dz. nr ewid. 596/3) oraz teren oznaczony symbolem L.R (dz. nr ewid. 595) zmienia się na teren oznaczony symbolem B.MU21,

k) z części terenu oznaczonego symbolem L.RM4 (dz. nr ewid. 328/2) wydziela się teren oznaczony symbolem L.MU22,

l) z części terenu oznaczonego symbolem L.R (dz. nr ewid. 591, 592) oraz terenu oznaczonego symbolem L.RM9 wydziela się teren oznaczony symbolem L.MU23,

m) z części terenu oznaczonego symbolem L.R (dz. nr ewid. 709) wydziela się teren oznaczony symbolem L.MU24.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące:

1) zmianę przeznaczenia terenów;

2) korektę linii zabudowy;

3) zasady dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) dodatkowe parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się określonych w planie:

1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie;

4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

5) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

6) stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. W ustaleniach zmiany planu odstępuje się od ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu, ponieważ w niniejszym planie nie określono obszarów (i ich granic) podlegających scaleniu i podziałowi przez gminę, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako granica obowiązywania ustaleń zmiany planu;

2) linie rozgraniczające tereny;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbol określający zasadniczą funkcję terenu.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA, ZASAD OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

§ 6. 1. W uchwale nr XXV/490/05 Rady Gminy w Pakosławicach z dnia 30 marca 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust.1 pkt. 5 w lit. g dopisuje się po wyrazach: "Wzgórza Strzelińskie" wyrazy w brzmieniu: " oraz "Dolina Cielnicy";

2) w § 6 w ust.1:

a) w pkt. 7 zmienia się wyrazy w brzmieniu "Wojewodę Opolskiego" na wyrazy "Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu";

3) w § 6 po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

"1a. Obszar opracowania zmiany planu położony jest w granicach jednostek planistycznych gospodarowania wodami - jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), które wchodzą w obszar scalonej części wód rzeki Nysa Kłodzka od zb. Nysa do Odry (SO09121):

a) Cielnica od Korzkwi do Nysy Kłodzkiej o kodzie PLRW60001912479,

b) Cielnica od źródła do Korzkwi o kodzie PLRW600017127449,

c) Skoroszycki Potok o kodzie PLRW600017127569;";

4) w § 6 ust.3 otrzymuje nowe brzmienie:

"3. Nakazuje się dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, na terenach MN i MU jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenach MW jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, na terenach UPo jak dla zabudowy związanej ze stałym i czasowym pobytem dzieci i młodzieży;";

5) w § 6 po ust.6 dodaje się ust.6a w brzmieniu:

"6a. Wyznacza się granicę projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Cielnicy, który podlega ochronie w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych;";

6) w § 7 w ust.7:

a) w pkt 1 po wyrazach: "Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków" dodaje się wyrazy w brzmieniu "w Opolu";

7) w § 8:

a) w pkt 1 lit.c po wyrazach: "Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków" dodaje się wyrazy w brzmieniu "w Opolu",

b) w pkt 2 lit.a, i po wyrazach: "Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków" dodaje się wyrazy w brzmieniu "w Opolu",

c) w pkt 3:

- lit.a po wyrazach: "Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków" dodaje się wyrazy w brzmieniu "w Opolu",

- po lit.f dodaje się lit.g w brzmieniu:

"g) zakaz lokalizacji wolno stojących dominant i nośników reklamowych zakłócających wgląd na eksponowany zabytek,",

d) w pkt 4 lit.a po wyrazach w brzmieniu: "Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków" dodaje się wyrazy w brzmieniu "w Opolu";

8) w § 9 ust.2:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) zakazuje się nadwieszania elementów informacyjnych i nośników reklamowych nad ulicami z wyjątkiem czasowych dekoracji świątecznych;

6) dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych na budynkach będących zabytkami wyłącznie w uzgodnieniu z OWKZ; nakazuje się dostosowanie nośników do wielkości, kolorystyki i wystroju elewacji oraz niezakrywanie detalu i wystroju architektonicznego budynku;";

9) w § 10:

a) w ust. 1:

- w pkt 2 zmienia się wyraz w brzmieniu "B.MN 3" na wyraz "B.MN 6",

- w pkt 4 zmienia się wyraz w brzmieniu "F.MN 6" na wyraz "F.MN 7",

- w pkt 7 zmienia się wyraz w brzmieniu "I.MN 9" na wyraz "I.MN 12",

- w pkt 8 zmienia się wyraz w brzmieniu "J.MN 15" na wyraz "J.MN 17",

- w pkt 10 zmienia się wyraz w brzmieniu "L.MN 11" na wyraz "L.MN 17",

b) w ust.2:

- pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"1) nakazuje się przyjąć nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku zmiany planu, a na terenach, na których na rysunku zmiany planu nie określono linii zabudowy, nieprzekraczalną linię zabudowy przyjąć w odległości 6,0 m od granicy frontowej działki,",

- po pkt 3 dopisuje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) dopuszcza się przekształcenie parterów budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych na cele usług, w tym tworzenie oddzielnych lokali użytkowych, z wyłączeniem lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które będą stanowiły nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;

5) nakazuje się dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, na terenach MN jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;",

c) w ust.3:

- w pkt 1 dopisuje się po wyrazach: ,, i rozbudowę" wyrazy w brzmieniu: ,, oraz termomodernizację ",

- po pkt 7 dopisuje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) dodatkowo dla istniejącej zabudowy mieszkalnej:

a) dopuszcza się termorenowację obiektów istniejących,

b) nakazuje się przy przebudowie obiektów istniejących z dachem dwuspadowym pokryć dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze czerwonym, szarym lub czarnym,

c) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych przy granicy działki z wyłączeniem granic północnych działki i o kącie odchylenia ± 25o, dla których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 4,5m, a ukształtowanie dachu oraz wystrój architektoniczny nakazuje się nawiązać do budynku głównego,

d) dopuszcza się płaskie zadaszenie w budynkach garażowych i wiatach garażowych z ograniczeniem ich wysokości do 3,0m,

e) dopuszcza się lokalizację wiat na samochody osobowe o wysokości nie wyższej niż 4,0m przy dachach o spadkach budynku głównego lub 3,0m przy dachach płaskich,

f) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych tymczasowych,

g) dopuszcza się obiekty budowlane i urządzenia towarzyszące z zakresu funkcji uzupełniających (w tym gospodarczych, rekreacyjnych, infrastruktury technicznej), dla których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 4,5m, ukształtowanie dachu oraz wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku głównego lub dopuszcza się płaskie zadaszenie z ograniczeniem ich wysokości do 3,0 m;

9) dla nowej zabudowy mieszkalnej:

a) ustala się linię zabudowy w odległości 6,0m od granicy frontowej działki,

b) nakazuje się wysokość zabudowy nie przekraczającą 5,0m do okapu dachu i 9,0 m do kalenicy, liczbę kondygnacji nadziemnych - do 2 (w tym jedna w poddaszu użytkowym),

c) zasadniczy dach budynków mieszkalnych (głównych) dwu lub wielospadowy, o jednakowym nachyleniu połaci w granicach 30°÷45°; kryty dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwonym, szarym lub czarnym,

d) nakazuje się elewacje ścian tynkowane (z dopuszczeniem elementów z klinkieru, drewna, kamienia),

e) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie działki (w tym miejsca garażowe),

f) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych tymczasowych,

g) dopuszcza się w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lokalizację budynków garażowych, dla których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 5,0m, 1 kondygnację nadziemną, wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku głównego lub dopuszcza się zadaszenie płaskie z ograniczeniem ich wysokości do 3,0m,

h) dopuszcza się wiaty na samochody osobowe o wysokości nie wyższej niż 4,0m przy dachach o spadkach budynku głównego lub 3,0m przy dachach płaskich,

i) dopuszcza się obiekty budowlane i urządzenia towarzyszące z zakresu funkcji uzupełniających (w tym gospodarczych, rekreacyjnych, infrastruktury technicznej), dla których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 4,5 m, ukształtowanie dachu oraz wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku głównego lub dopuszcza się płaskie zadaszenie z ograniczeniem ich wysokości do 3,0m;";

10) w § 11:

a) w ust.1:

- w pkt 3 zmienia się wyraz w brzmieniu "E.MU" na wyrazy "E.MU 1 - E.MU 3",

- w pkt 8 zmienia się wyraz w brzmieniu "J.MU 22" na wyrazy "J.MU 24",

- w pkt 9 zmienia się wyraz w brzmieniu "K.MU 7" na wyrazy "K.MU 8",

- w pkt 10 zmienia się wyraz w brzmieniu "L.MU 20" na wyrazy "L.MU 24",

b) w ust.2:

- po pkt 2 dopisuje się pkt 3, 4 i 5 w brzmieniu:

"3) nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć według rysunku planu, a na terenach istniejącej zabudowy, na których na rysunku planu nie określono linii zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć w nawiązaniu do istniejących budynków działek sąsiednich lub w odległości 6,0 m od granicy frontowej działki;

4) dopuszcza się przekształcenie parterów budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych na cele usług, w tym tworzenie oddzielnych lokali użytkowych, z wyłączeniem lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które będą stanowiły nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;

5) nakazuje się dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, na terenach MN jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,",

c) w ust.3 po pkt 8 dopisuje się pkt 9,10 i 11 w brzmieniu:

"9) dopuszcza się modernizacje i rozbudowę oraz termomodernizację istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

10) dodatkowo dla istniejącej zabudowy mieszkalnej:

a) dopuszcza się termorenowację obiektów istniejących,

b) nakazuje się przy przebudowie obiektów istniejących z dachem dwuspadowym pokryć dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwonym, szarym lub czarnym,

c) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych przy granicy działki z wyłączeniem granic północnych działki i o kącie odchylenia ± 25o, dla których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 4,5m; ukształtowanie dachu oraz wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku głównego,

d) dopuszcza się płaskie zadaszenie w budynkach garażowych i wiatach garażowych z ograniczeniem ich wysokości do 3,0m,

e) dopuszcza się lokalizację wiat na samochody osobowe o wysokości nie wyższej niż 4,0m przy dachach o spadkach budynku głównego lub 3,0m przy dachach płaskich,

f) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych tymczasowych,

g) dopuszcza się obiekty budowlane i urządzenia towarzyszące z zakresu funkcji uzupełniających (w tym gospodarczych, rekreacyjnych, infrastruktury technicznej), dla których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 4,5m, a ukształtowanie dachu oraz wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku głównego lub dopuszcza się płaskie zadaszenie z ograniczeniem ich wysokości do 3,0m;

11) dla nowej zabudowy mieszkalnej:

a) ustala się linię zabudowy w odległości 6,0m od granicy frontowej działki,

b) nakazuje się wysokość zabudowy nie przekraczającą 5,0 m do okapu dachu i 12,0 m do kalenicy, liczbę kondygnacji nadziemnych - do 2 (w tym jedna w poddaszu użytkowym),

c) zasadniczy dach budynków mieszkalnych (głównych) dwu lub wielospadowy, o jednakowym nachyleniu połaci w granicach 30°÷45°; kryty dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwonym, szarym lub czarnym,

d) nakazuje się elewacje ścian tynkowane (z dopuszczeniem elementów z klinkieru, drewna, kamienia),

e) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie działki (w tym miejsca garażowe),

f) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych tymczasowych,

g) dopuszcza się w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lokalizację 1 kondygnacyjnych budynków garażowych, dla których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 8,0 m, wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku głównego lub dopuszcza się zadaszenie płaskie z ograniczeniem ich wysokości do 5,0 m,

h) dopuszcza się wiaty na samochody osobowe o wysokości nie wyższej niż 4,0m przy dachach o spadkach budynku głównego lub 3,0m przy dachach płaskich,

i) dopuszcza się obiekty budowlane i urządzenia towarzyszące z zakresu funkcji uzupełniających (w tym gospodarczych, rekreacyjnych, infrastruktury technicznej), dla których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 4,5 m, ukształtowanie dachu oraz wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku głównego lub dopuszcza się płaskie zadaszenie z ograniczeniem ich wysokości do 3,0 m,

j) dopuszcza się działalność agroturystyczną powiązaną z rolnictwem i prowadzonym gospodarstwem rolnym;";

11) w § 13:

a) w ust.2 po pkt 3 dopisuje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć według rysunku planu, na terenach istniejącej zabudowy, na których na rysunku planu nie określono linii zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć w nawiązaniu do istniejących budynków działek sąsiednich lub w odległości 6,0 m od granicy frontowej działki",

b) w ust.3 pkt 1 dopisuje się po wyrazach: i rozbudowę wyrazy w brzmieniu: oraz termomodernizację;";

12) w § 14 w ust.3:

a) po pkt 4 dopisuje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) dla nowej zabudowy mieszkalnej:

a) nakazuje się linię zabudowy w odległości 6,0m od granicy frontowej działki,

b) zasadniczy dach budynków mieszkalnych (głównych) dwu lub wielospadowy, o jednakowym nachyleniu połaci w granicach 30°÷45°; kryty dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwonym, szarym lub czarnym,

c) nakazuje się elewacje ścian tynkowane (z dopuszczeniem elementów z klinkieru, drewna, kamienia),

d) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie działki (w tym miejsca garażowe),

e) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych tymczasowych,

f) dopuszcza się w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lokalizację 1 kondygnacyjnych budynków garażowych, dla których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 5,0 m, wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku głównego lub dopuszcza się zadaszenia płaskie z ograniczeniem ich wysokości do 3,0 m,

g) dopuszcza się wiaty na samochody osobowe o wysokości nie wyższej niż 4,0 m przy dachach o spadkach budynku głównego lub 3,0 m przy dachach płaskich,

h) dopuszcza się obiekty budowlane i urządzenia towarzyszące z zakresu funkcji uzupełniających (w tym gospodarczych, rekreacyjnych, infrastruktury technicznej), dla których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 4,5 m, ukształtowanie dachu oraz wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku głównego lub dopuszcza się płaskie zadaszenie z ograniczeniem ich wysokości do 3,0 m;";

13) w § 16 w ust.1 w pkt 6 zmienia się wyraz w brzmieniu "F.US2" na wyraz "F.US4";

14) w § 23 w ust.3:

a) w pkt 1 dopisuje się po wyrazach: "i rozbudowę" wyrazy w brzmieniu: " oraz termomodernizację",

b) dodaje się pkt 5, 6 i 7 w brzmieniu:

"5) dodatkowo dla terenu B.RU 1:

- dopuszcza się możliwość budowy obiektów infrastruktury wchodzącej w skład magazynu zbożowego np. silosów zbożowych, do wysokości nieprzekraczającej 24,0 m;

6) dodatkowo dla terenu G.RU3:

- dopuszcza się przekształcenie budynku administracyjno - socjalnego na budynek administracyjno - socjalny z wydzielonymi lokalami mieszkalnymi dla pracowników,

- dopuszcza się maksymalną wysokość zabudowy budynku technicznego przyjąć do 30,0 m nad poziomem terenu,

- dopuszcza się maksymalną wysokość silosów przyjąć 30,0 m ±15%;

7) dodatkowo dla terenu F.RU 4:

- dopuszcza się możliwość budowy boiska sportowego;";

15) w § 25:

a) w ust.1 w pkt 5 dopisuje się po wyrazach: "Wzgórza Strzelińskie" wyrazy w brzmieniu: "i Dolina Cielnicy",

b) w ust.2 po pkt 5 dopisuje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) w § 6 ust. 6a uchwały dla projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Cielnicy,;";

16) w § 26 w ust.2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:

"3. Dopuszcza się scalania oraz podziały nieruchomości pod warunkiem zapewnienia dla wydzielonych działek obsługi komunikacyjnej dojazdami wewnętrznymi o pieszo - jezdnym ruchu i szerokości w liniach rozgraniczających min.7,0 m (szerokość utwardzonej jezdni min. 5,0 m);";

17) w § 30:

a) w ust. 1 w pkt. 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) dopuszcza się lokalizację w pasie drogowym sieci infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogą wojewódzka lub potrzebami ruchu drogowego,",

b) w ust. 2 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu:

"9) dodatkowo dla drogi wojewódzkiej nr 401:

a) dopuszcza się możliwość przebudowy do parametrów technicznych klasy G i 30,0 m w liniach rozgraniczających,

b) dopuszcza się wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej oddzielającej drogę wojewódzką od terenów zabudowanych w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania dróg na otoczenie,

c) nakazuje się wprowadzenie urządzeń minimalizujących negatywne oddziaływanie istniejących i planowanych dróg wojewódzkich na terenach z nią graniczących, w sposób zapewniający dotrzymanie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku;";

18) w § 34 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej jako podziemne oraz możliwość zmiany sieci napowietrznych na sieci podziemne.",

Dział III.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 7. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych zatwierdzonego uchwałą XXV/490/05 Rady Gminy w Pakosławicach z dnia 30 marca 2005r. w części objętej niniejszą zmianą planu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Piotr Lichwa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/241/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu - Słupice

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/241/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Rysunek planu - Biechów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/241/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Rysunek planu - Nowaki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/241/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Rysunek planu - Smolice

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/241/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Rysunek planu - Rzymiany

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/241/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Rysunek planu - Goszowice-Frączków

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/241/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Rysunek planu - Korzękwice

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/241/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Rysunek planu - Bykowice

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/241/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Rysunek planu - Reńska Wieś

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/241/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Rysunek planu - Pakosławice

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/241/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Rysunek planu - Strobice

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/241/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Rysunek planu - Prusinowice


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/241/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 12 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych , inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice rozstrzyga co następuje:

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych, nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg, które należą do zadań własnych gminy.

2. W związku z brakiem zadań własnych gminy na terenie objętym zmianą miejscowego planu odstępuje się od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasadach ich finansowania.

Przewodniczący Rady


Piotr Lichwa


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXX/241/13
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 12 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu z miany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm) Rada Gminy Pakosławice, biorąc pod uwagę stanowisko Wójta o odrzuceniu uwag do projektu zmiany planu wyłożonej do publicznego wglądu rozstrzyga, co następuje:

1. Odrzucić uwagę zgłoszoną w formie wniosku przez Pana Tomasza Szpiech złożoną w piśmie z dnia 17.07.2013r., dotyczącą zmiany przeznaczenia działki rolnej na działkę budowlaną nr ewid. 266 w Reńskiej Wsi. Termin na składanie wniosków upłynął dnia 31.05.2012 r.

2. Odrzucić uwagę zgłoszoną w formie wniosku przez Panią Elżbietę Lubczyńską złożoną w piśmie z dnia 28.06.2013r., dotyczącą zmiany przeznaczenia działki rolnej na działkę budowlaną nr ewid. 561 w Prusinowicach. Termin na składanie wniosków upłynął dnia 31.05.2012 r.

3. Odrzucić uwagę zgłoszoną w formie wniosku przez Pana Franciszka Wdowikowskiego złożoną w piśmie z dnia 28.06.2013r., dotyczącą zmiany przeznaczenia działki rolnej na budowlaną nr ewid. 197/2 w Rzymianach. Termin na składanie wniosków upłynął dnia 31.05.2012 r.

4. Odrzucić uwagę zgłoszoną w formie wniosku przez Pana Mariana Jaszczyszyn złożoną w piśmie z dnia 12.07.2013r., dotyczącą zmiany przeznaczenia działki rolnej na tereny mieszkalno-usługową nr ewid.390/1 w Pakosławicach. Termin na składanie wniosków upłynął dnia 31.05.2012 r.

5. Odrzucić uwagę zgłoszoną w formie wniosku przez Panią Annę Sowa złożoną w piśmie z dnia 12.08.2013r., dotyczącą zmiany przeznaczenia działki rolnej na działkę budowlaną nr ewid. 312 w Reńskiej Wsi. Termin na składanie wniosków upłynął dnia 31.05.2012 r.

6. Odrzucić uwagę zgłoszoną w formie wniosku przez Pana Stefana Tokar złożoną w piśmie z dnia 12.08.2013r., dotyczącą zmiany przeznaczenia działki rolnej na działkę budowlaną nr ewid. 422 w Reńskiej Wsi. Termin na składanie wniosków upłynął dnia 31.05.2012 r.

7. Odrzucić uwagę zgłoszoną w formie wniosku przez Panią Małgorzatę Sawicką złożoną w piśmie z dnia 6.08.2013r., dotyczącą zmiany przeznaczenia działki rolnej na działkę budowlaną nr ewid. 52 w Goszowicach. Termin na składanie wniosków upłynął dnia 31.05.2012 r.

8. Odrzucić uwagę zgłoszoną w formie wniosku przez Pana Grzegorza Janik złożoną w piśmie z dnia 12.08.2013r., dotyczącą zmiany przeznaczenia działki rolnej na tereny usługowe nr ewid. 19/2 w Strobicach. Termin na składanie wniosków upłynął dnia 31.05.2012r.

9. Odrzucić uwagę zgłoszoną w formie wniosku przez Pana Mariana Jaszczyszyn złożoną w piśmie z dnia 12.08.2013r., dotyczącą zmiany przebiegu drogi dojazdowej J.KDd1 w Pakosławicach. Termin na składanie wniosków upłynął dnia 31.05.2012 r.

10. Odrzucić uwagę zgłoszoną w formie wniosku przez Pana Mariana Jaszczyszyn złożoną w piśmie z dnia 12.08.2013r., dotyczącą zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 76/3 w Pakosławicach na teren mieszkalno-usługowy. Termin na składanie wniosków upłynął dnia 31.05.2012 r.

11. Odrzucić uwagę zgłoszoną w formie wniosku przez Pana Mariana Jaszczyszyn złożoną w piśmie z dnia 12.08.2013r., dotyczącą zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 392 w Pakosławicach na teren mieszkalno-usługowy. Działka położona jest na terenie zalewowym. Termin na składanie wniosków upłynął dnia 31.05.2012 r.

12. Odrzucić uwagę zgłoszoną w formie wniosku przez Pana Adama Lubczyńskiego złożoną w piśmie z dnia 26.06.2013r., dotyczącą zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 551/1 w Pakosławicach na teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Termin na składanie wniosków upłynął dnia 31.05.2012 r.

Przewodniczący Rady


Piotr Lichwa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »