| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/169/13 Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, z póź. zm[1])) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a) przedszkolu publicznym - należy przez to rozumieć przedszkole publiczne a także oddział przedszkolny w szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Pawłowiczki;

b) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).

§ 2. Przedszkola publiczne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

§ 3. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, w wymiarze przekraczającym czas zajęć, o którym mowa w § 1, wynosi odpowiednio:

1) 1 zł za godzinę, w przypadku korzystania z nie więcej niż dwóch godzin zajęć dziennie;

2) 0,75 zł za godzinę, w przypadku korzystania z trzech lub większej liczby godzin zajęć dziennie.

§ 4. Wysokość opłat, wskazana w § 3 podlega waloryzacji wskaźnikiem, o którym mowa w art. 14 ust. 5b ustawy, w wysokości i w terminie wynikającym z tego przepisu.

§ 5. Traci moc Uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Malinka


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 z 2012r. poz. 979 oraz z 2013r. poz. 827

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »