reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVI/755/2013 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) i art 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się nastepujących zmian w uchwale budżetowej Gminy Prudnik na 2013 rok.

Zmniejsza się budżet stronie dochodów

o kwotę

254 221,54

Dochody bieżące

o kwotę

254 221,54

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremo kwotę69 296,26

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

o kwotę

13 615,80

§ 0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych,
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego


o kwotę


55 680,46

Dział 758 Różne rozliczenia

o kwotę

21 249,83

§ 0920 Pozostałe odsetki

o kwotę

20 000,00

§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego


o kwotę


1 249,83

Dział 801 Oświata i wychowanie

o kwotę

157 985,45

§ 0830 Wpływy z usług

o kwotę

138 135,45

§ 0920 Pozostałe odsetki

o kwotę

19 850,00

Dział 852 Pomoc społeczna

o kwotę

4 690,00

§ 0920 Pozostałe odsetki

o kwotę

4 690,00

Dział 926 Kultura fizyczna

o kwotę

1 000,00

§ 0920 Pozostałe odsetki

o kwotę

1 000,00

Zwiększa się budżet po stronie dochodów

o kwotę

405 477,51

Dochody bieżące

o kwotę

384 732,97

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

o kwotę

1 207,62

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
o kwotę
1 207,62

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

o kwotę

499,99

§ 0920 Pozostałe odsetki

o kwotę

499,99

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę

873.58

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

o kwotę

305,60

§ 0920 Pozostałe odsetki

o kwotę

567,98

Dział 710 Działalność usługowa

o kwotę

40 000,00

§ 0830 Wpływy z usług

o kwotę

40 000,00

Dział 750 Administracja publiczna

o kwotę

345,68

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami


o kwotę


10,70

§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów, samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł


o kwotę


334,98

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa


o kwotę


23,84

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę

23,84

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremo kwotę18,47

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat


o kwotę


18,47

Dział 758 Różne rozliczenia

o kwotę

73 845,59

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę

51 000,00

§ 1510 Różnice kursowe

o kwotę

89,63

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin


o kwotę


22 755,96

Dział 801 Oświata i wychowanie

o kwotę

200 478,20

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
o kwotę
1 950,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę

4 300,00

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

o kwotę

190 647,00

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnegoo kwotę3 581,20

Dział 852 Pomoc społeczna

o kwotę

790,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

o kwotę

40,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę

500,00

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami


o kwotę


250,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę

55 100,00

§ 0830 Wpływy z usług

o kwotę

50 000,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę

5 100,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


o kwotę


4 750,00

§ 0920 Pozostałe odsetki

o kwotę

150,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę

4 600,00

Dział 926 Kultura fizyczna

o kwotę

7 000,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę

7 000,00

Dochody majątkowe

o kwotę

20 544,54

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę

511,14

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności


o kwotę


511,14

Dział 758 Różne rozliczenia

o kwotę

20 033,40

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmino kwotę18 783,56

§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków. które nie wygasają z upływem roku budżetowego


o kwotę


1 249,84

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków

o kwotę

14 392,03

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

o kwotę

5 277,87

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

o kwotę

5 277,87

Wydatki majątkowe
Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku

o kwotę

5 277,87

Dział 600 Transport i łączność

o kwotę

6 277,82

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

o kwotę

6 277,82

Wydatki bieżące

o kwotę

200,00

Wydatki majątkowe

o kwotę

6 077,82

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Broniewskiego

o kwotę 784,19

III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika


o kwotę 5 293,63


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


o kwotę


1 036,34

Rozdział 90095 Pozostała działalność

o kwotę

1 036,34

Wydatki majątkowe
Remont mostku w Łące Prudnickiej

o kwotę

1 036,34

Dział 926 Kultura fizyczna

o kwotę

1 800,00

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

o kwotę

1 800,00

Wydatki bieżące

o kwotę

1 800,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków

o kwotę

165 648,00

Dział 500 Handel

o kwotę

120 000,00

Rozdział 50095 Pozostała działalność

o kwotę

120 000,00

Wydatki majątkowe
Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku

o kwotę

120 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę

6 000,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami


o kwotę


6 000,00

Wydatki majątkowe
Nabycie nieruchomości zabudowanej w Prudniku
działka nr 2149/82

o kwotę

6 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa


o kwotę


18 595,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

o kwotę

5 000,00

Wydatki bieżące

o kwotę

5 000,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna

o kwotę

13 595,00

Wydatki bieżące

o kwotę

13 595,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

o kwotę

17 153,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę

1 353,00

Wydatki bieżące

o kwotę

1 353,00

Rozdział 80104 Przedszkola

o kwotę

9 000,00

Wydatki bieżące

o kwotę

9 000,00

Rozdział 80110 Gimnazja

o kwotę

6 800,00

Wydatki bieżące

o kwotę

6 800,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

o kwotę

1 900,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę

1 900,00

Wydatki bieżące

o kwotę

1 900,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę

2 000,00

Rozdział 92118 Muzea

o kwotę

2 000,00

Wydatki bieżące

o kwotę

2 000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące
Muzeum Ziemi Prudnickiej

o kwotę

2 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama