reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.48.2013.KHZ Wojewody Opolskiego

z dnia 3 października 2013 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

stwierdzam

nieważność uchwały nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice

Uzasadnienie

Na sesji 28 sierpnia 2013 r. Rada Miejska w Wołczynie, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjęła uchwałę nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice. Wyżej wymieniona uchwała wpłynęła do organu nadzoru 3 września 2013 r. w celu oceny jej zgodności z przepisami prawnymi na podstawie art. 90 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, organ nadzoru, pismem z 23 września 2013 r., na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zawiadomił Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego.

Wszczęcie postępowania nadzorczego nastąpiło z powodu naruszenia art. 17 pkt 6c ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podczas analizy dokumentacji prac planistycznych stwierdzono brak wymaganej prawem zgody ministra właściwego ds. rozwoju wsi (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. W załączonym do dokumentacji piśmie Burmistrza Wołczyna z 26 sierpnia 2013 r., oświadczono, iż opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice nie wymaga uzyskania powyższej zgody. W powyższym oświadczeniu powołano się na nieuaktualniony zapis ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. nr 16, poz.78 ze zmianami), która to została ujednolicona w związku z ustawą z 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.z 2013 r. poz. 503). Zmiana ustawy wprowadziła nowe brzmienie art. 7 ust. 2 pkt 1 w zakresie uzyskiwania zgody ministra właściwego ds. rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Zatem oświadczenie Burmistrza Wołczyna nie może stanowić podstawy do odstąpienia od uzyskania zgody.

Wojewoda Opolski zapewnił organom Gminy Wołczyn możliwość czynnego udziału
w prowadzonym postępowaniu, poprzez składanie wyjaśnień dotyczących przedstawionego
w wyżej wymienionym piśmie zarzutu, jednak do dnia 30 września 2013 r. nie wpłynęło do organu nadzoru żadne pismo wyjaśniające w tej sprawie.

Organ nadzoru wyjaśnia, iż dnia 26 maja 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprowadzając istotne zmiany dotyczące min. uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprowadziła zmianę w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy nadając mu poniższe brzmienie: „Art. 7. 1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne: 1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III - wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi (…)”

Wskutek powyższej zmiany w przypadku przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III – wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju wsi niezależnie od wielkości gruntu.

Na podstawie tekstu badanej uchwały nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. stwierdzono, iż teren nr 5, oznaczony na załączniku graficznym zmienianej uchwały jako obszar R – tereny rolnicze i 2MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowił teren użytków rolnych RP, ogrodów i sadów RO oraz zabudowy zagrodowej lub jednorodzinnej i obejmuje część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 352 w Gierłacicach o powierzchni ok 0,53 ha. Na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków dla terenu nr 5 stwierdzono występowanie gleb klasy IIIb. Zatem wbrew oświadczeniu Burmistrza w tej sprawie, w świetle ww. nowelizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych niezbędna jest zgoda ministra właściwego ds. rozwoju wsi (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Organ nadzoru podkreśla, iż w przypadku planów miejscowych wymaga się, aby były one zgodne z przepisami prawa obowiązującymi na dzień ich uchwalenia. Zatem w sytuacji, gdy w trakcie procedury planistycznej nastąpiły zmiany w przepisach prawa (tj. m.in. w przepisach odrębnych, do których zaliczana jest ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych), to przed uchwaleniem planu miejscowego należy plan ten dostosować do obowiązujących przepisów prawa, powtarzając w niezbędnym zakresie czynności procedury planistycznej.

Biorąc pod uwagę ww. niezgodność z prawem uchwały nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice, orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości


Małgorzata Kałuża - Swoboda

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie

2. a/a

Do wiadomości:

Burmistrz Wołczyna

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama