reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Murów

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) Rada Gminy Murów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Sowada


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/179/2013
Rady Gminy Murów
z dnia 26 września 2013 r.

Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów, udostępnione dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/179/2013
Rady Gminy Murów
z dnia 26 września 2013 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów:

§ 1. 1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a Gminą Murów zwanej dalej Gminą.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy wraz z załącznikami, zawierającymi informacje niezbędne do korzystania z przystanków oraz umieszczania i aktualizacji rozkładu jazdy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;

2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);

3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

4) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;

5) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Murów.

§ 2. 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murów jest nieodpłatne.

2. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów, wynikających z rozkładów jazdy jedynie na przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

1) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku, w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników;

2) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

§ 3. 1. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy:

1) uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki;

2) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w ust. 2.

2. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

1) nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników;

2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;

3) stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom;

4) nie powiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy;

5) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku o którym mowa w § 1 ust. 3 lub zaprzestaniu działalności przewozowej.

4. Gmina Murów ma obowiązek zamieszczania rozkładów jazdy wszystkich operatorów publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych na przystankach komunikacyjnych, których jest właścicielem lub zarządzającym, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych.

5. Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama