reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Olesna; Zarządu Powiatu w Oleśnie

z dnia 10 września 2013 r.

zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim a Gminą Olesno w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie

zawarte w dniu 10 września 2013 roku.

pomiędzy Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oleśnie, w imieniu którego działają:

1. Jan Kus - Starosta Oleski

2. Stanisław Belka - Wicestarosta

zwany dalej "Zarządem"

a Gminą Olesno reprezentowaną przez:

Burmistrza Olesna - Sylwestra Lewickiego

zwaną dalej "Gminą"

§ 1. 1. Na podstawie niniejszego porozumienia strony ustalają, iż Gmina przekaże Zarządowi dotację w kwocie 23.838,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych, 00/100).

2. Dotacja ta przeznaczona będzie dla Towarzystwa Pomocy Ludziom w Oleśnie na koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie, zwanego dalej WTZ, w tym dowóz uczestników na zajęcia z terenu Gminy Olesno - jako częściowe pokrycie udziału własnego, celem wykorzystania całości możliwych środków otrzymywanych z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie działalności WTZ.

3. Wymieniona w ust. 1 dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729 w dwóch równych ratach, z czego pierwsza do 15 września 2013r., druga do 15 listopada 2013r.

§ 2. Celem rozliczenia otrzymanej dotacji Zarząd przedstawi Gminie do dnia 15 stycznia 2014r. rozliczenie dotacji, sporządzone przez Towarzystwo Pomocy Ludziom, przy którym działają WTZ, które powinno zawierać:

1) nazwę i adres jednostki wykorzystującej dotację;

2) kwotę otrzymanej dotacji;

3) wielkość wydatków poniesionych z dotacji i na jakie cele;

4) ilość osób - mieszkańców Gminy Olesno, uczestniczących w zajęciach WTZ w 2013r.

§ 3. Dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na cele określone w niniejszym porozumieniu.

§ 4. 1. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w porozumieniu, umowa może być wypowiedziana z jednoczesnym żądaniem natychmiastowego zwrotu przekazanych kwot.

2. Kwoty wykorzystane na cele inne niż wskazane w porozumieniu podlegają zwrotowi wraz z odsetkami karnymi w wysokości dwukrotnej stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP.

§ 5. W przypadku niewykorzystania przekazanych dotacji w pełnych kwotach różnice podlegają zwrotowi, w terminie do 10 stycznia 2014 roku.

§ 6. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przez Zarząd niniejszej dotacji.

§ 7. Niniejsze porozumienie zawiera się na okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 8. Strony mogą rozwiązać porozumienie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 9. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej.


§ 10. Porozumienie sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Powiat Oleski

Starosta Oleski


Jan Kus


Wicestarosta


Stanisław Belka

Gmina Olesno

Burmistrz


Sylwester Lewicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama