reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/352/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594, z późn. zm. : Dz. U. z 2013r., poz. 645) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.: Dz.U. z 2012r., poz. 951, Dz.U. z 2012r., poz. 1445, Dz.U. z 2013r., poz. 21, Dz.U. z 2013r., poz. 405) oraz po stwierdzeniu, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy, Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/154/00 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 kwietnia 2000 r. wraz ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w granicach określonych na Załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2. Załącznikami uchwały są również:

1) Załącznik Nr 2- Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;

2) Załącznik Nr 3- Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się na rysunku planu granice terenu 15aUS, z którego wydziela się nowy teren oznaczony symbolem 26aKS;

2) zmienia się na rysunku planu granice terenu 14aWS, z którego z części wydziela się nowy teren oznaczony symbolem KD oraz część włącza się do terenu 15cZP;

3) zmienia się na rysunku planu granice terenu 15dKDx, z którego z części wydziela się nowy teren oznaczony symbolem KD oraz część włącza się do terenu 15aUS;

4) zmienia się na rysunku planu granice terenu 15cZP, z którego z części wydziela się nowy teren oznaczony symbolem KD;

5) zmienia się na rysunku planu granice terenu 15bMN,U, z którego z części wydziela się nowy teren oznaczony symbolem KD;

6) wprowadza się nowe ustalenia szczegółowe dla terenu 26aKS;

7) wprowadza się nowe ustalenia szczegółowe dla terenu 14KD;

8) dopisuje się dodatkowe ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9) dopisuje się dodatkowe ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,ustalonych na podstawie odrębnych przepisów (w tym terenów i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi).

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:

1) zmiany przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) dodatkowe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

3) dodatkowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

4) dodatkowe ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów (w tym terenów i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi).

5) stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się określonych w planie:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

2) zadań do realizacji celów publicznych.

3. W ustaleniach zmiany planu odstępuje się od ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu, ponieważ w niniejszym planie nie określono obszarów (i ich granic) podlegających scaleniu i podziałowi przez gminę, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako granica obowiązywania ustaleń zmiany planu;

2) linie rozgraniczające tereny;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbol określający zasadniczą funkcję terenu.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 6. W uchwale Nr XXV/154/00 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 25 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych terenów ulic, placów, parkingów i dachów - do istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej.";

2) w § 23 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

dopuszcza się realizację dróg dojazdowych jako niepublicznych wewnętrznych, dla których przyjmuje się szerokość w liniach rozgraniczających min. 7m.".

§ 7. W uchwale Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 1 § 7 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

nakazuje się w południowo - wschodniej części terenu (część działki nr 133, 132/1, 132/2, 132/4) wykształcić zabudowę obiektów sportowo-rekreacyjnych (w tym zespół otwartych basenów kąpielowych, tras dla rolkarzy, pola do mini golfa itp.)";

2) uchyla się w rozdziale 1 § 7 ust. 1 pkt. 13;

3) w rozdziale 1 § 7 ust. 1 dodaje się pkt. 16, 17, 18, 19, 20 w brzmieniu:

dopuszcza się możliwość realizacji awaryjnej funkcji mieszkaniowej - mieszkanie dla dozoru obiektu, mieszkanie awaryjne personelu;

17) dla istniejącej i przebudowywanej zabudowy mieszkaniowej nakazuje się:

a) max. wysokość nie przekraczającą 4,5 m do okapu i 10,5 m do kalenicy;

b) zasadniczy dach budynków (głównych) dwuspadowy, o jednakowym nachyleniu połaci w granicach 30°÷45° kryty dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze czerwonym, brązowym, szarym lub czarnym lub płaski nachyleniu 0÷5°;

c) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc postojowych na samochody osobowe na terenie zabudowy mieszkaniowej dla dozoru;

18) na terenie 15aUS dopuszcza się możliwość etapowania realizacji inwestycji;

19) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z dachów bezpośrednio lub pośrednio do gruntu;

20) dopuszcza się kryte obiekty i urządzenia sportowo rekreacyjne o zadaszeniu stałym lub mobilnym, o max. wysokości 12m;";

4) w rozdziale 1 § 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

Dla terenu oznaczonego symbolem 26aKS o podstawowym przeznaczeniu dla terenów urządzeń transportu samochodowego ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną działki min. 5%, wyłączając nawierzchnię stanowisk parkingowych;

2) nakazuje się lokalizację parkingu na samochody osobowe, o nawierzchni utwardzonej umożliwiającej porost trawy i przepuszczającej wody opadowe; nakazuje się wody opadowe z nawierzchni parkingów odprowadzić do kanalizacji deszczowej lub gruntu poprzez urządzenia separujące;

3) dopuszcza się w granicach terenu lokalizację 2x 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej terenu; obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleń urządzoną na niezabudowanej części terenu;

5) z terenu parkingu dopuszcza się obsługę techniczną wałów przeciwpowodziowych";

5) w rozdziale 1 § 7 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

Dla terenu oznaczonego symbolem 14 KD o podstawowym przeznaczeniu dla drogi dojazdowej ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się realizację drogi dojazdowej jako publicznej;

2) nakazuje się wzdłuż zachodniej strony drogi wykształcić zieleń wysoką i średniowysoką o funkcji ekranizującej i izolacyjnej;

3) dopuszcza się wzdłuż drogi dojazdowej stosowanie ogrodzeń, ekranów izolujących, ścianek zieleni; żywopłotów, trejaży itp. dla realizacji obiektów usługowych na zapleczu ul. Kościuszki;

4) nakazuje się szerokość drogi dojazdowej w dostosowaniu do podziału geodezyjnego w szerokości od 10 m do 17 m;";

6) w rozdziale 3 § 9 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

zakazuje się zabudowę pod liniami napowietrznymi 15kV w pasie o szerokości 16m (po 8m od osi linii);";

7) w rozdziale 3 § 9 dodaje się pkt 9, 10, 11, 12, 13 w brzmieniu:

wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych nakazuje się pozostawienie pasów wolnych od drzew, gałęzi, konarów i krzewów obejmujących:

- dla linii 15 kV - pas szerokości 12 m (po 6 m od osi linii z każdej strony),

- dla linii 0,4 kV - pas szerokości 6 m (po 3 m od osi linii z każdej strony);

10) nakazuje się zachować strefę techniczną o szerokości 1,5 m wokół stacji transformatorowych, umożliwiającą dostęp do wszystkich urządzeń elektroenergetycznych;

11) dopuszcza się przebudowę urządzeń elektroenergetycznych na koszt inicjatora zmian w przypadku zaistnienia kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12) nakazuje się umożliwienie dojazdu i swobodnego dostępu do urządzeń elektroenergetycznych, w celu sprawowania nadzoru technicznego, remontu czy przebudowy;

13) dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, których lokalizacja odbywać się będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych;";

8) w rozdziale 4 § 10 dodaje się pkt. 3, 4, 5, 6,7 w brzmieniu:

ochroną obejmuje się położony w całości w granicach zmiany planu obszar zlewni chronionej Nysy Kłodzkiej, dla którego zasady ochrony określone są w przepisach szczególnych;

4) ochroną obejmuje się położony w całości w granicach zmiany planu obszar zalewu podczas powodzi w 1997 r. w dolinie rzeki Biała Głuchołaska, dla którego zasady ochrony określone są w przepisach szczególnych;

5) ochroną obejmuje się położony w granicach zmiany planu obszar jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) stanowiących fragment scalonej części wód rzeki Biała Głuchołaska (SO0913), dla którego zasady ochrony określone są w przepisach szczególnych;

6) obszar objęty opracowaniem położony jest w strefie ochrony pośredniej ujęć i źródeł wody dla miasta Wrocławia zatwierdzonej decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLS.gw.I.053/17/74 z 31 marca 1974r.;

7) nakazuje się pas wolny od zabudowy o szerokości 5 m od górnej krawędzi brzegów koryt cieków wodnych, w celu umożliwienia zarządcom cieków wykonywania robót konserwatorskich",

Dział III.
OPŁATY OD WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

§ 8. Ustala się następujące stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- dla terenów objętych zmianą planu ustala się stawkę w wysokości 1%.

Dział IV.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/154/00 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 kwietnia 2000 r. wraz ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w części objętej niniejszą zmianą planu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/352/13
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik graficzny nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/352/13
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 września 2013 r.

załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Głuchołazy rozstrzyga co następuje:

1. Sposób realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1.1Zadania własne gminy.

Zadania własne gminy obejmują projektowaną drogę gminną:

- droga dojazdowa oznaczona symbolem 14KD, o parametrach określonych w planie,o długości ok. 220 m.

1.2Sposób realizacji.

Realizacja w/w zadań własnych gminy odbywać się będzie poprzez tryb zamówień publicznych. Zdania te powinny być uwzględnione w wieloletnim planie inwestycyjnym i wprowadzone do wieloletniego planu finansowego (ok. 4 lat). Zadanie realizowane będzie siłami własnymi.

2. Zasady finansowania zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Źródłem finansowania zadań określonych w pkt.1.1 będą:

- dochody własne,

- dotacje,

- kredyty pożyczki preferencyjne,

- środki pomocowe UE.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/352/13
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 września 2013 r.

załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki.

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)Rada Miejska w Głuchołazach,biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza o niezgłoszeniu uwag do projektu zmiany miejscowego planu wyłożonego do publicznego wglądu,nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama