reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/353/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głuchołazach i we wsi Konradów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594, z późn. zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645) oraz art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póź.zm.: Dz.U. z 2012r., poz. 951, Dz.U. z 2012r., poz. 1445, Dz.U. z 2013r., poz. 21, Dz.U. z 2013r., poz. 405), oraz uchwały Nr XX/208/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głuchołazach i we wsi Konradów, po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach nr X/109/11 z dnia 29czerwca 2011r., Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głuchołazach i we wsi Konradów zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 04 lipca 2008r. w granicach określonych na rysunku planu, zwaną dalej planem.

§ 2. 1. Plan miejscowy, składa się z:

1) części tekstowej stanowiącej treść niniejszej uchwały;

2) części graficznej t.j. rysunku planu miejscowego stanowiącego załącznik nr.1 uchwały.

2. Załącznikami do uchwały są również:

1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. W uchwale Nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 04 lipca 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się na rysunku granice terenu 1UO, MZ w dostosowaniu do podziału własnościowego, dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głuchołazach i we wsi Konradów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach nr X/109/11 z dnia 29czerwca 2011r;

2) zmienia się na rysunku planu i w uchwale symbol terenu 3MW na symbol 3M,U, dla którego przestają obowiązywać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głuchołazach i we wsi Konradów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach nr X/109/11 z dnia 29czerwca 2011r.

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu;

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w użytkowaniu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które dominuje na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - należy przez to rozumieć alternatywne przeznaczenie w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie uzupełniające podstawową funkcję tego terenu;

3) zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć zabudowę posiadającą lokale mieszkalne o różnym stopniu użytkowania czasowego, np.:wynajem krótkotrwały, długookresowy, zamieszkanie rodzinne, zbiorowe itp;

4) usługach - należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, zdrowia i opieki społecznej, kultury, kultu religijnego (z wyłączeniem kościołów), łączności i telekomunikacji, zakwaterowania turystycznego (pensjonaty itp.) oraz hotele inne usługi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powyżej wraz z obiektami i urządzeniami obsługującej infrastruktury technicznej;

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linię na rysunku planu ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych ewentualnie w ustaleniach planu innych naziemnych obiektów budowlanych;

6) zabudowie - należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków funkcji podstawowej i funkcji dopuszczalnych;

7) obiektach i urządzeniach towarzyszących- należy przez to rozumieć obiekty budowlane i urządzenia pełniące usługową lub dopełniającą rolę wobec funkcji podstawowej i dopuszczalnej;

8) termorenowacji budynku- należy przez to rozumieć poprawienie izolacyjności jego przegród zewnętrznych i stolarki zewnętrznej.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 6. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

1. Tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, oznaczono na rysunku planu następującymi symbolami:

1) 3M,U- teren o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz dopuszczalnym dla usług rekreacji;

2) 1UO, MZ- teren o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy usług oświaty i dopuszczalnym dla mieszkalnictwa zbiorowego zamieszkania.

2. Zmienia się na rysunku zmiany planu linie rozgraniczające teren 1UO, MZ z terenem 3M,U dostosowując do podziału własnościowego.

3. Dla terenu 1UO, MZ obowiązują ustalenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głuchołązach i we wsi Konradów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach nr X/109/11 z dnia 29czerwca 2011r.

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) w celu ochrony istniejących wartości urbanistycznych oraz prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego w granicach obszaru objętego zmianą planu, zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20m (z wyjątkiem ogrodzeń boisk sportowych i kortów, gdzie dopuszcza się wyższą wysokość ogrodzeń);

2) dopuszcza się od strony dróg publicznych realizację reklam w formie masztów, pylonów i in. o wysokości nie przekraczającej 6m wysokości.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakazuje się ograniczenie uciążliwości usług do granic określonych tytułem prawnym właściciela;

2) zakazuje się lokalizacji usług zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych;

3) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych i bytowych wysokosprawnych urządzeń grzewczych pracujących w oparciu o węgiel lub niskoemisyjne źródła energii (gaz , olej opałowy, energia elektryczna) albo ciepło zdalaczynne;

4) nakazuje się odprowadzenie ścieków bytowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej , a wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem umożliwiającym retencję wód opadowych;

5) nakazuje się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami zakładając ich minimalizację i odzysk;

6) nakazuje się dopuszczalne poziomy hałasu przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi tj. dla terenu 3M,U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych; dla terenu 1UO, MZ jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

7) nakazuje się w przypadkach koniecznych wprowadzenie zabiegów przeciwerozyjnych stabilizujących skarpy;

8) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt powiadomić niezwłocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeżeli nie jest to możliwe Burmistrza Głuchołaz.

§ 9. Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych wymaga:

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;

3) niezwłocznego powiadomienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Głuchołaz.

§ 10. Ustalenia dot. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) nakazuje się dostosowanie nośników reklamowych umieszczanych na budynkach do wystroju architektonicznego elewacji i kolorystyki.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3M,U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu;

2) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy od 0,2 do 0,6;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.30% powierzchni terenu objętego liniami rozgraniczającymi;

4) nakazuje się powierzchnię terenu nie wykorzystaną pod zabudowę i inne urządzenia, z wyłączeniem terenu pod niezbędną komunikację wewnętrzną, zagospodarować zielenią urządzoną;

5) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy, przy czym istniejące budynki mogą ulegać przebudowie i rozbudowie z uwzględnieniem wymogów ochrony sanitarnej i przeciwpożarowej;

6) dopuszcza się budowę nowych obiektów budowlanych;

7) dopuszcza się wyburzenie istniejącej zabudowy szczególnie o złym stanie technicznym;

8) dopuszcza się jako uzupełniające wbudowane i powierzchniowe usługi sportu i rekreacji (m.in. pełny program SPA, fitness, boiska sportowe do gier małych , korty tenisowe, basen in.);

9) dopuszcza się realizację jedno lub dwukondygnacyjnego zespołu garaży wkomponowanych w skarpę terenu;

10) dopuszcza się termorenowację budynków istniejących;

11) nakazuje się wysokość zabudowy nie przekraczającą wysokości zabudowy istniejącej, max. 4 kondygnacje nadziemne, wys. zabudowy max. 14m; dach płaski lub mansardowy w kolorach-czerwony, brązowy, grafitowy lub czarny;

12) nakazuje się max. wysokość nowej zabudowy garażowej (naziemnej) nie wyższą niż 3m (z dachem płaskim), dla wbudowanej w skarpę max. 6m licząc od strony poziomu niższego;

13) nakazuje się w zabudowie kolorystykę ścian tynkowanych - kolory pastelowe, ograniczone do 3-4 kolorów;

14) dopuszcza się elewacje budynków w całości lub częściowo szklane z dopuszczeniem elementów z drewna, klinkieru i metalu lub materiałów je naśladujących;

15) nakazuje się stosowanie materiałów optycznie obniżających wysokość budynków, od wysokości powyżej 2 kondygnacji nadziemnych (np. okładziny elewacyjne itp.);

16) nakazuje się na terenie 3M,U przyjąć ilość miejsc postojowych na samochody osobowe wg min. wskaźnika - 1 miejsce postojowe na każde 4 miejsca noclegowe hotelu, motelu i pensjonatu oraz dodatkowo min. 2 miejsca postojowe dla autokarów przy hotelu i motelu; dla zabudowy wielorodzinnej min.-1,5 miejsc postojowych na każde mieszkanie, dla pozostałych min. 2 miejsca postojowe na 50 m2 pow. użytkowej usług, przy czym część miejsc postojowych dopuszcza się zrealizować w podziemiu lub parterze budynku.

§ 12. Ustalenia dot. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) teren 3M,U położony jest w obszarze zlewni chronionej rzeki Nysy Kłodzkiej, zakres ochrony powinien uwzględniać nakazy i zakazy określone w przepisach szczególnych;

2) nakazuje się uwzględnić ustalenia wynikające z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Obszar przedmiotowego opracowania położony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami-jednolitej części wód powierzchniowych-Biała Głuchołaska;

3) nakazuje się uwzględnić aspekty ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, m.in. poprzez kompleksowe i zgodne z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska rozwiązanie gospodarki wodnej i ściekowej oraz gospodarki odpadami z wykorzystaniem istniejących obiektów infrastruktury technicznej;

4) nakazuje się przy projektowaniu budynków i budowli, ustalenie geotechnicznych warunków ich posadowienia z uwzględnieniem możliwości powstawania ruchów masowych ziemi.

§ 13. Ustalenia dot. szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1) w obszarze objętym zmianą planu nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) dopuszcza się wtórny podział terenu 3M,U na tereny mniejsze, z inicjatywy właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, których obsługę komunikacyjną nakazuje się przyjąć od drogi powiatowej (zbiorczej).

§ 14. Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się wprowadzanie urządzeń lub rozwiązań budowlanych minimalizujących negatywne oddziaływanie drogi wojewódzkiej i powiatowej;

2) wyklucza się możliwość nowych zjazdów na drogę wojewódzką;

3) nakazuje się do istniejących oraz projektowanych urządzeń elektroenergetycznych zapewnić możliwość dojazdu lub dostępu dla ich zarządcy w celu prowadzenia właściwej eksploatacji, modernizacji i przebudowy;

4) nakazuje się zapewnić dostęp do armatury i sieci gazowej, wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej w celu prowadzenia właściwej eksploatacji, modernizacji i przebudowy;

5) w przypadku wydzielenia drogi wewnętrznej dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej między jej liniami rozgraniczającymi;

6) utrzymuje się istniejące urządzenia i sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem ich rozbudowy i przebudowy;

7) dopuszcza się likwidację, budowę, rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i małej architektury;

8) nakazuje się wzdłuż napowietrznych linii energetycznych pozostawić pasy wolne od drzew , gałęzi, konarów i krzewów o szerokości, licząc od osi linii z każdej strony:

a) dla linii 15kV-6m,

b) dla linii 0,4kV-3m;

9) dopuszcza się lokalizację podziemnych linii elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych 15/0kV wraz z niezbędnym dojazdem;

10) nakazuje się nowe stacje transformatorowe wykonywać jako obiekty naziemne, wolno stojące;

11) dopuszcza się na terenie 3MN,U wprowadzenie drogi dojazdowej wewnętrznej, o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 10,0 m, spełniającymi warunki drogi przeciwpożarowej z uwzględnieniem szczegółowych zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla tych terenów.

§ 15. Ustalenia dot. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:

1) dopuszcza się tereny przewidziane do nowego przeznaczenia użytkować w sposób dotychczasowy;

2) wprowadza się zakaz realizacji obiektów kubaturowych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem terenu;

3) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych tymczasowych za wyjątkiem obiektów związanych z użytkowaniem sportowym i rekreacyjnym.

Dział III.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16. Ustala się następujące stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:

1) dla terenu w granicach planu ustala się stawkę w wysokości 25%.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/353/13
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik graficzny nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/353/13
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 września 2013 r.

załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głuchołazach i we wsi Konradów, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 zpóz. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuchołazach rozstrzyga co następuje:

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głuchołazach i we wsi Konradów nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg, które należą do zadań własnych gminy.

2. W związku z brakiem zadań własnych gminy na terenie objętym zmianą miejscowego planu odstępuje się od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasadach ich finansowania.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/353/13
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 25 września 2013 r.

załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głuchołazach i we wsi Konradów.

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.),

Rada Miejska w Głuchołazach,biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza o odrzuceniu uwagi do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądurozstrzyga, co następuje:

1. Odrzucić uwagę Państwa Małgorzaty i Jerzego Prościak zawartych w piśmie z dnia 18.06.2013 roku odnoszących się do:

- zmiany przeznaczenia dz.nr: 661, 664 i 334 w obrębie wsi Konradów pod zabudowę.

Odrzucenie uwagi wynika z faktu, że przedmiotowe działki zlokalizowane są poza granicami opracowania zmiany planu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Grajda

Partner Zarządzający, Członek Zarządu MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama