reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, zm. poz. 645) art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z poź.zm.)[1]) w związku z uchwałą Nr XXV/191/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 z dnia 14 2008r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 61 poz. 1797), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski, zwanego dalej planem, obszaru obejmującego teren części zbiornika po eksploatacji kruszywa ograniczony od strony zachodniej drogą publiczną powiatową Niemodlin- Lewin Brzeski, stwierdzając, iż nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski przyjętego uchwałą Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 roku.

2. Zmiana planu dotyczy:

1) części tekstowej zawartej w uchwale Nr XXIII/173/2008 z dnia 14 lipca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 61 poz. 1797), poprzez dodanie w niej nowych przepisów,

2) części graficznej, której granice zostały określone w uchwale nr XXV/191/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 sierpnia 2012roku , poprzez zastąpienie części rysunku planu, rysunkiem do niniejszej zmiany planu.

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik nr 1 w skali 1:2000;

2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. W uchwale Nr XXIII/173/2008 z dnia 14 lipca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 61 poz. 1797) wprowadza się następujące zmiany:

1) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług,

3) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej,

4) MWn - tereny zabudowy wielorodzinnej,

5) UP - tereny usług publicznych,

6) UK - tereny usług komercyjnych,

7) US - tereny sportu i rekreacji,

8) ZC - tereny zieleni ,cmentarze,

9) ZD - tereny zieleni, ogrody działkowe,

10) ZP - tereny zieleni parkowej,

11) ZL - tereny lasów,

12) ZI - tereny zieleni izolacyjnej,

13) Zn - tereny zieleni nie urządzonej,

14) P - tereny produkcji, składowania , magazynowania,

15) PU - tereny produkcyjno-usługowe z zabudową mieszkaniową,

16) KP - tereny stałych miejsc postojowych,

17) KS - tereny technicznej obsługi komunikacji,

18) R, RZ - tereny rolnicze,

19) RU - tereny obsługi i produkcji w gospodarstwach ogrodniczych,

20) WS - tereny wód powierzchniowych stojące i płynące,

21) KD - tereny dróg publicznych,

22) KDw - tereny dróg wewnętrznych,

23) KDx - tereny ciągów pieszych i rowerowych,

24) W - tereny urządzeń gospodarki wodnej,

25) K - tereny urządzeń gospodarki ściekowej,

26) E - tereny urządzeń energetycznych,

27) 2ZP - tereny zieleni urządzonej,

28) 1WS - tereny wód śródlądowych.

2) Po §57 wprowadza się §57a o brzmieniu:

§ 57a. Dla terenu oznaczonego symbolem 2ZP - ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe - tereny zieleni urządzonej,

2) uzupełniające - obiekty i urządzenia rekreacji i sportu, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, w tym ciągi pieszo - jezdne i ścieżki rowerowe oraz obiekty i urządzenia małej architektury

3) dopuszczalne - zabudowa usługowa w zakresie usług sporu rekreacji i wypoczynku oraz obsługi technicznej i administracyjnej terenu ,

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz ładu przestrzennego:

1) utrzymuje się istniejącą zieleń z dopuszczeniem jej konserwacji oraz wzbogacenia,

2) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 85%,

3) w zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć miejsca postojowe na samochody w ilości, co najmniej 5,

4) ciągi pieszo - jezdne, ścieżki rowerowe oraz miejsca postojowe na samochody winny posiadać nawierzchnię przepuszczalną,

5) budynki należy lokalizować w obszarze wyznaczonym na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

6) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe , lecz nie więcej niż 8m licząc od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu lub punktu zbiegu połaci dachowych,

7) dachy spadziste dopuszczalne wielospadowe o kątach nachylenia głównych połaci dachowych od 300do 400,

4. Stawka procentowa do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 10%.

3) Po §77 wprowadza się §77a o brzmieniu:

§ 77a. Wyznacza się tereny wód śródlądowych oznaczone na rysunku planu symbolem :1WS

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe - tereny wód śródlądowych, dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów związanych z utrzymaniem wód i gospodarką wodną,

2) dopuszczalne - urządzenia i obiekty związane ze sportami wodnymi, turystyką, rekreacją i wypoczynkiem.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz warunki dla ochrony środowiska: ochronie podlega obudowa biologiczna wód zarówno w formie zieleni niskiej, średniej jak i drzew.

3. Stawka procentowa do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 10%.

4) W §79 wprowadza się ust. 7 o brzmieniu:

7. Dla terenów oznaczonych symbolami 2ZP i 1WS obowiązuje nakaz prowadzenia wszystkich prac ziemnych związanych z rewaloryzacją terenu wokół wyrobiska pod nadzorem archeologicznym , zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Waldemar Włodek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/301/2013
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

RYSUNEK ZMIANY PLANU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/301/2013
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, zapisanych z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne Gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego , oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. z 2012r. poz. 647), art.7.ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594)) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia projektu planu w zakresie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne Gminy stwierdza, iż dla celów realizacji niniejszego projektu planu nie jest konieczne wykonanie infrastruktury technicznej, zatem nie uwzględnia się wydatków z tym związanych.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/301/2013
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, o których mowa w art.18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) wniesionych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lewinie Brzeskim.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim, po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem Burmistrza Lewina Brzeskiego, w którym oświadcza, że do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi, uznaje za bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


[1]) Dz. U. 2012 poz. 951,poz. 1445, Dz. U. 2013 poz. 21, poz. 405

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Radek Rafał Wasilewski

doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący w Szczecinie kancelarię prawną Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski (www.radcawasilewski.pl)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama