Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490 i 2013r. poz. 828) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz.938) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

2. Gmina dbając o rozwój sportu oraz dążąc do zaspokajania potrzeb mieszkańców w tym zakresie, stwarza sprzyjające temu warunki organizacyjno-finansowe, w tym między innymi:

1) udostępnia obiekty, sprzęt i tereny sportowo-rekreacyjne;

2) organizuje bądź współorganizuje szkolenie sportowe oraz wydarzenia sportowe;

3) wspiera działalność klubów, w tym finansowo i rzeczowo, w zakresie realizacji zadań Gminy;

4) ustanawia i finansuje stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów na zasadach określonych w odrębnej Uchwale Rady Miejskiej.

§ 2. Celem publicznym z zakresu sportu, który Gmina zamierza osiągnąć, stwarzając warunki sprzyjające rozwojowi sportu na terenie Gminy jest:

1) zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy do różnorodnych form aktywności sportowej,

2) osiąganie wysokich wyników sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym, w tym również współzawodnictwie osób niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportu, na wszelkich poziomach i we wszystkich kategoriach wiekowych przez zawodników, zespoły i drużyny z klubów sportowych,

3) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy,

4) promocja sportu i aktywnego stylu życia.

§ 3. 1. Gmina Strzelce Opolskie realizując cel publiczny z zakresu sportu udziela wsparcia finansowego w formie dotacji na rzecz klubów sportowych działających na jej terenie, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Kwota dotacji przeznaczona na dofinansowanie sportu w Gminie określona zostanie corocznie w uchwale budżetowej.

§ 4. Dotację mogą uzyskać kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność i posiadają dostęp do bazy sportowej na terenie Gminy.

§ 5. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja może zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) udziału drużyny lub zawodnika we współzawodnictwie sportowym,

2) bieżącego utrzymania obiektów oraz wynajmu obiektów sportowych,

3) delegacji sędziowskich i kosztów ich obsługi wraz z pochodnymi,

4) transportu na treningi i zawody,

5) zabezpieczenia medycznego,

6) ubezpieczenia zawodników,

7) ochrony zawodów,

8) wyżywienia zawodników biorących udział w zawodach, w trakcie ich trwania i bezpośrednio po ich zakończeniu,

9) spraw administracyjnych (związane z obsługą do 20%),

10) wynagrodzenia wraz z pochodnymi trenerów i instruktorów,

11) zakupu strojów sportowych,

12) zakupu sprzętu sportowego,

13) badań okresowych zawodników,

14) obozów sportowych,

15) wypłat stypendiów sportowych przyznanych przez klub zawodnikom.

2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu,

2) zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia, itp.,

3) kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dotacji,

4) wypłat wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,

5) kosztów transferu zawodnika z innego kluby sportowego,

6) remontów obiektów sportowych,

7) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 6. Udzielenie dotacji klubom odbywa się w trybie:

1) naboru wniosków w formie otwartych konkursów ofert.

2) złożeniu wniosku do Burmistrza o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sport.

§ 7. 1. Nabór wniosków, o którym mowa w § 6 pkt. 1 ogłasza Burmistrz w miarę potrzeb oraz możliwości budżetu Gminy.

2. Wzór wniosku określa Burmistrz w drodze zarządzenia.

3. Ogłoszenie naboru wniosków powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadań;

2) wysokości środków przeznaczonych na realizację tych zadań;

3) terminach i warunkach realizacji zadań;

4) terminie, miejscu i formie składania wniosków;

5) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze wniosków.

4. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 6 pkt. 1 zamieszcza się na okres 21 dni roboczych:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich;

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

5. Burmistrz zarządzeniem powołuje zespół do rozpatrywania wniosków i ustala regulamin pracy tego zespołu.

6. W skład zespołu do rozpatrywania wniosków wchodzą:

1) pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich;

2) co najmniej dwie osoby prowadzące działalność społeczną lub zawodową na rzecz rozwoju sportu w Strzelcach Opolskich, z wyłączeniem osób reprezentujących kluby biorące udział w naborze wniosków.

7. Zespół może działać bez osób opisanych w§7 ust. 6 pkt 2, jeżeli żadna z osób nie zgłosi chęci udziału w zespole.

8. Zespół rozpatrując wnioski uwzględnia w szczególności:

1) spójność wniosków z celem publicznym Gminy;

2) możliwość realizacji zadania przez klub, który wystąpił z wnioskiem;

3) kosztorys zadania;

4) poziom sportowy klubu w oparciu o wyniki sportowe uzyskiwane przez zawodników klubu we współzawodnictwie;

5) dotychczasową współpracę klubu z Gminą.

9. Postanowienia ust. 8 stosuje się także przy zgłoszeniu do naboru jednego wniosku.

10. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych wniosku zespół wzywa Wnioskodawcę do bezzwłocznego ich usunięcia lub uzupełnienia.

11. Wnioski złożone po terminie i wnioski nie zawierające uzupełnienia braków formalnych nie będą rozpatrywane.

12. Zespół po dokonaniu oceny złożonych wniosków przedstawia ja Burmistrzowi wraz z protokołem z posiedzeń zespołu.

13. Ostatecznego wyboru wniosków i przyznania bądź odmowy przyznania dotacji oraz ustalenia jej wysokości dokonuje Burmistrz. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

§ 8. 1. Udzielenie dotacji w trybie, o którym mowa § 6 ust. 2 może nastąpić gdy będą spełnione łącznie warunki:

1) wysokość dofinansowania z zadania publicznego nie przekracza 10.000zł,

2) zadanie publiczne ma być realizowane nie dłużej niż 90 dni.

2. Uznając celowość realizacji zadania publicznego w złożonym wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 2 Burmistrz może zlecić jego realizację po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonego wniosku, zweryfikowaniu kosztorysu realizacji zadania przez pracowników referatu Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich właściwego ds. sportu. W przypadku stwierdzenia uchybień wniosku stosuje się § 7 ust. 10 i 11.

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych Burmistrz zamieszcza wniosek na okres 7 dni

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) w siedzibie Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia wniosku w sposób o którym mowa w ust 3 może zgłosić uwagi dotyczące wniosku.

5. Po upływie terminu o którym mowa w ust. 4 oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz zawiera niezwłocznie umowę o której mowa w § 9 ust. 1, o wsparcie realizacji zadania publicznego.

6. Decyzję w sprawie przyznania klubowi dotacji, bądź odmowy jej przyznania podejmuje Burmistrz, od której nie przysługuje odwołanie.

7. W przypadku przyznania klubowi dotacji niższej niż wnioskowana, klub dokona aktualizacji kosztorysu realizacji zadania.

§ 9. 1. Wnioskodawcy przyjmując dotację celową zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, którego wzór określa Burmistrz w drodze zarządzenia.

2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok.

3. Umowa, o której mowa w ust.1 powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) szczegółowy zakres realizacji zadania,

3) wysokość dotacji,

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,

5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowanie dotacji,

6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,

7) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej wykonanie zadania pod względem rzeczowym i finansowym,

8) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji,

9) określenie warunków zmiany zakresu przedmiotowego umowy w czasie jej obowiązywania,

10) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Burmistrza,

11) określenie trybu rozwiązania umowy.

4. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy wnioskodawcy na warunkach określonych w umowie.

§ 10. 1. Wnioskodawca, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania realizacji zadania określonego w umowie, którego wzór określa Burmistrz w drodze zarządzenia.

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) informację o przebiegu realizacji zadania,

2) szczegółowe rozliczenia finansowe dokonane w oparciu o kosztorys,

3) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania,

4) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków.

3. Tryb i zasady zwrotu udzielonej dotacji określone są w przepisach art.251 i art.252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 11. 1. Burmistrz uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli realizacji umów o dotacje.

2. Czynności kontrolne dokonują osoby powołane przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

1) przebieg i sposób realizacji zadania,

2) wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Gminy,

3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej,

4) prawidłowość rozliczeń.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. Wnioskodawca, któremu przyznano dotację jest zobowiązany do udostępnienia na żądanie osób powołanych, o których mowa w ust.2, wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

§ 12. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie celu publicznego związanego z zadaniami Gminy z zakresu kultury fizycznej, udzielanych z budżetu Gminy na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Farion

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe