Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1])), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.[2])), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.[3])), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.[4])) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa od podatników będących osobami fizycznymi, z terenu sołectw gminy Strzelce Opolskie wymienionych w § 2.

§ 2. Wyznacza się inkasentów w poszczególnych sołectwach gminy Strzelce Opolskie:

L. p.

SOŁECTWO

INKASENT

1

2

3

1

ADAMOWICE

sołtys - Sebastian Urbanczyk

2

BŁOTNICA STRZELECKA

sołtys - Janina Stroczyk - Tarlinska

3

BRZEZINA

sołtys - Czesław Droździk

4

DZIEWKOWICE

sołtys - Lidia Tarlinska

5

FARSKA KOLONIA

sołtys - Sebastian Miszczuk

6

GRODZISKO

sołtys - Jan Zielonka

7

JĘDRYNIE

sołtys - Zofia Habasz

8

KADŁUB - WIEŚ

sołtys - Gabriela Puzik

9

KADŁUB - PIEC

sołtys - Teresa Szopa

10

KALINOWICE

sołtys - Stanisław Pawlik

11

KALINÓW

sołtys - Adam Pastuch

12

LIGOTA DOLNA

-

13

LIGOTA GÓRNA

sołtys - Lidia Jońca

14

MOKRE ŁANY

małżonka sołtysa - Maria Lubińska

15

NIWKI

sołtys - Reinhard Jokiel

16

NOWA WIEŚ

sołtys - Teresa Solecka

17

OSIEK

sołtys - Irena Jackowska

18

PŁUŻNICA WIELKA

sołtys - Edmund Popanda

19

ROZMIERKA

sołtys - Joachim Kaczmarczyk

20

ROZMIERZ

sołtys - Róża Willim

21

ROŻNIĄTÓW

małżonka sołtysa - Elżbieta Bischoff

22

SUCHA

sołtys - Bogusław Farion

23

SUCHE ŁANY

sołtys - Arnold Kozioł

24

SZCZEPANEK

sołtys - Agnieszka Knopik

25

SZYMISZÓW WIEŚ

sołtys - Engelbert Cioch

26

SZYMISZÓW OSIEDLE

sołtys - Henryk Skowronek

27

WARMĄTOWICE

sołtys - Krystyna Kocur

§ 3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w formie procentowej prowizji od sumy zainkasowanych kwot w wysokości 2 %.

§ 4. Wyznacza się dla inkasentów termin płatności pobranego podatku - do trzeciego dnia, następującego po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata podatku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 104, poz. 2088 ze zm.[5])).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscach na terenie gminy przeznaczonych na ogłoszenia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Farion


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 848, poz. 1101, poz. 1342 i poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149 i poz. 1289.

[5]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 19, poz. 487, z 2008 r. Nr 5, poz. 155 i Nr 31, poz. 1117, z 2009 r. Nr 17, poz. 270 i Nr 100, poz. 1425, z 2010 r. Nr 2, poz. 36 i Nr 12, poz. 197, z 2011 r. Nr 45, poz. 582 i Nr 56, poz. 730 oraz z 2012 r. poz. 1145.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe