Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/313/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, i poz. 979 oraz z 2013 r. poz. 827) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskiej z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie,

§ 11. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Stypendium szkolne wypłacane lub realizowane jest w dwóch częściach, w terminach określonych decyzją administracyjną, nie dłuższych niż:

1) I część do 15 grudnia,

2) II część do 15 czerwca.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Farion

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe