Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/314/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 27 listopada 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/213/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2013 r. (zwanej dalej uchwałą budżetową), dokonuje się następujących zmian:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu, określoną w § 2 pkt 1 uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę9.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody bieżące, określone w § 2 pkt 2 uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę9.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały;

3) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu, określoną w § 3 pkt 1 uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę9.000,00 złi dokonuje zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) wydatki bieżące, określone w § 3 pkt 2 uchwały budżetowej, zmniejsza się o kwotę3.000,00 złi dokonuje zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały;

5) wydatki majątkowe, określone w § 3 pkt 3 uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B do niniejszej uchwały;

6) planowane w budżecie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się o kwotę6.000,00 zł, w wyniku czego § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "§ 4.Planowane w budżecie dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie686.000,00 złprzeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości666.000,00 złoraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości20.000,00 zł, jak w załączniku Nr 2C.";

7) załącznik Nr 2Cdo uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2C do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 4uchwały budżetowej "Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2013 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

9) plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę1.705,00 zł, w wyniku czego § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 10.Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie787.749,33 złi wydatków w łącznej kwocie787.749,33 złdla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.";

10) załącznik Nr 5do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

11) łączną kwotę dotacji udzielanych w roku 2013 zwiększa się o kwotę21.250,00 zł, w wyniku czego § 11 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "§ 11.Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie5.683.002,03 złudzielane w roku 2013, jak w załączniku Nr 6.";

9) załącznik Nr 6uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Farion


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/314/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/314/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/314/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/314/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/314/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/314/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/314/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/314/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/314/2013
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik9.pdf


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe