Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVIII/246/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d", pkt. 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

§ 2. Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 11 999,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się przesunięcia kwoty 156 637,00 zł z planu dochodów bieżących na plan dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Rudolf Urban


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/246/2013
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 26 listopada 2013 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota [zł]

Uzasadnienie realizacji

1.

600

60016

Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 O na odcinku
Tarnów Opolski - Kosorowice

500 000,00

Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych zgodnie z podjętą uchwałą

2.

600

60016

Remont drogi gminnej ul. Nałkowskiej w Kątach Opolskich

110 000,00

Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych

3.

600

60016

Remont drogi gminnej ul. Borowej w Kosorowicach

370 000,00

Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach gminnych

4.

700

70005

Nabycie gruntu w Tarnowie Op. od Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op. /szatnia Skalnik/

88 000,00

Nabycie gruntu w Tarnowie Op. od Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op. /szatnia Skalnik/
Termin zapłaty 30 marca 2013 r.

5.

700

70005

Przygotowanie dokumentacji do przejęcia dróg w Miedzianej

20 000,00

Regulacja stanu prawnego dróg zgodnie z spec ustawą. Zapewnienie dostępu do dróg publicznych
(dojazd do budynków mieszkalnych i dojazd do przepompowni pod lasem)

6.

900

90001

Wymiana/przebudowa części sieci wodociągowej w Tarnowie Opolskim wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Zapłotnej w Kosorowicach

2 479 000,00

Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Tarnów Opolski i Kosorowice

7.

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach (przekazanie udziałów)

700 000,00

Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w miejscowościach: Nakło, Miedziana oraz Tarnów Opolski

8.

900

90001

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 872/240 w Kątach Opolskich

65 000,00

Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w miejscowości Kąty Opolskie

9.

900

90015

Budowa linii kablowej oświetleniowej wraz z montażemoprawy oświetleniowej ul. Leśna w Miedzianej

13 900,00

Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
(projekt + wykonanie)

10.

900

90015

Budowa punktów oświetleniowych w ul. Wrzosowej w Tarnowie Opolskim

25 000,00

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez ich prawidłowe oświetlenie
(wykonanie - 4 punkty)

11.

900

90015

Budowa punktów oświetleniowych na ulicy Floriana i na placu zabaw w Nakle

28 100,00

Poprawa bezpieczeństwa na drogach i placach gminnych przez ich prawidłowe oświetlenie

12.

921

92195

Remont muru oporowego przy kościele zabytkowym w Raszowej

91 000,00

Poprawa stanu technicznego i zabezpieczenie terenów w najbliższym otoczeniu zabytku

13.

921

92195


Doposażenie placu zabaw w Walidrogach

22 000,00

Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców w ramach zadania "Mały - wielki człowiek"

14.

921

92195


"Stworzenie warunków kultywowania tradycji kulinarnych Śląska Opolskiego"

37 000,00

Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Remont pomieszczeń w budynku po byłej szkole w Miedzianej w ramach zadania "Kluski mojej ołmy"

15.

900

90001

Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ul. Konwalii w Walidrogach

53 000,00

Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców

16.

926

92601

Adaptacja pomieszczenia filii GOK w Przyworach na salę gimnastyczną

30 000,00

Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców

17.

900

90015

Punkt oświetleniowy na odcinku
między ul. Zawadzkiego 2a, i ul. Nakielską w Tarnowie Opolskim

11 600,00

Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
(projekt)

18.

600

60016

Wiata przystankowa w Przyworach ul. Krapkowicka

4 000,00

Likwidacja zagrożenia spowodowanego brakiem wiaty przystankowej

19.

900

90015

Dowieszenie opraw na słupach elektrycznych przy ulicy Opolskiej 44 i Poniatowskiego 6-8 w Kosorowicach

3 500,00

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez ich prawidłowe oświetlenie (wykonanie - 1 punktu)

20.

900

90015

Punkty oświetleniowy przy ul. Odrzańskiej w Kątach Opolskich

15 700,00

Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców
(projekt + wykonanie)

21.

750

75023

Adaptacja pomieszczeń urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych

76 000,00

Dostosowanie warunków urzędu do obowiązujących standardów w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych

22.

926

92605

Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Kosorowice ,Tarnów Opolski i Nakło

65 000,00

Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców

23.

900

90002

Przygotowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

11 100,00

Realizacja zadań gminy związanych z realizacją ustawy
"O utrzymaniu czystości i porządku w gminach"

24.

900

90015

Punkt oświetleniowy przy ul. Parkowej w Przyworach

8 600,00

Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców


25.

801

80101

Remont nawierzchni placu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich

40 000,00

Poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły

26.

700

70005

Przejęcie gruntu pod drogę w Nakle ul. Nowa

29 200,00

Regulacja stanu prawnego dróg zgodnie z spec ustawą. Zapewnienie dostępu do dróg publicznych

27.

700

70005

Przejęcie gruntu w miejscowości Przywory ul. Wiejska

34 300,00

_

28.

700

70005

Przejecie nieruchomości w Walidrogach przy boisku

43 800,00

_

29.

700

70005

Przejecie nieruchomości w Tarnowie Opolskim ul. Piaskowa

3 500,00

_

30.

750

75023

Zakup programu komputerowego do ewidencji gruntów do referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji

12 000,00

Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników

31.

750

75023

Zakup sprzętu komputerowego do urzędu gminy

50 000,00

Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników

32.

750

75023

Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej do urzędu gminy

10 000,00

Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników

33.

900

90001

Uzbrojenie działek gminnych przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim

13 000,00

Podniesienie atrakcyjności działek gminnych przeinaczonych na sprzedaż

34.

600

60016

Remont połowy drogi powiatowej nr 1712 O
Tarnów Opolski ul. Klimasa

37 600,00

Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych

35.

600

60095

Zakup wiaty przystankowej - Miedziana

4 400,00

Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców

RAZEM

5 105300,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/246/2013
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 26 listopada 2013 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2013

1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 704 463,00 zł. w tym:

1) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 112 500,00 zł

2) Dotacje celowe w kwocie 591 963,00 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w

1

2

3

4

5

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 112 500,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

730 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

730 000,00

92116

Biblioteki

382 500,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

382 500,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

53 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

53 000,00

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

53 000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

537 600,00

*

60016

Drogi publiczne gminne

537 600,00

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień

537 600,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 363,00

75095

Pozostała działalność

1 363,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

1 363,00

RAZEM

1 704 463,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 593 831,00 zł w tym:

1) Dotacja celowa w kwocie 272 000,00 zł

2) Dotacja podmiotowa w kwocie 1 321 831,00 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w

1

2

3

4

5

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 321 831,00

80101

Szkoły podstawowe

930 000,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

930 000,00

*

80104

Przedszkola

391 831,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

391 831,00

851

OCHRONA ZDROWIA

42 000,00

85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

42 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

42 000,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

45 000,00

92195

Pozostała działalność

45 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

45 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

185 000,00

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

185 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

185 000,00

RAZEM

1 593 831,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/246/2013
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/246/2013
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/246/2013
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/246/2013
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe