Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 tonwynoszą:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

a) powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie

772,00

b) powyżej 5.5 ton do 9 ton włącznie

1090,00

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1312,00

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach

Osie jezdne
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równoważne

Inne
systemy
zawieszenia
osi
jezdnych

Nie mniej niż


Mniej
niż

DWIE OSIE

12 ton

13 ton

1391,00

1528,00

13 ton

14 ton

1525,00

1664,00

14 ton

15 ton

1663,00

1797,00

15 ton

1796,00

1935,00

TRZY OSIE

12 ton

17 ton

1407,00

1547,00

17 ton

19 ton

1541,00

1681,00

19 ton

21 ton

1678,00

1819,00

21 ton

23 ton

1813,00

1951,00

23 ton

25 ton

1947,00

2086,00

25 ton

2084,00

2223,00

CZTERY OSIEI WIĘCEJ

12 ton

25 ton

1806,00

1946,00

25 ton

27 ton

1942,00

2082,00

27 ton

29 ton

2077,00

2219,00

29 ton

31 ton

2156,00

3125,56

31 ton

2287,00

3125,56

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Stawka podatku

1213,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach

Osie jezdne
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równoważne

Inne
systemy
zawieszenia
osi
jezdnych

Nie mniej niż


Mniej
niż

DWIE OSIE

12 ton

18 ton

1128,00

1747,00

18 ton

25 ton

1263,00

1881,00

25 ton

31 ton

1398,00

2018,00

31 ton

1909,00

2415,84

TRZY OSIE

12 ton

40 ton

1687,00

2322,00

40 ton

2322,00

3125,56

4) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wynoszą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Stawka podatkowa

976,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołów pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Osie jezdne
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne
systemy
zawiesze
nia osi
jezdnych

Nie mniej niż

Mniej
niż

JEDNA OŚ

12 ton

18 ton

962,00

1227,00

18 ton

25 ton

1094,00

1363,00

25 ton

1231,00

1497,00

DWIE OSIE

12 ton

28 ton

966,00

1370,00

28 ton

33 tony

1364,00

1507,00

33 tony

38 ton

1292,00

1740,00

38 ton

1664,00

2287,00

TRZY OSIE

12ton

38 ton

1247,00

1672,00

38 ton

1271,00

1746,00

5) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatkowa

Mniej niż 30 miejsc

896,00

Równa lub Wyższa niż 30 miejsc

1378,00

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc uchwała Nr XXV/144/201 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Rudolf Urban

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe