Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Rudolf Urban


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/249/2013
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe