Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr 0050/157/2013 Wójta Gminy Łambinowice

z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Łambinowice na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 23 maja 2013 r. poz. 594)oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. , poz. 885)zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu:

zmniejszenia dochodów o kwotę zł /zał. Nr 1/

10 905,00

w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę

12 000,00

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę

1 095,00

2) zmniejszenie wydatków o kwotę / zał. Nr 2/

10 905,00

w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę

12 000,00

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę

1 095,00

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet wynosi:

1. Dochody w

26 567 247,88

W tym:

- dochody bieżące

23 834 854,12

- dochody majątkowe

2 732 393,76

2. Przychody w

7 580 916,65

3. Wydatki w

27 108 225,53

W tym:

- wydatki bieżące

22 699 084,33

- wydatki majątkowe

4 409 141,20

4. Rozchody

7 039 939,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Łambinowice


Tomasz Karpiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/157/2013
Wójta Gminy Łambinowice
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/157/2013
Wójta Gminy Łambinowice
z dnia 2 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe