Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/273/2013 Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645), art.30 ust.6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust.7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r., poz. 908, poz. 1544, z 2013 r. poz. 675 ) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755, z 2010 r. Nr 131, poz.885, z 2011 r. Nr 161, poz. 967, z 2012 r. poz. 790, z 2013 r. poz. 913) Rada Powiatu w Prudniku po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi reprezentującymi nauczycieli, uchwala Regulamin określający: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.);

3) szkole - należy przez to rozumieć, szkołę podstawową i gimnazjum specjalne, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki;

4) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Prudnickiego;

5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, określonej w pkt 3;

6) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

7) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

8) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;

9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w §1 ust.1 rozporządzenia.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art.33 ust.1 Karty Nauczyciela oraz §7 rozporządzenia.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi 4.00 % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli danej szkoły.

§ 4. Przy ustalaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego bierze się pod uwagę:

1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:

a) systematyczne i efektywne wywiązywanie się z przydzielonych obowiązków,

b) zwracanie szczególnej uwagi na przestrzeganie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz innych pracowników szkoły lub placówki,

c) podnoszenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie warsztatu pracy oraz praktyczne ich wykorzystanie,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) efektywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

f) nawiązanie i utrzymywanie kontaktów ze szkołami partnerskimi;

§ 5. 1. Dodatek motywacyjny może być przyznany dla nauczycieli w wysokości od 2 % do 15 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, a dla dyrektorów w wysokości od 6 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w §4 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - Starosta.

Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny

§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dyrektorowi szkoły każdego typu liczącej:

a) do 8 oddziałów - od 500 do 700 zł. miesięcznie,

b) od 9 do 12 oddziałów - od 600 do 900 zł. miesięcznie,

c) od 13 do 16 oddziałów - od 650 do 1000 zł. miesięcznie,

d) od 17 do 20 oddziałów - od 700 do 1100 zł. miesięcznie,

e) 21 i więcej oddziałów - od 800 do 1250 zł. miesięcznie;

2) wicedyrektorowi szkoły każdego typu liczącej:

a) od 12 do 16 oddziałów - od 450 do 600 zł. miesięcznie,

b) od 17 do 20 oddziałów - od 500 do 700 zł. miesięcznie,

c) 21 i więcej oddziałów - od 600 do 1000 zł. miesięcznie;

3) dyrektorowi poradni psychologiczno - pedagogicznej od 500 do 700 zł. miesięcznie;

4) kierownikowi szkolenia praktycznego od 400 do 650 zł. miesięcznie;

5) dyrektorowi bursy,kierownikowi internatu - od 450 do 600 zł. miesięcznie.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych w ust.1 ustala dla dyrektora Starosta, a dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych dyrektor, uwzględniając wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w szkole.

§ 7. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) za wychowawstwo:

a) w klasach do 25 uczniów - 120 ,

b) w klasach powyżej 25 uczniów - 140 zł;

2) za wychowawstwo w grupie przedszkolnej - 110 zł;

3) za funkcję opiekuna stażu - 80 miesięcznie za każdego stażystę.

2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust.1 przyznaje dyrektorowi Starosta, a pozostałym nauczycielom dyrektor.

§ 8. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków.

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.

3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w §6 ust.1 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w §7 ust.1.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia.

2. Ustala się następujące wysokości dodatków za trudne lub uciążliwe warunki pracy:

1) trudne warunki pracy 9 %,

2) uciążliwe warunki pracy 11 %

- pobieranego przez nauczycieli wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowiązkowego wymiaru godzin w warunkach trudnych lub uciążliwych.

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do dodatku z każdego tytułu.

5. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, określonych w §8 i §9 rozporządzenia, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora - Starosta.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się z zastrzeżeniem ust. 2 dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.1 i 2 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Rozdział 7.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 11. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym, że:

1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;

2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego - Starosty.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielowi za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

4. Nagrody dyrektora szkoły przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy.

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty występuje :

1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę szkoły;

2) dla dyrektora - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

6. Wysokość nagrody dyrektora powinna stanowić co najmniej 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

7. Wysokość nagrody Starosty powinna stanowić co najmniej 40 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

§ 12. 1. Nagrodę może otrzymać nauczyciel, który wyróżnia się osiągnięciami w działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły i spełnia co najmniej 5 z podanych kryteriów :

1) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, organizuje imprezy ogólnoszkolne i środowiskowe;

2) wzorowo organizuje współpracę z rodzicami i we współpracy z nimi rozwiązuje problemy wychowawcze;

3) podejmuje działania dydaktyczno-wychowawcze wykraczające poza przydział obowiązków;

4) promuje swoją szkołę w środowisku, w regionie i w kraju;

5) dzieli się swoimi doświadczeniami poprzez publikacje i opracowanie materiałów metodycznych służących innym nauczycielom;

6) opracowuje i wdraża własne programy autorskie;

7) prowadzi wymianę międzynarodową uczniów;

8) podejmuje działalność innowacyjną;

9) prowadzi zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce, aktywnie i efektywnie działa na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

10) pracuje z uczniami uzdolnionymi i osiąga wyróżniające efekty w przygotowaniu ich do olimpiad i konkursów przedmiotowych;

11) wzbogaca swój warsztat pracy pedagogicznej i wychowawczej;

12) prowadzi lekcje otwarte dla nauczycieli i zajęcia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

13) aktywnie współpracuje ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji.

2. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję dyrektora może otrzymać nagrodę za wyróżniającą pracę oraz osiągnięcia w kierowanej przez siebie szkole przy spełnieniu co najmniej 5 z podanych kryteriów :

1) rosnącą jakość pracy szkoły lub placówki potwierdzoną wynikami egzaminów zewnętrznych, rezultatami uczniów w olimpiadach, konkursach, rozgrywkach sportowych;

2) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu działalnością administracyjno-gospodarczą placówki;

3) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i pozyskiwanie ich z innych źródeł oraz przestrzeganie obowiązującej dyscypliny finansowej z wykorzystaniem możliwości obniżania kosztów własnych;

4) terminowe i należyte wywiązywanie się wobec organu prowadzącego z obowiązków w zakresie sprawozdawczości oraz przekazywania informacji;

5) umiejętność racjonalnego planowania pracy szkoły oraz stwarzania możliwie optymalnych warunków na rzecz realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

6) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjających wdrażaniu innowacji i eksperymentów oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli;

7) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie ładu i porządku wokół szkoły oraz estetyki jej pomieszczeń oraz realizowania działań inwestycyjnych;

8) skuteczne i różnorodne promowanie placówki i podnoszenie jej pozycji w środowisku i w regionie, w szczególności przez efektywny udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych;

9) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły;

10) realizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i wprowadzanie szkoły na drogę rozwoju organizacyjnego;

11) rozwiązywanie problemów wychowawczych, społecznych i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym.

3. Zawiadomienie o przyznaniu nagrody przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej. Kopię zawiadomienia włącza się do akt osobowych nauczyciela.

4. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

Rozdział 8.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 13. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców w Powiecie Prudnickim posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej "dodatkiem".

2. Wysokość dodatku w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł;

2) przy dwóch i trzech osobach w rodzinie - 20 zł;

3) przy czterech i więcej osobach w rodzinie -30 zł.

3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust.2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu do zajmowanego przez niego lokalu.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

§ 14. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 15. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

2. Dodatek nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Starosta.

3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014r.
Przewodniczący Rady Powiatu Józef Janeczko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe