Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIX/283/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów w Gminie Dobrodzień

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz. 235 ze zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie gminy Dobrodzień mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy Dobrodzień na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrodzień dla podmiotów prowadzących żłobki będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadających osobowości prawnej, za okres miesiąca:

1) 100,00 złotych za każde dziecko objęte opieką co najmniej do 5 godzin dziennie,

2) 130,00 złotych za każde dziecko objęte opieką co najmniej do 6 godzin dziennie,

3) 160,00 złotych za każde dziecko objęte opieką co najmniej do 7 godzin dziennie,

4) 190,00 złotych za każde dziecko objęte opieką powyżej 7 godzin dziennie.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrodzień dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej za okres miesiąca w wysokości 80,00 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

4. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Dobrodzień dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów za okres miesiąca w wysokości 40,00 zł na dziecko objęte opieką.

5. Dotacja wymieniona w ust. 2,3,4, przysługuje dzieciom rodziców, w rozumieniu art.3 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Dobrodzień.

§ 2. 1. Podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów przedstawiają Burmistrzowi Dobrodzienia w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek zawierający:

1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) adres miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

3) numer i datę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Dobrodzienia,

4) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przyznana dotacja.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

1) Oświadczenia rodziców (w rozumieniu art.3 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3) z deklaracją liczby godzin pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w okresie, na który ma być przyznana dotacja,

2) Zobowiązanie do informowania organu dotującego o następujących zmianach:

a) liczbie dzieci objętych opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

b) numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

d) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy.

3) Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Do dotacji udzielanych w 2014 r. ustala się termin składania wniosków do 30 dnia od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Podmiot prowadzący placówkę lub zatrudniający opiekuna składa do Burmistrza Dobrodzienia do 10 dnia każdego miesiąca, informację o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do placówki w danym miesiącu według stanu na pierwszy dzień tego miesiąca.

2. Wysokość kwot dotacji w poszczególnych miesiącach będzie odpowiadała faktycznej, liczbie dzieci objętych opieką w żłobku, w klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.

3. Przekazywanie dotacji będzie następowało w 12 częściach.

4. Dotacja będzie przekazywana do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym będzie przekazana do dnia 20 grudnia.

5. Dotacja nie będzie wypłacona w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym przez okres miesiąca dotowanego.

6. Wzór informacji, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

7. Podmioty, o których mowa w §1 uchwały zobowiązane są do złożenia pisemnego rozliczenia z otrzymanej dotacji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu dotowanym, a rozliczenia rocznego w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

8. Podmioty kończące swą działalność w trakcie trwania roku udzielania dotacji zobowiązane są do złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

9. Wzór rozliczenia dotacji miesięcznej stanowi załącznik nr 3 do uchwały, a rozliczenia rocznego załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Karpinski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/283/2013
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 listopada 2013 r.

Burmistrz
DOBRODZIENIA
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ
NA PROWADZENIE ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO/DZIENNEGO
OPIEKUNA* PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ OSOBY PRAWNE
I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ NA ROK ……………………

…………............dnia ….................

………………………………….

/pieczątka organu prowadzącego/

1. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/ zatrudniającego dziennego opiekuna*:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

2. Nazwa, siedziba i numer telefonu żłobka /klubu dziecięcego/miejsca sprawowania

opieki przez dziennego opiekuna*:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

3. Numer i data wpisu do rejestru żłobków / klubów dziecięcych/* prowadzonych przez Burmistrza Dobrodzienia:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

4. Liczba dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku /klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna*:

…………………………………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

5. Liczba dzieci w dniu składania wniosku o dotację:…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

6. Nazwa i numer rachunku, na który ma być przekazywana dotacja:

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

……………………………………...

* niepotrzebne skreślić podpis

Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/283/2013
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 listopada 2013 r.

INFORMACJA
O FAKTYCZNEJ LICZBIE DZIECI OBJĘTYCH OPIEKĄ W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM /U DZIENNEGO OPIEKUNA* PROWADZONYM PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ W MIESIĄCU ……………….……….. ROKU ……………………………..

1. Nazwa organu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/zatrudniającego dziennych

opiekunów*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nazwa, siedziba i numer telefonu żłobka/klubu dziecięcego/miejsce sprawowania

opieki przez dziennego opiekuna*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

4. Faktyczna liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego

opiekuna* wg stanu na pierwszy dzień miesiąca …………………..…..roku……………………..… wynosi:.............................................

*niepotrzebne skreślić

………………………………….

/pieczęć i podpis organu prowadzącego lub osoby fizycznej/


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/283/2013
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 listopada 2013 r.

Rozliczenie dotacji celowej
udzielonej przez Gminę Dobrodzień dla żłobka/klubu
dziecięcego/u dziennego opiekuna*
za miesiąc …...........................rok .…....................

…..................... dnia ….........................

….............................................

/pieczęć organu prowadzącego/

Burmistrz
DOBRODZIENIA

1. Nazwa organu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/zatrudniającego dziennych opiekunów*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nazwa i siedziba żłobka/klubu dziecięcego/miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna*

…............................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

3. Liczba dzieci w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna* w miesiącu rozliczeniowym ….....................................................................................................................

4. Kwota dotacji otrzymanej w miesiącu rozliczeniowym ….......................................................

5. Kwota otrzymanej dotacji narastająco od początku roku ….....................................................

6. Imienny wykaz dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna*

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Data
urodzenie

Okres objęcia opieką

7. Zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej

Lp.

Zestawienie wydatków poniesionych na działalność żłobka/klubu dziecięcego*

Kwota wydatków poniesionych z dotacji

Uwagi

1

Rodzaje wydatków objęte rozliczeniem

Wynagrodzenia pracowników

Pochodne od wynagrodzeń

Wynagrodzenia wynikające z umów cywilno - prawnych

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń w tym: zakup energii, wody, ciepła, usługi telekomunik. itp.

Czynsz/opłata za wynajem pomieszczeń

Remonty i bieżące naprawy

inne

2

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

3

Kwota dotacji niewykorzystanej

8. Sprawozdanie opisowe z wykorzystanej dotacji

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….................................................

/podpis/

niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/283/2013
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 29 listopada 2013 r.

…............................... dnia …..........................

….........................................................

/pieczątka organu prowadzącego/

Burmistrz

DOBRODZIENIA

ROCZNE ROZLICZENIE
DOTACJI CELOWEJ NA SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO
LAT 3 W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM/U DZIENNEGO OPIEKUNA* PROWADZONYM PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ OTRZYMANEJ W ROKU …..................

1. Nazwa i adres żłobka/klubu dziecięcego/miejsce sprawowania opieki przez

dziennego opiekuna*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Dane podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy/zatrudniającego dziennego

opiekuna *

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

3. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który została przekazana dotacja:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Liczba dzieci w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna* :

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba miejsc w żłobku/
klubie dziec./u dzien.opiek.

Liczba dzieci
objętych opieką

Kwota otrzymanej dotacji

1

Styczeń

2

Luty

3

Marzec

4

Kwiecień

5

Maj

6

Czerwiec

7

Lipiec

8

Sierpień

9

Wrzesień

10

Październik

11

Listopad

12

Grudzień

Całkowita kwota dotacji:

5. Imienny wykaz dzieci objętych opieką żłobka/klubu dziecięcego/u dziennego opiekuna*

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Data
urodzenie

Okres objęcia opieką

6. Zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej

Lp.

Zestawienie wydatków poniesionych na działalność żłobka/klubu dziecięcego*

Kwota wydatków poniesionych z dotacji

Uwagi

1

Rodzaje wydatków objęte rozliczeniem

Wynagrodzenia pracowników

Pochodne od wynagrodzeń

Wynagrodzenia wynikające z umów cywilno - prawnych

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń w tym: zakup energii, wody, ciepła, usługi telekomunik. itp.

Czynsz/opłata za wynajem pomieszczeń

Remonty i bieżące naprawy

inne

2

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji

3

Kwota dotacji nie wykorzystanej

8. Sprawozdanie opisowe z wykorzystanej dotacji …............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

….................................................

/podpis/

*niepotrzebne skreślić

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe