| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/230/13 Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie określenia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) o samorządzie powiatowym oraz art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się "Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego


Stefan Warzecha


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/230/13
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 29 listopada 2013 r.

TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA

OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

§ 1

Ustala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2

1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Opolskiego.

2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz przyczynić się do poprawy ich warunków życia.

§ 3

1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Powiatu Opolskiego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, działających na terenie Powiatu Opolskiego.

2. Podmioty wymienione w ust. 1, zwane dalej "wnioskodawcami" mogą wystąpić
z inicjatywą realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie określonym
w art. 19b ust. 1 ww. ustawy.

§ 4

Wkład własny wnioskodawcy w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może polegać na:

1) świadczeniach pieniężnych, które w przypadku zadania inwestycyjnego powinny stanowić co najmniej 25% wartości inwestycji,

2) świadczeniach pracy społecznej,

3) świadczeniach rzeczowych, w szczególności obejmujących: dokumentacje projektowe, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji.

§ 5

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Zarządu Powiatu Opolskiego. Przykładowy wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Trybu.

§ 6

Do oceny wniosku o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej stosuje się następujące kryteria szczegółowe:

1) celowość realizacji zadania,

2) możliwość realizacji zadania,

3) udział finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania,

4) wkład pracy własnej wnioskodawcy w formie pracy społecznej,

5) udział rzeczowy wnioskodawcy w realizacji zadania,

6) stopień zaawansowania w przygotowaniu zadania,

7) udział finansowy Powiatu Opolskiego niezbędny do realizacji zadania oraz ewentualne koszty, jakie będzie ponosił Powiat Opolski w konsekwencji realizowania zadania,

8) doświadczenie w realizacji zadania objętego wnioskiem,

9) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania.

§ 7

1. Formalnej oraz merytorycznej oceny wniosku dokonuje Zarząd Powiatu Opolskiego.

2. Zarząd Powiatu Opolskiego może zwrócić się o zaopiniowanie wniosku do właściwej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu bądź powiatowej jednostki organizacyjnej.

3. Informację o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazuje się wnioskodawcy, zamieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu.


PRZYKŁADOWY WZÓR WNIOSKU O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
Zalacznik.pdf

Załącznik do Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »