| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/184/13 Rady Gminy Turawa

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa, oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/ oraz art. 11 ust. 2, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami/ w związku z art. 3 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zmianami/ Rada Gminy Turawa uchwala co następuje:

§ 1. 1. Nabywanie, zbywanie i obciążanie, oraz wynajmowanie, użyczanie i dzierżawa nieruchomości może nastąpić na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Turawa jeżeli wartość tej nieruchomości nie przekracza 200 000,00 zł.

2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie, oraz wynajmowanie, użyczanie i dzierżawa nieruchomości o wartości wyższej wymaga zgody Rady Gminy.

§ 2. 1. Sprzedaż lokali mieszkaniowych i użytkowych następuje wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste odpowiedniej części gruntu.

2. Pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych lub użytkowych przysługuje ich najemcom lub dzierżawcom. W przypadku, gdy najemca lub dzierżawca zrezygnuje z przysługującego mu prawa pierwszeństwa Wójt Gminy może przeznaczyć ten lokal do sprzedaży w formie przetargu.

3. Nabywcy lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym przysługuje bonifikata od ustalonej ceny w wysokości 30% jeżeli zapłata nastąpi w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

§ 3. 1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może być rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat z tym, że pierwsza rata nie może być niższa niż 30% ustalonej ceny.

2. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stawki 10% w stosunku rocznym.

§ 4. 1. Zwalnia się Wójta Gminy z obowiązku przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

2. Zwalnia się Wójta Gminy z obowiązku przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w przypadku gdy sprzedaż ta następuje na rzecz osoby dzierżawiącej tę nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat lub na czas nieoznaczony jeżeli nieruchomość ta w czasie trwania umowy została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

§ 6. 1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Turawa mogą być użyczane stowarzyszeniom i jednostkom organizacyjnym Gminy na potrzeby prowadzonej przez te jednostki działalności określonej statutem.

2. W zakresie określonym statutem jednostki organizacyjne mogą wykorzystać te nieruchomości na cele prowadzonej działalności, a uzyskane dochody przeznaczyć na działalność statutową.

3. Podstawę przekazania nieruchomości stanowi zarządzenie Wójta Gminy, umowa użyczenia oraz protokół przekazania - przejęcia nieruchomości.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Turawa Nr XXXIV/267/2006 z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na okres dłuższy niż trzy lata.

§ 9. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa


Adam Prochota

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »