reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Lubrza

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594,645) art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 11 539 812,00 zł. , w tym :

1) dochody bieżące w wysokości 11 432 812,00 zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości 107 000,00 zł. ,

- zgodnie z załączniku Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości 11 259 812,00 zł ., w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 10 954 037,06 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 305 774,94 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 280 000,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 280 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 16 000,00 zł.,

2) Tworzy się rezerwę celową w wysokości 32 000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł. z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 50 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2014 roku. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Ustala się plan wydatków w kwocie 176 602,78 zł. na przedsięwzięcia realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego,

- zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ,

- zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 700 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia.

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych.

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesienie planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6) udzielania zaliczek w trakcie roku budżetowego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szwadowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/235/2013
Rady Gminy Lubrza
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/235/2013
Rady Gminy Lubrza
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/235/2013
Rady Gminy Lubrza
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN ROZCHODÓW NA 2014 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/235/2013
Rady Gminy Lubrza
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I WYDATKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LUBRZA NA 2014r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/235/2013
Rady Gminy Lubrza
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/235/2013
Rady Gminy Lubrza
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINY LUBRZA NA ROK 2014.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/235/2013
Rady Gminy Lubrza
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/235/2013
Rady Gminy Lubrza
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama