reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/245/13 Rady Gminy Łubniany

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1, ust. 5a - 5f w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Łubniany uchwala co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łubniany w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. 1. Świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Opłaty, o której mowa w ust. 2 naliczane są w oparciu o deklarację rodziców dotyczącą pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 wnoszone są przez rodziców w terminie do dnia 15 - tego dnia danego miesiąca.

5. W okresie wakacji w placówce, w której zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym następuje przerwa wakacyjna, opłaty nie pobiera się.

§ 3. 1. Gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, to za jedno dziecko pobiera się opłatę, o której mowa w § 2 ust. 2, w pełnej wysokości, za drugie dziecko 50%, a za trzecie i kolejne dziecko nie pobiera się opłaty.

2. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, która korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 36 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182), tj. z zasiłku stałego i zasiłku okresowego - w czasie ich pobierania.

§ 4. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 2, zmniejsza się proporcjonalnie do liczby pełnych godzin nieobecności dziecka w przedszkolu w dniach powszednich, ustalonej na podstawie dziennika zajęć przedszkola. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od należności za następny miesiąc, a w przypadku braku takiej możliwości, na wniosek rodzica dziecka dokonuje się wypłaty tej należności.

§ 5. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 6. Tracą moc uchwały:

1. Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany.

2. Uchwała Nr VII/48/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubniany.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany


Albert Wiench

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama