reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz.594, poz 645, poz. 1318/, art. 211, 212,214,215,222,235,236,237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938/ art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526, Nr 127 poz. 857,z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 127, poz 857 , z 2011 r. Nr 234 poz. 1385, Nr 139 poz. 814, Nr 207 poz.1230, z 2012 r. poz.354, z 2013 r.poz 193 / , Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2014.

§ 2.Ustala się dochody budżetu w wysokości

48.666.956,- zł

w tym: dochody bieżące w wysokości

46.871.875,- zł

dochody majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1.


1.795.081,-zł

§ 3.Ustala się wydatki budżetu w wysokości

52.485.996, - zł

w tym: wydatki bieżące w wysokości

44.155.857, - zł

wydatki majątkowe w wysokości
z uwzględnieniem grup wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

8.330.139, - zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3.819.040,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : kredytu w wysokości 3.819.040, zł.

§ 5. Ustala się:

1) przychody budżetowe w wysokości 6.000.000,- zł;

2) rozchody budżetowe w wysokości 2.180.960,-zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się:

1) plan dochodów budżetowych na 2014 rok z podziałem na grupy w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej , porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne - zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) plan wydatków budżetowych na 2014 rok z podziałem na grupy w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej , porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i własne - zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) plan wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2014 rok - zgodnie z załącznikami nr 6;

4) plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2014 zgodnie załącznikami nr 7 i 8;

5) ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 9.

6) Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 405.000,-zł przeznacza sie je na wydatki budżetu związane z realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w wysokosci 405.000,-zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 60.000,- zł;

2) celową w wysokości - 110.000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 8.000.000,00 zł.

§ 9. Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawarta umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1.287.600, -zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ozimka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty
2.000.000,00 zł,

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.819.040,00 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych wynikające ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej


Joachim Wiesbach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/343/13
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/343/13
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/343/13
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/343/13
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/343/13
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/343/13
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/343/13
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/343/13
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/343/13
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama