reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/390/13 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."d", pkt 9 lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2013r. poz.594, poz.645), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r poz.885,poz.938) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 29 483 288,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące : 27 500 000,00 zł;

2) dochody majątkowe: 1 983 288,20 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 28 660 000,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 27 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2) wydatki majątkowe 1 560 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 823 288,20 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 823 288,20 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 823 288,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 145 000,00 zł. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę 5.000.000,00 zł do wysokości której gmina może udzielać poręczeń i gwarancji.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ;

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 186.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 6.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 44 213,00 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem


Dariusz Nowosielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/390/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/390/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy Zawadzkie na 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/390/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do budżetu gminy Zawadzkie na 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/390/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do budżetu gminy Zawadzkie na 2014 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/390/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do budżetu gminy Zawadzkie na 2014 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/390/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do budżetu gminy Zawadzkie na 2014 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/390/13
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do budżetu gminy Zawadzkie na 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama