| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/268/2014 Rady Gminy Bierawa

z dnia 29 stycznia 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1-3, art. 24 ust. 1, art. 34 ust. 6-6b, art. 37 ust. 3 i ust. 4, art. 68 ust. 1
i 2, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529, z 2013r. poz. 829 i poz. 1238 oraz z 2014r., poz. 40), Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Bierawa z 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 r. poz. 666), wprowadza się następujące zmiany:

1) do § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

Zbycie przez Gminę prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udziałów w tych prawach, jeżeli wartość zbywanych praw i udziałów w prawach przekracza kwotę 30.000 zł, wymaga uzyskania zgody Rady Gminy.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


mgr Elżbieta Dziuda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

nazwa.pl

Usługodawca w zakresie rejestracji domen i usług hostingowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »