| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Opola

z dnia 30 stycznia 2014 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu za 2013 rok

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tekst jednolity /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592/ Prezydent Miasta Opola składa Radzie Miasta Opola sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu.

W grudniu 2012 r. na podstawie zgłoszonych propozycji przez członków Komisji opracowano "Roczny plan pracy na 2013 rok". Plan został zrealizowany i zgodnie z nim odbyło się 6 posiedzeń o następującej tematyce:

1) Ocena funkcjonowania "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2010 - 2014". Realizatorzy w/w programu podejmowali różne działania:

- Komenda Miejska Policji w Opolu w ramach ogólnokrajowej akcji prewencyjnej zabezpieczała i realizowała: bezpieczne ferie, dzień wagarowicza, bezpieczne wakacje, bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania, bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola przeprowadził otwarte konkursy ofert, które miały na celu ograniczenie na terenie miasta Opola występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu oraz uzależnienia od niego i innych środków psychoaktywnych. Profilaktyka, edukacja oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie były również zadaniami, które objęły w/w program.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu realizował swoje zadania poprzez prowadzenie w świetlicach środowiskowych spotkań socjoterapeutycznych, skierował swoje zadania na przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich oraz niesienie pomocy osobom dorosłym zagrożonym patologią społeczną.

- Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola wraz ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi zgodnie z zapisem w programie podejmował zadania obejmujące następujące zagadnienia: diagnozowanie zjawisk patologii i zapobieganie im, zagrożenia występujące ze strony sekt i grup nieformalnych, klęsk żywiołowych, zagrożeń nadzwyczajnych. Promował zdrowy i aktywny styl życia.

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu realizował alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z ternu miasta Opola. Promował aktywny wypoczynek z wykorzystaniem istniejących ośrodków sportowo-rekreacyjnych.

- Straż Miejska w Opolu w ramach programów prewencyjnych organizowała w szkołach prelekcje skierowane do dzieci i młodzieży i były to "Bezpieczne ferie zimowe", "Odpowiedzialność karna nieletnich za przestępstwa i wykroczenia", "Stop cyber przemocy", "Bezpieczne przedszkole", "Bezpieczny pierwszoklasista", "Bezpieczna droga do szkoły", " Bezpieczny rowerzysta". Komisja pozytywnie oceniła pracę i działania podjęte przez wszystkie jednostki i służby, które realizowały swoje zadania.

2) Ocena bezpieczeństwa w mieście Opolu w 2012 roku. Rok 2012 był kolejnym, w którym Komenda Miejska Policji osiągnęła pozytywne wyniki zwłaszcza w zakresie ograniczenia pospolitej przestępczości kryminalnej. Współpraca pomiędzy wszystkimi służbami w ocenie Komisji zapewniła wysoki poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia imprez masowych, zgromadzeń i innych uroczystości również przebiegły sprawnie i bezpiecznie.

3) Ocena bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2012 roku. W ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Opolu na bieżąco dokonywali kontroli pomiaru prędkości, przeprowadzali kontrole autobusów i kierowców przewożących dzieci i młodzież na wszelkiego rodzaju wycieczki. Ponadto dokonywali kontroli kierujących pojazdami pod kątem eliminowania z ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg, egzekwowali używania pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewozu dzieci. Kontrole odbywały się również pod kątem prawidłowego parkowania pojazdów w mieście Opolu. Komisja zapoznała się z danymi dotyczącymi ilości wypadków, kolizji i wypadków śmiertelnych. Dane te były porównywalne z rokiem poprzednim.

4) Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej miasta Opola w 2012 roku. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu podjęła działania kontrolno-rozpoznawcze w zakresie dojazdów pożarowych na terenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" i Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej im. Armii Krajowej w Opolu. W wyniku tych kontroli wydano kilka decyzji administracyjnych mających na celu poprawę dojazdu do budynków.

Na podstawie przedstawionych wszystkich danych i informacji, Komisja pozytywnie oceniała wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej w zakresie realizacji swoich zadań ustawowych.

5) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Placówki oświatowe miasta Opola uczestniczyły w ogólnopolskim programie "Bezpieczne wakacje 2013". W ramach tego programu opiekunowie i wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia edukacyjne w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Organizatorzy wypoczynku: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Młodzieżowy Dom Kultury, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola pragnąc zapewnić dzieciom opiekę i bezpieczeństwo stworzyli ciekawą ofertę wypoczynkową: program "Wychowanie przez sport i dla sportu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie oraz "Żyj dobrze i zdrowo". Wyposażenie uczestników w wiedzę poprzez zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne na temat uzależnień: alkoholizmu, narkomanii, lekomanii sukcesywnie zmniejsza ryzyko tych zjawisk. Komenda Miejska Policji w Opolu opracowała plan akcji profilaktycznej "Bezpieczne wakacje 2013". W ramach tego programu zostały przeprowadzone spotkania z uczniami, nauczycielami, rodzicami, na których głównie akcentowano rodzaj i charakter zagrożeń oraz sposób ich unikania. Zwiększono kontrolę prewencyjną pod kątem ujawnienia nieletnich dokonujących czynów zabronionych. Podczas kontroli zwrócono szczególną uwagę na miejsca zamieszkania dzieci i młodzieży pod kątem różnych zagrożeń. Kontrolowano akweny wodne i tzw. "dzikie kąpieliska" w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na tych terenach w okresie turystycznym. Sprawdzano miejsca sprzedaży alkoholu w celu ujawnienia ewentualnych przypadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Opolu kontrolowali również obiekty i miejsca wypoczynku pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podejmowane czynności przez odpowiednie służby i jednostki w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wakacji w opinii Komisji były przeprowadzone z dużym rozmachem i stały na wysokim poziomie.

6) Realizacja programów prewencyjnych związanych z młodzieżą. Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu wdrożył zintegrowany system działań profilaktycznych skierowany do dzieci i młodzieży po nazwą "Bezpiecznie dziś- bezpiecznie jutro". Działania te miały na celu podejmowanie przedsięwzięć zapobiegającym niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, zahamowaniu eskalacji przestępczości i demoralizacji młodych osób, które nie popełniły czynów karalnych. Programy zostały podzielone na trzy grupy: 1 działania z zakresu prewencji 2 działania z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych 3 działania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu po zapoznaniu się z programem zobowiązała wszystkich realizatorów tj. : Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, Komendę Miejską Policji, Straż Miejską w Opolu do dostosowania ich do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży.

7) Współpraca Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Opolu oraz wypracowanie nowych form działania. 26 września 2005 roku zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji w Opolu a Strażą Miejska w Opolu w zakresie przeciwdziałania przestępczości, ograniczenia patologii społecznej oraz zapewnienia ładu i porządku publicznego. Stałym elementem tej współpracy były wspólne patrole nocne w miejscach najbardziej zagrożonych przestępczością oraz wspólne zabezpieczanie imprez masowych z wykorzystaniem kamery mobilnej. Komisja uznała, że wypracowane formy i zasady współpracy oraz realizacja wspólnych zadań przez Komendę Miejską Policji i Straż Miejską w Opolu przynoszą efekty, których odzwierciedleniem jest wysoki spadek przestępczości w mieście Opolu.

8) Opiniowanie projektu budżetu miasta Opola działu 754 rozdziału bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola zapoznał Komisję z projektem budżetu na 2014 rok w dziale 754 rozdziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Pan Marcin Ociepa członek Komisji zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Opola o przyznanie w roku budżetowym 2014 środków finansowych na dodatkowe patrole policyjne w czasie ponadnormatywnym. Wniosek został zaakceptowany przez wszystkich członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu. Natomiast środki finansowe na program "Bezpieczna Kobieta" zostały zabezpieczone w budżecie Straży Miejskiej w Opolu.

W 2013 roku do Komisji wpłynęła korespondencja, która dotyczyła min. zmian w organizacji ruchu drogowego, zakłócania ciszy nocnej itp. Wszystkie sprawy zostały przekazane do merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Opola oraz do odpowiednich jednostek i służb. Każdorazowo na posiedzeniu Komisji Komendant Miejski Policji, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Straży Miejskiej składali informacje za okres dwóch miesięcy o zdarzeniach (zagrożeniach) w mieście Opolu oraz o podjętych w tym zakresie działaniach przez podlegle im służby.


W grudniu 2013 r. wytypowany przez Przewodniczącego Komisji zespół opracował sprawozdanie ze swojej działalności za 2013 rok. Sprawozdanie Prezydent Miasta Opola przedkłada do akceptacji Radzie Miasta Opola nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego. Sprawozdanie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w mieście Opolu

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Opola


Krzysztof Kawałko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »