| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/279/2014 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 654, 1318) oraz art.11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 856) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się i przyjmuje do realizacji "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek na 2014 rok", zwany dalej Programem, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku


Krzysztof Barton


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/279/2014
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2014 roku.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Głogówku, jako jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Głogówka wykonuje zadania.

2) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd zostawały.

3) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

4) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).

5) Programie, należy przez to rozumiećProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2014 roku.

§ 2. 1. Koordynatorem Programujest Burmistrz Głogówka za pośrednictwem Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Lokalami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

2. Realizatorami Programujest:

1) Referat Gospodarki Nieruchomościami, Lokalami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej 6, 47-220 Kędzierzyn - Koźle.

3) Osoba trzecia, której statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy zUrzędem.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. CelemProgramujest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek.

2. ZadaniemProgramujest:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu gminy Głogówek miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie we współpracy zUrzędem(Referatem Gospodarki Nieruchomościami, Lokalami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska) przez:

1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu - w ramach zawartego porozumienia.

2) Osobę trzecią, której statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt (w tym zapewnienie miejsca w schronisku) dla zwierząt odłowionych z terenu gminy Głogówek - w ramach zawartej umowy.

3) Gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce i odpowiednie warunki bytowe dla zwierząt gospodarskich spełniające standardy sanitarne i weterynaryjne, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342, ze zm.), wskazane przez Burmistrza Głogówka na podstawie art.7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie realizowane będzie przez powierzenie realizacji tych zadań osobie trzeciej, której statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy zUrzędem(w ramach zawartej umowy) poprzez:

a) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące;

b) stworzenie kotom wolno żyjącym warunki bytowania w miejscu ich dotychczasowego schronienia;

c) zapewnienie ich dokarmiania.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Głogówek, co do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały i będzie miało charakter:

1) stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy o błąkających się bezdomnych zwierzętach w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) okresowych, na określonych obszarach Gminy lub w odniesieniu do grup bezdomnych zwierząt, w razie stwierdzenia takiej konieczności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Burmistrza Głogówka, na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców Gminy.

§ 7. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt, poprzez ich sterylizację i kastrację realizowane będzie przez schronisko na zasadach ustalonych z jednostkami prowadzącymi schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt odłowionych z terenu Gminy z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Schronisko lub osobę trzecią, której statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt - poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

§ 9. Usypianie ślepych miotów, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku, w sposób humanitarny i dopuszczony przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

§ 10. Gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich jest gospodarstwo znajdujące się na terenie gminy Głogówek w miejscowości Wróblin pod nr 82.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie przez lekarzy weterynarii prowadzących lecznice oraz gabinety weterynaryjne działające całodobowo na terenie gminy Głogówek lub osobę trzecią - w ramach zawartej umowy, po uprzednim zgłoszeniu zaistniałego zdarzenia upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Głogówku (w godzinach pracy urzędu) lub zgłoszeniu telefonicznym pod numer telefonu alarmowego działającego w Urzędzie Miejskim w Głogówku (w dniach wolnych od pracy).

Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających zProgramuzabezpieczone są w budżecie Gminy na rok 2013 w kwocie 42.500,00 zł. i wydatkowane będą na podstawie zawartej umowy/porozumienia z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie objętymProgramem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »